TISK

 

382/2001 Sb.

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

 

ze dne 17. října 2001

 

o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

 

Změna: 504/2004 Sb.

 

       Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

 

PODMÍNKY POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

 

§ 1

 

Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě

 

       Upravené kaly 1) lze na zemědělské půdě používat za následujících podmínek:

a) nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu musí být kaly zapraveny do půdy;

 

b) potřeba dodání živin do půdy na pozemku určeném k umístění kalů musí být doložena výsledky rozborů agrochemických vlastností půd uvedenými v evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1;

 

c) nesmí se použít více než 5 tun sušiny kalů na jeden hektar v průběhu 3 po sobě následujících let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalů v průběhu 5 po sobě následujících let, pokud použité kaly obsahují méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků. Přesné stanovení dávky sušiny se vypočte ze zjištěného obsahu dusíku. Dávka dusíku dodaného v kalech nesmí překročit 70 % celkového potřebného množství dusíku pro hnojenou plodinu. Dávka kalů (množství a doba užití) se řídí i požadavkem rostlin na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám;

 

d) dávka kalu stanovená podle podmínek uvedených v odstavci c) je na pozemek aplikována v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek;

 

e) minimální obsah sušiny kalu pro tlakové zapravení do půdy radlicovými aplikátory je 5 %, minimální obsah sušiny kalu pro aplikaci mechanickými rozmetadly organických hnojiv je 18 %.

 

§ 2

 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, které mohou být do zemědělské půdy přidány

 

       (1) V půdě, na které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek uvedených v příloze č. 2.

 

       (2) Celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy použitím kalů v průběhu 10 po sobě následujících let je definován povolenou dávkou kalů uvedenou v § 1 písm. c) a mezními hodnotami koncentrací rizikových látek a látek uvedených v příloze č. 3.

 

§ 3

 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech a mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě

 

       Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které vyhovují

a) mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedeným v příloze č. 3, a

 

b) mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4.

 

§ 4

 

Postupy odběru vzorků kalů a půdy a metody analýzy kalů a půdy

 

       (1) Odběry a analýzy vzorků půdy (dále jen "monitoring půdy") na pozemcích určených k použití kalů a odběry a analýzy vzorků kalů (dále jen "monitoring kalů") zajišťují původci kalů. Návrh monitoringu půdy a monitoringu kalů na pozemcích určených k použití kalů je součástí programu použití kalů na zemědělskou půdu podle § 5.

 

       (2) Monitoring půdy se provádí vždy před prvním použitím kalu a dále v pravidelných desetiletých intervalech v souladu se zvláštním právním předpisem 2) a v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2.

 

       (3) Při monitoringu kalů se provádí odběry a chemické a mikrobiologické analýzy kalů v rozsahu a četnosti uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5. Pro monitoring kalů platí dále tyto požadavky:

a) stanovení adsorbovatelných organických halogenů (AOX) a polychlorovaných bifenylů v kalech se provádí vždy před prvním použitím kalů;

 

b) odběry vzorků kalů se provádí podle ČSN EN ISO 5667; 3)

 

c) vzorky kalů pro mikrobiologická vyšetření musí být odebrány tak, aby nedošlo k sekundární kontaminaci, jejich uchování a přeprava se provádí podle ČSN ISO 10381. 4)

 

       (4) Monitoring půdy provádí osoby pověřené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle zvláštního právního předpisu 5) postupy uvedenými ve zvláštním právním předpise. 6)

 

       (5) Referenční metody pro analýzy vzorků kalů a půd jsou uvedeny v příloze č. 6.

 

       (6) Výsledky monitoringu kalů a monitoringu půdy se uvádí na evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1, které je součástí programu použití kalů podle § 5. Přílohami k vyplněnému hlášení jsou vždy protokoly o provedeném monitoringu půdy a monitoringu kalů. Tato hlášení původce kalů archivuje po dobu 30 let.

 

§ 5

 

Obsah programu použití kalů na zemědělskou půdu

 

       (1) Program použití kalů zpracovaný původcem kalů obsahuje vždy

a) vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě v souladu s přílohami č. 3, 4 a 5;

 

b) výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro jejich hodnocení dle přílohy č. 2;

 

c) hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů;

 

d) zařazení použití kalů do osevního postupu;

 

e) návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy;

 

f) plán odběru vzorků;

 

g) opatření na ochranu zdraví při práci s kaly.

 

       (2) Součástí programu použití kalů jsou i evidenční listy využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1.

 

ČÁST DRUHÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 6

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

 

Příl.1

Evidenční list využití kalů v zemědělství

                          za rok .....

                                                       +-+-+-+-+-+

                                 Evidenční číslo       | | | | | |

                                 (Vyplní obecní úřad   | | | | | |

                                 obce s rozšířenou     +-+-+-+-+-+

                                 působností nebo

                                 městská část

                                 hl. m. Prahy)

                                                           +-+-+-+

                                              List č.      | | |1|

                                                           +-+-+-+

                                              Počet listů  | | | |

                                                           +-+-+-+

+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Původce                              |Samostatná provozovna                |

+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+

|IČ:                  | | | | | | | | |Číslo provozovny:    | | | | | | | | |

+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+

|Oprávněná osoba (název):             |Název provozovny:                    |

|                                     |                                     |

|                                     |                                     |

+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Ulice:                               |Ulice:                               |

+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Místo:                               |Místo:                               |

+---------------------------+-+-+-+-+-+---------------------------+-+-+-+-+-+

|PSČ:                       | | | | | |PSČ:                       | | | | | |

+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

 

 

|Kód ORP (SOP)                        |Kód ORP (SOP)                        |

+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

|IC ZÚJ:                  | | | | | | |Osoba oprávněná jednat jménem firmy: |

|                         | | | | | | |                                     |

+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+

|Datum vyhotovení dokladu:| | | | | | |Telefon:                             |

|                         +-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+

|Razítko a podpis:                    |FAX:                                 |

|                                     +-------------------------------------+

|                                     |Místo umístění čistírny              |

|                                     +-------------------------------------+

|                                     |Název obce, resp. název části obce:  |

|                                     |                                     |

|                                     +-------------------------+-+-+-+-+-+-+

|                                     |ICZÚJ:                   | | | | | | |

+-------------------------------------+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

|Majitel čistírny (IČ, název majitele, úplná adresa, kód okresu (CZ-NUTS 4))|

|                                                                           |

|                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------+

 

 

Uživatel kalů

+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Zemědělský podnik nebo oprávněná     |Samostatná provozovna                |

|osoba (zemědělec)                    |                                     |

+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+

|IČ                   | | | | | | | | |Číslo provozovny:    | | | | | | | | |

+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+

|Podnik (název):                      |Název provozovny:                    |

|                                     |                                     |

|                                     |                                     |

+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Ulice:                               |Ulice:                               |

+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Místo:                               |Místo:                               |

+---------------------------+-+-+-+-+-+---------------------------+-+-+-+-+-+

|PSČ:                       | | | | | |PSČ:                       | | | | | |

+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

|IČ:                  | | | | | | | | |Kód okresu (CZ-NUTS4):   | | | | | | |

+---------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

|Kód okresu (CZ-NUTS4):   | | | | | | |IC ZÚJ:                  | | | | | | |

+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------+-+-+-+-+-+-+

|IC ZÚJ:                  | | | | | | |Osoba oprávněná jednat jménem firmy: |

|                         | | | | | | |                                     |

+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+

|OKEČ:                      | | | | | |Telefon, FAX:                        |

+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+

|Datum vyhotovení dokladu:| | | | | | |Celkové množství použitého kalu:     |

|                         +-+-+-+-+-+-+-------------------------------------+

|Razítko a podpis:                    |Poznámka:                            |

|                                     |                                     |

|                                     |                                     |

|                                     |                                     |

|                                     |                                     |

+-------------------------------------+-------------------------------------+

 

 

                                                             +-+-+

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                         List č.     | |2|

IČ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                     +-+-+

                                                 Počet listů | | |

                                                             +-+-+

 

1) Agrochemické vlastnosti půdy:

+----------------------+--------------------------+

|Půdní reakce pH       |                          |

+----------------------+--------------------------+

|Kategorie půdy        |                          |

+----------------------+--------------------------+

|Průměrný obsah v      |      mg . kg-1           |

|půdě                  |                          |

+----------------------+--------------------------+

|Mg - hořčík           |                          |

+----------------------+--------------------------+

|K - draslík           |                          |

+----------------------+--------------------------+

|P - fosfor            |                          |

+----------------------+--------------------------+

 

 

+--------------+----------------+--------------------------------------+

|Rizikový prvek|  Obsah v půdě  |Mezní hodnoty koncentrací prvků v půdě|

|              |(mg.kg-1 sušiny)|            (mg.kg-1 sušiny)          |

|              |                +-------------------+------------------+

|              |                |   Běžné půdy      |  Písky, hlinité  |

|              |                |                   |       písky,     |

|              |                |                   |     štěrkopísky  |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|As - arzén    |                |       20          |        15        |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Cd - kadmium  |                |        0,5        |         0,4      |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Cr - chrom    |                |       90,0        |        55,0      |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Cu - měď      |                |       60,0        |        45,0      |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Hg - rtuť     |                |        0,3*       |         0,3*     |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Ni - nikl     |                |       50,0        |        45,0      |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Pb - olovo    |                |       60,0        |        55,0      |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

|Zn - zinek    |                |      120,0        |       105,0      |

+--------------+----------------+-------------------+------------------+

 * celkový obsah

 

2) Dodávky čistírenských kalů:

+---+---------------+------------+--------------------------------------------------+

|Č. |     Datum     |    Dodávka |                         hon                      |

|   |               |    kalů    |                                                  |

+---+---------------+------------+--------------+--------------+---------+----------+

|   |               |tun sušiny  | % sušiny pro |  Čís. honu/  |Velikost | Plodina  |

|   |               |            |     hon      |  souřadnice**|honu     |          |

|   |               |            |              |              |  (ha)   |          |

+---+---------------+------------+--------------+--------------+---------+----------+

|   |               |            |              |              |         |          |

+---+---------------+------------+--------------+--------------+---------+----------+

** souřadnice podle Křováka uváděné ve výsledcích AZP, § 10 zákona

   č. 156/1998 Sb.,

 

                                                             +-+-+

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                         List č.     | |2|

IČ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                     +-+-+

                                                 Počet listů | | |

                                                             +-+-+

 

3) Vlastnosti čistírenských kalů

 

+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+

|Odběr vzorku ze dne:|                 |Protokol č.    |                 |

+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+

|Analýza kalů ze dne:|                 |Protokol č.    |                 |

+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+

|Analýzu provedl:                                                        |

+------------------------------------------------------------------------+

|Počet příloh:                                                           |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|Sledovaný ukazatel             | Obsah v původní hmotě | Obsah v sušině |

|                               |         (%)           |       (%)      |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|ztráta žíháním-organické látky |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|N - celkový dusík              |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|NH4-N - amoniakální dusík      |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|NO3-N - dusičnanový dusík      |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|Ca - vápník                    |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|Mg - hořčík                    |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|K - draslík                    |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|P - fosfor                     |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

|Hodnota pH čistírenských kalů  |                       |                |

+-------------------------------+-----------------------+----------------+

 

 

+---------------------------+-------------+------------------+

|          Sledovaný        |  Zajištěné  |     Mezní        |

|          ukazatel         |   hodnoty   |  (maximální)     |

|                           |  (mg.kg-1)  |    hodnoty       |

|                           |             |  koncentrací     |

|                           |             |    v kalech      |

|                           |             |    (mg.kg-1      |

|                           |             |     sušiny)      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|As - arzén                 |             |          30      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Cd - kadmium               |             |           5      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Cr - chrom                 |             |         200      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Cu - měď                   |             |         500      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Hg - rtuť                  |             |           4      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Ni - nikl                  |             |         100      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Pb - olovo                 |             |         200      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|Zn - zinek                 |             |        2500      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|AOX                        |             |         500      |

+---------------------------+-------------+------------------+

|PCB (suma 6 kongenerů -    |             |         0,6      |

|28+52+101+138+153+180)     |             |                  |

+---------------------------+-------------+------------------+

 

 

+-------------------------------------------------------+

|  Vnos rizikových prvků do půdy použitou dávkou kalů   |

|                     (kg.ha-1)                         |

+------+------+------+------+------+------+------+------+

|  As  |  Cd  |  Cr  |  Cu  |  Hg  |  Ni  |  Pb  |  Zn  |

+------+------+------+------+------+------+------+------+

|      |      |      |      |      |      |      |      |

+------+------+------+------+------+------+------+------+

 

 

                                                             +-+-+

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                         List č.     | |3|

IČ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                     +-+-+

                                                 Počet listů | | |

                                                             +-+-+

 

+--------------------------+------------+-------------------------------------------+

|                          |  Nalezené  |              Přípustné množství           |

|Mikroorganismus           |  hodnoty   |       mikroorganismů (KTJ*) v 1 gramu     |

|                          |            |          sušiny aplikovaných kalů         |

|                          |            +-------------------------------------------+

|                          |            |                 Kategorie kalů            |

|                          |            +----------------------+--------------------+

|                          |  (KTJ) v 1 |         I.           |          II.       |

|                          |  g sušiny  |                      |                    |

|                          |    kalů    |                      |                    |

+--------------------------+------------+----------------------+--------------------+

|termotolerantní koliformní|            |     < 10E3           |       10E3 - 10E6  |

|bakterie                  |            |                      |                    |

+--------------------------+------------+----------------------+--------------------+

|enterokoky                |            |     < 10E3           |     10E3 - 10E6    |

+--------------------------+------------+----------------------+--------------------+

|Salmonella sp.            |            |    negativní nález   |   nestanovuje se   |

+--------------------------+------------+----------------------+--------------------+

* KTJ - kolonie tvořící jednotku

1. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 1 V případě používání kalů od více dodavatelů se pro každého původce (dodavatele) vyplní samostatně příloha č. 1

 

       Původce:

 

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno); pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

       Původce nebo oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

       Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.

 

       Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.

 

       ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, místa adresy původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

       OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

       Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

 

       Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud původce nebo oprávněná osoba má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný okresní úřad ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na okresním úřadě.

 

       Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

 

       Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

 

       Kód ORP (SOP) samostatné provozovny - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností, nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.

 

       Místo umístění provozovny - je určeno názvem a identifikačním číslem základní územní jednotky obce, kde kal vzniká

 

       Název obce - uvádí se název obce místa umístění provozovny.

 

       ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, tj. místa umístění provozovny. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

       Uživatel kalů:

 

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace (bylo-li přiděleno): pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. U soukromých zemědělců, kteří nemají IČ, se vyplňuje rodné číslo (bylo-li určeno).

 

       Podnik (název) - vyplňuje se název zemědělského podniku nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

       Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.

 

       Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.

 

       ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy podniku. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

       OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

       Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podnik nemá samostatnou provozovnu, tato pravá část se nevyplňuje.

 

       Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud původce nebo oprávněná osoba má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný okresní úřad ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na okresním úřadě.

 

       Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

 

       Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

 

       Kód ORP (SOP) samostatné provozovny - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností, nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.

 

       Počet původců kalů (dodavatelů) na jeden pozemek - při aplikaci kalů na jednom pozemku od různých dodavatelů (původců kalů) se uvede celkový počet dodavatelů.

 

Příl.2

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro hodnocení půd)

 

+----------------------------------------------------------------+

| Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou |

|                   v mg.kg-1 sušiny v půdě                      |

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

|                  | As |  Cd |  Cr |  Cu |  Hg |  Ni |  Pb |  Zn|

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

|Běžné půdy        | 20 | 0,5 |  90 |  60 | 0,3*|  50 |  60 | 120|

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

|Písky, hlinité    |    |     |     |     |     |     |     |    |

|písky, štěrkopísky|15  | 0,4 |  55 |  45 | 0,3*|  45 |  55 | 105|

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

* celkový obsah

       Vysvětlivky:

       1) Mezní hodnoty koncentrací vybraných prvků v půdě - vymezují maximální hodnoty vybraných rizikových prvků v půdě, při jejichž překročení by mohlo dojít k poškozování funkcí půdy a složek životního prostředí

 

       2) Kategorizace půd:

a) Běžné (písčitohlinité, hlinité jílovité), které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd. Pod pojmem běžné půdy rozumíme půdy s normální variabilitou prvku, s normálním půdním vývojem v různých geomorfologických podmínkách v oblastech různých psamitických, pelitických hornin sedimentárních, kyselých, neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin metamorfovaných. Jedná se tedy o půdy, které nevznikaly z geogenně a petrograficky anomálních hornin, jako jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny, případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického zrudnění.

 

b) Písčité, na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou písky a štěrkopísky. V případě vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení jemných částic (do 10 mikrometrů), které tvoří maximálně 10 %. U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční schopnosti, kdy i v případě přímého použití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází k rychlému znečišťování podzemních a říčních vod.

 

c) Půdy na substrátech a geogenně podmíněnými extrémními obsahy některých prvků. Tyto půdy jsou hodnoceny samostatně a referenční hodnoty pozadí se na ně nevztahují. Pro půdy na ostatních geogenně extrémních horninách nejsou tyto svrchní meze referenčních hodnot prvků stanoveny, protože jejich hodnoty v těchto horninách jsou často značně nevyrovnané a vysoké, zvláště u Cr, Co, Ni, a to v celém půdním profilu.

 

Příl.3

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)

 

+------------------------+---------------------------+

|    Riziková látka      | Mezní (maximální) hodnoty |

|                        |   koncentrací v kalech    |

|                        |     (mg.kg-1 sušiny)      |

+------------------------+---------------------------+

|As - arzén              |              30           |

+------------------------+---------------------------+

|Cd - kadmium            |               5           |

+------------------------+---------------------------+

|Cr - chrom              |             200           |

+------------------------+---------------------------+

|Cu - měď                |             500           |

+------------------------+---------------------------+

|Hg - rtuť               |               4           |

+------------------------+---------------------------+

|Ni - nikl               |             100           |

+------------------------+---------------------------+

|Pb - olovo              |             200           |

+------------------------+---------------------------+

|Zn - zinek              |            2500           |

+------------------------+---------------------------+

|AOX                     |             500           |

+------------------------+---------------------------+

|PCB (suma 6 kongenerů - |                           |

|28+52+101+138+153+180)  |             0,6           |

+------------------------+---------------------------+

 

Příl.4Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě

 

+--------------+-----------------------------------------------+

|              |    Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*)   |

|Kategorie kalů|       v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů      |

|              +--------------------+-----------+--------------+

|              |  termotolerantní   |enterokoky |Salmonella sp.|

|              | koliformní bakterie|           |              |

+--------------+--------------------+-----------+--------------+

|    I.        |      < 10E3        |  < 10E3   |  negativní   |

|              |                    |           |   nález      |

+--------------+--------------------+-----------+--------------+

|   II.        |   10E3 - 10E6      |10E3 - 10E6|  nestanovuje |

|              |                    |           |  se          |

+--------------+--------------------+-----------+--------------+

*KTJ - kolonie tvořící jednotku

 

       Vysvětlivky:

 

       Kategorie I - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení této vyhlášky.

 

       Kategorie II - kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních ustanovení vyhlášky.

 

Příl.5

Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok

 

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|           |           Minimální počet analýz za rok                          |

|           +-------------+-------------------+------------------+-------------+

|Produkce   |agrochemické |   rizikové prvky  |   mikrobiologie  |   organické |

|kalů z     | parametry*  |   (As,Cd,Cr,Cu,   |   (termotoler,   | kontaminanty|

|ČOV        |  (živiny)   |   Hg,Ni,Pb,Zn)    |    kaliform.     |  (AOX,PCB)  |

|(v tunách  |             |                   |    bakterie,     |             |

|sušiny kalů|             |                   |   enterokoky,    |             |

|za rok)    |             |                   |   Salmonella sp.)|             |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|           |             |                   |                  |        **   |

|   < 250   |     2       |        2          |        2         |       -     |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|  250-1000 |     4       |        4          |        4         |        **   |

|           |             |                   |                  |       -     |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

| 1000-2500 |     4       |        4          |        6         |       1     |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|  > 2500   |    12       |       12          |       12         |       1     |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

* agrochemické parametry: pH,  obsah   sušiny,  obsah  organických

                          látek  (vyjádřený jako  ztráta žíháním),

                          celkový   dusík,    amoniakální   dusík,

                          dusičnanový   dusík,   fosfor,  draslík,

                          vápník, hořčík

 

** analýzy  se dělají  dle §  4 odst.  2 této  vyhlášky vždy  před

   prvním použitím kalů

 

Příl.6

Metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení

 

+----------------------------------+-----------------------------+

|    Předmět, účel                 |        norma                |

|     ukazatel                     |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Pokyny pro odběr vzorků kalů      |ČSN EN ISO 5667 Odběr vzorků |

|z čistíren a úpraven vod          |část 13                      |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Kvalita půdy - odběr vzorků -     |ČSN ISO 10 381-6             |

|část 6: Pokyny pro odběr,         |                             |

|manipulaci a uchovávání           |                             |

|půdních vzorků určených pro       |                             |

|studium aerobních mikrobiálních   |                             |

|procesů v laboratoři              |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Kvalita půdy - Příprava vzorků    |ČSN ISO 11 464               |

|pro fyzikálně-chemické rozbory    |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Fyzikálně-chemický rozbor kalů    |ČSN 83 05 50 část 3          |

|- Stanovení celkové sušiny,       |                             |

|zbytku po žíhání a ztráta         |                             |

|žíháním                           |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Fyzikálně-chemický rozbor kalů -  |ČSN EN 12 176                |

|Stanovení pH                      |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Kvalita půdy - Stanovení pH       |ČSN ISO 10 390               |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Kvalita půdy - Stanovení celkového|ČSN ISO 11 261               |

|dusíku - modifikovaná             |                             |

|Kjeldahlova metoda                |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Kvalita půdy - Stanovení          |ČSN ISO 11 465               |

|hmotnostního podílu sušiny a      |                             |

|hmotnostní vlhkosti půdy -        |                             |

|Gravimetrická metoda              |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Characterization of sludges -     |EN 13346                     |

|Determination of trace elements   |                             |

|and phosphorus - Aqua regia       |                             |

|extraction methods                |                             |

|                                  |                             |

|Charakterizace kalů. Stanovení    |návrh ČSN EN 13346           |

|stopových prvků a fosforu.        |                             |

|Metody extraktu lučavkou          |                             |

|královskou                        |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Stanovení 33 prvků atomovou       |ČSN EN ISO 11 885            |

|emisí spektrometrií s             |                             |

|indukčně vázaným plazmatem        |                             |

|(P,K,Na,Ca,Mg,Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,Zn)  |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení veškeré     |ČSN TNV 75 74 40             |

|rtuti jednoúčelovým atomovým      |                             |

|absorpčním spektrometrem          |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení rtuti       |ČSN EN 1483                  |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Soil quality - Extraction of      |ISO 11 466                   |

|trace elements soluble in         |                             |

|aqua regia (As,Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,    |                             |

|Zn)                               |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení sodíku      |ČSN ISO 9964-1,2,3 (75 7378) |

|a draslíku. Část 1-3: Stanovení   |                             |

|sodíku a draslíku metodou atomové |                             |

|absorpční spektrometrie           |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení vápníku     |ČSN ISO 7980 (75 7383)       |

|a hořčíku. Metoda atomové         |                             |

|absorpční spektrometrie           |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení Co,Cu,Ni,   |ČSN ISO 8288                 |

|Zn,Cd a Pb. Metody plamenové      |                             |

|atomové absorpční spektrometrie   |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení Cr. Metoda  |ČSN EN 1233                  |

|atomové absorpční spektrometrie   |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Stanovení Cd atomovou |ČSN EN ISO 5961              |

|absorpční spektrometrií           |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Schlamm und Sedimente. Bestimmung |DIN 38414-18                 |

|von adsorbierten organisch        |                             |

|gebundenen halogenen (AOX)        |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Schlamm und Sedimente. Bestimmung |DIN 38414-20                 |

|von 6 polychlorierten biphenylen  |                             |

|(PCB)                             |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Všeobecné pokyny pro přípravu     |ČSN ISO 6887                 |

|ředění při mikrobiologickém       |                             |

|zkoušení                          |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Všeobecné pokyny pro              |ČSN ISO 7218                 |

|mikrobiologické zkoušení          |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Jakost vod. Obecné pokyny pro     |ČSN ISO 8199                 |

|stanovení mikroorganismů          |                             |

|kultivačními metodami             |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Doporučená metoda pro stanovení   |ČSN EN 12 824                |

|detekce bakterií rodu Salmonella  |                             |

|sp. v kalech z ČOV*               |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Doporučená metoda pro stanovení   |Modifikovaná ČSN ISO 7899-2  |

|počtů termotolerantních           |                             |

|koliformních bakterií v kalech    |                             |

|z ČOV*                            |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

|Doporučená metoda pro stanovení   |Modifikovaná ČSN ISO 9308-1  |

|termotolerantních koliformních    |                             |

|bakterií: Mikrobiologie.          |                             |

|Všeobecné pokyny pro stanovení    |                             |

|počtu koliformních bakterií.      |                             |

|Technika počítání kolinií*        |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

* postupy jsou uveřejněny v Acta hygienica a microbiologica (AHEM)

  č. 7/2001.

 

____________________

 

1) § 32 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

2) § 2 odst. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.

 

3) ČSN EN ISO 5667 - 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod.

 

4) ČSN ISO 10381 - 6: Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři.

 

5) § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

 

6) Vyhláška č. 275/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.