TISK

 

383/2001 Sb.

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

 

ze dne 17. října 2001

 

o podrobnostech nakládání s odpady

 

Změna: 41/2005 Sb.

Změna: 294/2005 Sb.

Změna: 353/2005 Sb.

Změna: 294/2005 Sb. (část)

 

       Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 5, § 16 odst. 5, § 18 odst. 4, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4, § 38 odst. 10, § 39 odst. 11, § 40 odst. 5, § 41 odst. 4, § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

 

ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY [K § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona]

 

§ 1

 

Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

 

       (1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

 

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

 

c) označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,

 

d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

 

e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

 

f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

 

g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,

 

h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,

 

i) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,

 

j) způsob skladování odpadů v zařízení,

 

k) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,

 

l) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,

 

m) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy,1) nejde-li o mobilní zařízení,

 

n) návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1.

 

       (2) Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a dále tyto další náležitosti:

a) celkovou kapacitu skládky odpadů,

 

b) předpokládané množství odpadů, které naplní její kapacitu,

 

c) hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky,

 

d) návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.

 

       (3) Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.

 

§ 2

 

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

       Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

 

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

 

c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

 

d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

 

e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

 

f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

 

ČÁST DRUHÁ

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL NEBO VYKOUPIL [K § 13 odst. 4, § 14 odst. 5 písm. c), § 18 odst. 4 a § 22 odst. 2 zákona]

 

§ 3

 

       Pro účely této části vyhlášky se rozumí

a) mobilním zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů - zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí,

 

b) mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů - sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a touto vyhláškou a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů, 2)

 

c) odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů - jakékoliv kapalné nebo pevné materiály (včetně popela, strusky, popílku a zachyceného prachu z odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z čištění plynu, kalu z čištění odpadních vod, použitých katalyzátorů a použitého aktivního uhlí), které vznikají při procesu spalování nebezpečných odpadů a naplňují definici odpadu podle § 3 zákona,

 

d) soustřeďováním odpadů - jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním.

 

§ 4

 

Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů

 

       (1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí 3) a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí využívanými, odstraňovanými, sbíranými nebo vykupovanými odpady.

 

       (2) Každé zařízení musí být vybaveno:

a) doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky umožňujícími příjem odpadů),

 

b) monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení na jednotlivé složky životního prostředí včetně pracovního prostředí odpovídajícím typu zařízení a druhům odpadů, se kterými je v něm nakládáno,

 

c) technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním řádem a právními předpisy,

 

d) informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:

1. název zařízení,

2. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,

3. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

4. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,

5. provozní doba zařízení.

 

       (3) Při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a dodavatel (vlastník) odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2.

 

       (4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze.

 

§ 5

 

Shromažďování odpadů

 

       (1) Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. 3)

 

       (2) Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

 

b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

 

c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

 

d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží, 2)

 

e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám, 4)

 

f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,

 

g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,

 

h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

 

       (3) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

 

       (4) V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3.

 

       (5) Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

 

       (6) Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.

 

       (7) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis, 5) se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.

 

§ 6

 

Soustřeďování odpadů

 

       Pokud se nejedná o shromažďování, skladování, sběr nebo výkup odpadů, lze odpady soustřeďovat pouze za podmínek stanovených v § 5.

 

§ 7

 

Skladování odpadů

 

       (1) Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů touto vyhláškou, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí 3) a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy. 1)

 

       (2) Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

a) musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí,

 

b) svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů, 3)

 

c) sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností,

 

d) musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech,

 

e) místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů.

 

       (3) Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných podle přílohy č. 3.

 

       (4) Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.

 

       (5) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis,5) se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů. 5)

 

       (7) Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1.

 

§ 8

 

Sběr a výkup odpadů

 

       (1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.

 

       (2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu       Název druhu odpadu

 

17 04 01               měď, bronz, mosaz

17 04 02               hliník

17 04 03               olovo

17 04 04               zinek

17 04 06               cín

17 04 07               směsi kovů (17 04 01 - 06)

17 04 11               kabely

16 01 17               železné kovy

16 01 18               neželezné kovy

17 04 05               železo a ocel

17 04 07               směsné kovy

20 01 40               kovy.

 

       (3) Evidence osob podle odstavce 2 obsahuje druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

 

§ 9

 

Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování komunálních a nebezpečných odpadů

 

       Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou prašností a byly dodrženy požadavky zvláštních právních předpisů. 3)

 

ČÁST TŘETÍ

 

zrušena

 

§ 10

 

zrušen

 

§ 11

 

zrušen

 

§ 11a

 

zrušen

 

§ 12

 

zrušen

 

§ 12a

 

zrušen

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI

 

(K § 29 odst. 3, k § 31 odst. 8, k § 34 odst. 4, k § 35 odst. 3, k § 37 odst. 9, k § 37a odst. 4 písm. b) a k § 37b odst. 2 zákona)

 

Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji

 

§ 13

 

       (1) Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje podle § 28 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 13.

 

       (2) Seznam odpadních olejů podléhajících zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona je uvedený v příloze č. 14.

 

§ 14

 

       (1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, třídí a odděleně shromažďují nebo soustřeďují odpadní oleje podle jednotlivých druhů podle Katalogu odpadů.

 

       (2) Kapacita zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů a míst zpětného odběru použitých olejů musí být taková, aby při běžném provozu postačovala k odběru veškerých nabídnutých odpadních olejů.

 

       (3) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů podle části druhé a dále musí být vybaveno

a) nádržemi pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů vybavenými indikačním systémem proti přeplnění; nádrže musí být odděleny,

 

b) zařízením pro příjem a výdej odpadních olejů, včetně mechanické filtrace.

 

       (4) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, musí zajistit, aby odpadní oleje nebyly vzájemně míchány nebo smíchány zejména s látkami uvedenými v příloze č. 15.

 

§ 15

 

       (1) Zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podle části druhé.

 

       (2) Oprávněná osoba provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů sleduje zejména následující ukazatele kvality odpadních olejů:

a) obsah PCB,

 

b) obsah celkového chloru,

 

c) obsah vody,

 

d) obsah mechanických nečistot,

 

e) výhřevnost (při energetickém využití).

 

       (3) Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů uvedených v odstavci 2 jsou stanoveny v příloze č. 16.

 

       (4) Kvalitativní požadavky, které musí splňovat odpadní oleje určené pro regeneraci, jsou stanoveny v ČSN 656690.

 

       (5) Kvalitativní požadavky na odpadní oleje určené ke spalování jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. 9)

 

§ 16

 

Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory

 

       (1) Označování baterií, akumulátorů a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených se provádí podle ČSN EN 61429.

 

       (2) Baterie a akumulátory uváděné na trh musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 10)

 

       (3) Doklad, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií pro uvádění baterií a akumulátorů na trh podle § 31 odst. 5 a 6 zákona, musí obsahovat:

a) identifikační údaje o osobě uvádějící baterie a akumulátory na trh (u fyzické osoby oprávněné k podnikání jméno a příjmení a místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

 

b) druh výrobku (název, typové označení, položka celního sazebníku, 10a)

 

c) čestné prohlášení osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, že tyto výrobky uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku10a) neobsahují více než 0,0005 hmotnostních % rtuti z celkové jejich hmotnosti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení, a nebo, že knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků neobsahují více než 2 hmotnostní % rtuti z celkové jejich hmotnosti,

 

d) datum a podpis osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh,

 

e) v případě, že dovozce neobdrží od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce 10b) čestné prohlášení podle písmene d), bude tento doklad obsahovat dále protokol o zkoušce na zjištění koncentrace rtuti ve výrobku (baterie nebo akumulátory uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku, 10a) vydaný laboratoří, která má zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a metodu stanovení koncentrace rtuti má uvedenou v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.

 

§ 17

 

Technické požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého a požadavky na monitorování složek životního prostředí

 

       (1) Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého se nesmějí ukládat na skládky odpadů.

 

       (2) Limity znečištění vypouštěných odpadních vod z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. 10c) Způsob omezování vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

 

       (3) Emisní limity látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. 10d) Způsob omezování vypouštění látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

 

       (4) Výsledky průběžného monitorování složek životního prostředí znečišťujícími látkami z výroby oxidu titaničitého ohlašuje výrobce oxidu titaničitého spolu s hlášením o druzích, množství odpadů a způsobů nakládání s nimi vždy do 15. února krajskému úřadu podle § 39 odst. 2 zákona.

 

       (5) Překročení limitních hodnot emisí látek znečišťujících ovzduší, látek vypouštěných v odpadních vodách a ekotoxicity půdy, stanovených v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a v Plánu odpadového hospodářství původce, je výrobce oxidu titaničitého povinen ohlásit neprodleně České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.

 

§ 17a

 

zrušen

 

Technické požadavky na nakládání s autovraky

 

§ 18

 

Technické požadavky na zařízení ke sběru autovraků a jejich provoz

 

(K § 37 odst. 9 a § 37b odst. 2)

 

       (1) Zařízení ke sběru autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a požadavky na zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle § 8 odst. 1 a zvláštních právních předpisů.10i) Zařízení ke sběru autovraků musí být vybaveno v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 1 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu A.

 

       (2) Autovraky s provozními náplněmi, přijaté do zařízení ke sběru autovraků, nesmějí být vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. Musí s nimi být manipulováno tak, aby se nemohly poškodit části autovraku obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana, palivová nádrž, brzdová potrubí).

 

       (3) Sebrané autovraky a jejich části jsou ze zařízení ke sběru autovraků předávány do zařízení ke zpracování autovraků s takovou četností, aby nedocházelo k překročení kapacity skladů a shromažďovacích míst ve sběrném zařízení.

 

       (4) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku s náležitostmi uvedenými v příloze č. 17.

 

       (5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích nebo jejich částech a o autovracích nebo jejich částech odeslaných ke zpracování v souladu s § 21 a provozní deník s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1.

 

       (6) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků archivuje evidenci o nakládání s těmito odpady po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

 

§ 19

 

Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a jejich provoz a postup při demontáži a dalším zpracování autovraků

 

(K § 37 odst. 9 zákona)

 

       (1) Zařízení ke zpracování autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a obecné požadavky na skladování odpadů podle § 7, § 14 odst. 1 zákona a zvláštních právních předpisů.10i) Dále musí být vybaveno a musí se v něm dodržovat postupy a způsoby nakládání s autovraky v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu, vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu B.

 

       (2) Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (např. z olejové a palivové nádrže, z nádrže pro chlazení a klimatizaci, z brzdového vedení) nebo ke znehodnocení opětovně využitelných částí autovraků. Při skladování autovraků mohou být vršeny autovraky na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně nebo pokud jsou umístěny ve stojanech, aby při manipulaci nedošlo k vzájemnému poškození umožňujícímu únik provozních kapalin. Bez dalších technických opatření zabezpečujících stabilitu nesmí být takto skladovány více jak tři autovraky na sobě.

 

       (3) Při demontáži vybraného autovraku se postupuje v souladu s § 37c zákona a v souladu s požadavky a postupy stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18 takto:

a) z vybraného autovraku se odstraní části a materiály, které jsou uvedeny v bodě 2.2.2.2 přílohy č. 18,

 

b) v souladu s postupy pro demontáž dodanými výrobcem nebo akreditovaným zástupcem vybraného vozidla nebo obvyklým technologickým postupem, pokud údaje pro demontáž nebyly výrobcem nebo dovozcem dodány, se demontují znovu opětovně využitelné části tak, aby jejich opětovné použití nebo montáž do funkčního výrobku byla možná s co nejmenší potřebou úprav nebo oprav,

 

c) vyjmuté a demontované části vybraného autovraku, které nebudou opětovně použity, se roztřídí podle Katalogu odpadů a dalšího nakládání s nimi.

 

       (4) Zpracovatel autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 21 a vede provozní deník zařízení s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1. Vedle evidence odpadů vede srovnatelným způsobem průběžnou evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. V evidenci vybraných autovraků je zpracovatel povinen vést identifikační číslo každého převzatého vozidla VIN (vehicle identification number).

 

       (5) Zpracovatel vybraných autovraků archivuje evidenci o převzatých vybraných autovracích nebo jejich částech podle odstavce 4 a dokumentaci o dalším nakládání s těmito odpady, materiály a částmi k opětovnému použití po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

 

       (6) Odpady po drcení autovraku nesmějí mít nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.

 

§ 19a

 

Obsah roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců

 

[K § 37a odst. 4 písm. b) zákona]

 

       Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení stanovených cílů při opětovném použití a využití vybraných autovraků z vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19A.

 

ČÁST PÁTÁ

 

OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK (K § 38 zákona)

 

§ 20

 

       (1) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok obsahuje:

a) identifikační údaje povinné osoby (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, u právnické osoby; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u fyzické osoby);

 

b) identifikační číslo povinné osoby, bylo-li přiděleno;

 

c) období (rok), za které je zpráva zpracována;

 

d) popis způsobu, jakým povinná osoba plní povinnosti podle § 38 zákona, včetně seznamu obcí, se kterými má povinná osoba sjednanou písemnou dohodu podle § 38 odst. 6 zákona, a seznamu právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, se kterými má uzavřenou smlouvu o provádění zpětného odběru;

 

e) ve členění po jednotlivých výrobcích podle § 38 odst. 1 zákona se uvádí:

1. popis způsobu plnění povinnosti uvedené v § 38 odst. 4 zákona,

2. způsob výpočtu množství výrobků, na které se v daném období vztahuje povinnost zpětného odběru,

3. tabulka v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19;

 

f) jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu nebo pobytu osoby oprávněné k zaslání zprávy.

 

       (2) Součástí zprávy může být komentář charakterizující hlavní problémy s plněním povinnosti zpětného odběru.

 

       (3) Povinné osoby, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru, mohou roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru zaslat ministerstvu společně. Potom součástí zprávy bude i tabulka podle přílohy č. 19 obsahující sumarizované údaje a seznam sdružených povinných osob. Další ustanovení odstavce 1 se použijí přiměřeně.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ, VYDANÝCH SOUHLASŮ A DALŠÍCH ROZHODNUTÍ, EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ, ZAŘÍZENÍ, SHROMAŽĎOVACÍCH MÍST NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÝCH MÍST A SKLADECH ODPADŮ

 

(K § 39 odst. 12 a k § 40 odst. 5 zákona)

 

§ 21

 

Způsob vedení průběžné evidence odpadů

 

       (1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:

a) množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),

 

b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20,

 

c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba, jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),

 

d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů uvedených v § 8 odst. 2, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),

 

e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

 

       (2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

 

       (3) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle zvláštního právního předpisu, nevedou evidenci odpadů podle této vyhlášky.

 

§ 22

 

Ohlašování evidence odpadů

 

       (1) Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20. Provozovatelé čistíren odpadních vod podle § 32 zákona k tomuto hlášení o produkci a nakládání s kaly z čistíren odpadních vod doplňují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3 přílohy č. 20. Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formulářích, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 20A a 20B.

 

       (2) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle zvláštního právního předpisu 11a).

 

       (3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. V případě mobilních zařízení se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpadem. U zařízení pro mobilní sběr odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla firmy, která provozování mobilního zařízení zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a provoz mobilního zařízení je zajišťován touto provozovnou, zasílá roční hlášení o odpadech tato provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle sídla provozovny. Stavební firma zasílá jedno roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně.

 

       (4) Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok na formulářích uvedených v příloze č. 21.

 

       (5) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi, zasílají hlášení ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu.

 

§ 23

 

Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady

 

       (1) Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 22.

 

       (2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o skládce odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 23.

 

       (3) Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o dopravní firmě na formuláři uvedeném v příloze č. 27.

 

       (4) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 24.

 

       (5) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi, zasílají hlášení ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu.

 

§ 24

 

Způsob vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona

 

       Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a orgány kraje v přenesené působnosti vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána. Ohlašování provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 25.

 

§ 25

 

Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů

 

       (1) Účastníci přepravy nebezpečných odpadů vedou evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na evidenčním listě uvedeném v příloze č. 26.

 

       (2) Evidence o přepravě nebezpečných odpadů se vede pro každou přepravu samostatně.

 

ČÁST SEDMÁ

 

PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

(K § 44 odst. 9 zákona)

 

§ 26

 

zrušen

 

§ 27

 

zrušen

 

§ 28

 

Plán odpadového hospodářství původce

 

(K § 44 odst. 9 zákona)

 

       Plán odpadového hospodářství původce odpadů obsahuje:

a) identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání),

 

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

 

c) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,

 

d) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,

 

e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,

 

f) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů,

 

g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

 

ČÁST OSMÁ

 

zrušena

 

nadpis vypuštěn

 

§ 29

 

zrušen

 

§ 30

 

zrušen

 

nadpis vypuštěn

 

§ 31

 

zrušen

 

§ 32

 

zrušen

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

§ 33

 

       Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

 

2. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití.

 

ČÁST DESÁTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 34

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

 

Příl.1

Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení

 

1.

 

       Obsah provozního řádu skládky je upraven technickou normou TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek.

 

2.

 

       Pro obsah provozního řádu ostatních zařízení pro nakládání s odpady bude přiměřeně použito obsahové členění provozního řádu skládky.

 

3.

 

       Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu dále dělí do skupin A, B, C, D.

 

4.

 

       Do skupiny A jsou zařazeny:

       Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny použije přiměřeně.

 

5.

 

       Provozní řád zařízení skupiny A, včetně skladů odpadů, obsahuje následující základní kapitoly:

 

       5.1 Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy - obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.), adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č.p.p. a kat. území), údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, č.j., datum vydání), základní kapacitní údaje zařízení, údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.

 

       5.2 Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů), účel, k němuž je zařízení určeno.

 

       5.3 Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod.).

 

       5.4 Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.

 

       5.5 Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, meteorologické ukazatele apod.).

 

       5.6 Organizační zajištění provozu zařízení.

 

       5.7 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů.

 

       5.8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.

 

       5.9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

 

6.

 

       Do skupiny B jsou zařazena: zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, D2, D8, D9, D10, D11, D13, D14 dle příloh č. 3 a 4 zákona.

 

       Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní zařízení použije přiměřeně.

 

7.

 

       Mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 této vyhlášky) obsahuje provozní řád zařízení ze skupiny B následující údaje:

 

       7.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

 

       7.2 Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady).

 

       7.3 Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu).

 

       7.4 Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů.

 

       7.5 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení.

 

       7.6 Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.

 

       7.7 Provozní řád zařízení pro zpracování autovraků musí obsahovat informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované vždy akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla.

 

8.

 

       Do skupiny C jsou zařazena: zařízení k využívání odpadů dle technologie R10 (program použití kalů na zemědělské půdě a jeho náležitosti jsou popsány v příslušné prováděcí vyhlášce). Provozní řád pro kompostování odpadů a pro biologické transformační procesy obsahuje mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 tohoto předpisu) následující údaje:

 

       8.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

 

       8.2 Suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii R10 používány.

 

       8.3 Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie (včetně hodnocení zdravotního rizika).

 

9.

 

       Do skupiny D jsou zařazena: zařízení k odstraňování odpadů dle technologie D1, D3, D4, D5, D6, D12 - viz TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek.

 

       9.1 Provozní řád skládky musí obsahovat i požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky. Tento materiál musí splňovat přinejmenším požadavky na ukládání odpadů na jednotlivé skupiny skládek podle této vyhlášky.

 

10.

 

       Součástí provozního řádu zařízení předkládaného k odsouhlasení musí být i:

 

a) návrh na zavedení provozního deníku zařízení sloužícího k dokumentování jeho provozu. Návrh obsahuje popis způsobu vedení provozního deníku, odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány. Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:

- všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek,

- další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,

- záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.

- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření,

- údaje o množství částí a materiálů z vybraných autovraků předaných k opětovnému použití,

 

b) stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat,

 

c) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let, v případě skládek po dobu 30 let.

 

Příl.2

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

 

       1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

 

a) kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 této přílohy v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce,

 

b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

 

c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených vlastníkem odpadu,

 

d) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnosti původce, vlastníka (dodavatele) odpadu nebo v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování (svoz), při dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech,

 

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.

 

       2. Základní popis odpadu 14a), který musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce jsou následující:

 

a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

 

b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

 

c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,

 

d) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek,

 

e) protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok,

 

f) předpokládané množství odpadu v dodávce,

 

g) předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok.

 

Příl.3

OBSAH IDENTIFIKAČNÍHO LISTU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

 

1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů):

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):

3. Kód podle ADR2) nebo COTIF15):

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:

 

Firma (název):

Ulice:

Místo a PSČ:

IČ (bylo-li přiděleno):

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:

 

Telefon/Fax:

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:

6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

7. Bezpečnostní  opatření  při  manipulaci,  skladování a přepravě

   odpadu:

   7.1  Technická opatření:

   7.2  Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

 

    -   dýchací orgány:

    -   oči:

    -   ruce:

    -   ostatní části těla:

   7.3  Protipožární vybavení:

 

8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:

   8.1  Lokalizace:

   8.2  První pomoc:

   8.3  Další pokyny:

   8.4  Telefonické spojení:

 

Hasiči:.....................

Zdravotní služba:...........

Policie:....................

 

 

9. Ostatní důležité údaje:

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:

 

Firma (název):

Ulice:

Místo:

PSČ:

IČ (bylo-li přiděleno)

Osoba oprávněná jednat jménem firmy:

Telefon/Fax:

 

 

Datum vyhotovení:                      Podpis a razítko:

 

 

Příl.4

zrušena

 

Příl.5

zrušena

Vysvětlivky:

 

ČSN 75 7400 Jakost vod. Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

 

ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod. Stanovení chromu. Metody atomové absorpční spektrometrie

 

ČSN EN 1483 (75 7539) Jakost vod. Stanovení rtuti

 

ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

 

ČSN EN 26 777 (75 7452) Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

 

ČSN EN 27 888 (75 7344) Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

 

ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách

 

ČSN EN ISO 11 732 (75 7454) Jakost vod. Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí

 

ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

ČSN EN ISO 11 969 (75 7403) Jakost vod. Stanovení arsenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

 

ČSN EN ISO 13 395 (75 7456) Jakost vod. Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

 

ČSN EN ISO 15 682 (75 7421) Jakost vod. Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

 

ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

 

ČSN ISO 10 359-2 (757 430) Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

 

ČSN ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH

 

ČSN ISO 10 566 (75 7401) Jakost vod. Stanovení hliníku.

 

Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

 

ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

 

ČSN ISO 6332 (75 7433) Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenanthrolinem

 

ČSN ISO 6333 (75 7447) Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

 

ČSN ISO 6703-2 (75 7414) Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

 

ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

 

ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

 

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

 

ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

 

ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

 

ČSN ISO 9390 (75 7406) Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrometrické stanovení s azomethinem-H

 

ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

 

TNV 75 7408 Jakost vod. Stanovení barya bezplamenovou technikou AAS

 

TNV 75 7422 Jakost vod. Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS

 

TNV 75 7426 Jakost vod. Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS

 

TNV 75 7440 Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem

 

TNV 75 7461 Jakost vod. Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS

 

TNV 75 7467 Jakost vod. Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS

 

TNV 75 7497 Jakost vod. Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS

 

TNV = odvětvová technická norma vodního hospodářství

Distribuci TNV zabezpečuje: Hydroprojekt, a. s. Praha Oddělení technické normalizace Táborská 31, 140 16 Praha 4

 

DIN 38406-29 German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Cations (group E) - Part 29: Determination of 61 elements by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (E 29)

 

DIN 38405-32 German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Anions (group D) - Part 32: Determination of antimony by atomic absorption spectrometry (D 32)

 

DIN = Deutsches Institut für Normung

 

Příl.6

zrušena

 

Příl.7

zrušena

 

Příl.8

zrušena

 

Příl.9

zrušena

 

Příl.10

zrušena

 

Příl.11

zrušena

 

Příl.12

zrušena

 

Příl.13

Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje

 

 

+------------------+---------------------------------------------+

| kód druhu odpadu |                   název druhu odpadu        |

|                  |                                             |

|   12 01 06       |     Odpadní minerální řezné oleje obsahující|

|                  |     halogeny (kromě emulzí a roztoků)       |

|                  |                                             |

|   12 01 07       |   Odpadní minerální řezné oleje neobsahující|

|                  |   halogeny (kromě emulzí a roztoků)         |

|                  |                                             |

|   12 01 10       |            Syntetické řezné oleje           |

|                  |                                             |

|   12 01 19       |   Lehce biologicky rozložitelný řezný olej  |

|                  |                                             |

|   12 01 09       |   Chlorované hydraulické minerální oleje    |

|                  |                                             |

|   13 01 10       |   Nechlorované hydraulické minerální oleje  |

|                  |                                             |

|   13 01 11       |          Syntetické hydraulické oleje       |

|                  |                                             |

|   13 01 12       |   Lehce biologicky rozložitelné hydraulické |

|                  |   oleje                                     |

|                  |                                             |

|   13 01 13       |          Ostatní hydraulické oleje          |

|                  |                                             |

|   13 02 04       |   Chlorované minerální motorové, převodové  |

|                  |   a mazací oleje                            |

|                  |                                             |

|   13 02 05       |   Nechlorované minerální motorové, převodové|

|                  |   a mazací oleje                            |

|                  |                                             |

|   13 02 06       |       Syntetické motorové, převodové a      |

|                  |       mazací oleje                          |

|                  |                                             |

|   13 02 07       |   Lehce biologicky rozložitelné motorové,   |

|                  |   převodové a mazací oleje                  |

|                  |                                             |

|   13 02 08       |   Ostatní motorové, převodové a mazací oleje|

|                  |                                             |

|   13 03 06       |   Minerální chlorované izolační a teplonosné|

|                  |   oleje neuvedené pod kódem 13 03 01        |

|                  |                                             |

|   13 03 07       |   Minerální nechlorované izolační a         |

|                  |   teplonosné oleje                          |

|                  |                                             |

|   13 03 08       |      Syntetické izolační a teplonosné oleje |

|                  |                                             |

|   13 03 09       |   Lehce biologicky rozložitelné izolační a  |

|                  |   teplonosné oleje                          |

|                  |                                             |

|   13 03 10       |       Ostatní izolační a teplonosné oleje   |

|                  |                                             |

|   13 04 01       |       Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby |

|                  |                                             |

|   13 04 03       |        Oleje ze dna ostatních lodí          |

|                  |                                             |

|   13 05 06       |        Olej z odlučovačů oleje a vody       |

|                  |                                             |

|   20 01 26       |   Olej a tuk neuvedený pod kódem 20 01 25   |

+------------------+---------------------------------------------+

 

Příl.14Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru

 

       Jedná se o produkty zpracování ropy. Sortiment je charakterizovaný podle položek celního sazebníku. 10b)

27 10 19 81      Motorové  oleje,  mazací  oleje  pro  kompresory,

                 mazací oleje pro turbiny

27 10 19 83      Kapaliny pro hydraulické účely

27 10 19 85      Bílé oleje, kapalný parafín

27 10 19 87      Převodové oleje a oleje pro reduktory

27 10 19 91      Směsi   používané   při   obrábění   kovů,  oleje

                 používané   při  uvolňování   odlitků  z   forem,

                 antikorozní oleje

27 10 19 93      Elektroizolační oleje

27 10 19 99      Ostatní mazací oleje a ostatní oleje

                 Mazací  prostředky,  ale   s  výjimkou  přípravků

                 obsahujících jako základní složky  70 % nebo více

                 hmotnostních  minerálních  olejů,  nebo  olejů ze

                 živičných nerostů

 

Příl.15

Seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje

 

a) látky obsahující polychlorované bifenyly a terfenyly (PCB) či jiné chlorované uhlovodíky a látky,

 

b) emulze ropných látek s obsahem vody anebo jiné emulze,

 

c) obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů,

 

d) prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory,

 

e) antikorozní prostředky,

 

f) pohonné hmoty (benzin, nafta, směsné palivo),

 

g) alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,

 

h) rostlinné oleje,

 

i) zbytky parafinů, gačů a ceresinů a z nich vyráběné prostředky,

 

j) zbytky z lakování a odlakování,

 

k) kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky,

 

l) brzdové kapaliny,

 

m) nemrznoucí kapaliny,

 

n) vod,

 

o) tuhé odpady,

 

p) látky obsahující těžké kovy,

 

q) alkalické látky.

 

Příl.16

Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů

 

       Laboratoře provádějící analýzu vzorků odpadních olejů používají metody a postupy definované v příslušných ČSN, jako např.:

 

- ČSN 65 60 62 - Stanovení vody,

 

- ČSN 65 62 34 - Stanovení chloru,

 

- ČSN 65 66 90 - Upotřebené ropné oleje pro regeneraci, kde v příloze je uveden postup stanovení PCB.

 

       Rozsah prováděných analýz je podřízen škále sledovaných příměsí, a to ve vazbě na jakostní požadavky zpracovatelských technologií.

 

Příl.17

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

 

 1. Obchodní  firma  nebo  název  provozovatele  zařízení ke sběru

    autovraků  vydávající potvrzení  (právní forma  a sídlo, je-li

    právnickou osobou,  jméno a příjmení a  místo podnikání, je-li

    fyzickou osobou oprávněnou  k podnikání), identifikační číslo,

    bylo-li přiděleno:

 

    ..............................................................

 

 2. Adresa a číslo provozovny, kde došlo k převzetí autovraku:

 

    Přijímací osoba:

 

    ..............................................................

 

 3. Číslo jednací  a datum vydání souhlasu  k provozování zařízení

    ke sběru autovraků v souladu s § 14 odst. 1 zákona:

 

    Vydal:

 

    ..............................................................

 

 4. Datum převzetí autovraku a vydání potvrzení o jeho převzetí:

 

    ..............................................................

 

 5. Registrační značka odevzdaného autovraku:

 

    ..............................................................

 

 6. Kategorie vozidla, výrobce a typ (model): ....................

 

 7. Identifikační číslo vozidla (VIN): ...........................

 

 8. Číslo technického průkazu: ...................................

 

 9. Rok výroby/první registrace vozidla v ČR: ....................

 

10. Držitel (vlastník): ..........................................

 

11. Trvalý pobyt (sídlo): ........................................

 

12. Přijímající  osoba  potvrzuje,  že  převzala  vybrané  vozidlo

    úplné, obsahující části schválené výrobcem a neobsahuje odpad,

    který nemá původ ve vybraném  vozidle (jestliže tomu tak není,

    připojí se k potvrzení příloha,  ve které jsou uvedeny všechny

    rozdíly proti úplnému vozidlu).

 

    Příloha  k potvrzení  podle tohoto  bodu nebyla vystavena/byla

    vystavena a je připojena (nehodící se škrtnout).

 

13. Podpis  a  razítko  přijímajícího,  dále  podpis  a případně i

    razítko předávajícího:

 

14. Evidenční číslo potvrzení:

 

Příl.18

Technické požadavky na nakládání s autovraky a na jejich skladování (zařízení ke sběru autovraků)

 

1.

Požadavky na skladování autovraků v zařízení ke sběru autovraků

 

       Zařízení ke sběru autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy1) a musí splňovat následující minimální technické požadavky:

 

       1.1 Místo k přejímce autovraků a místo pro shromažďování autovraků před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveny:

 

       - nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, vyspádovanými do bezodtoké jímky,

 

       - pomůckami pro úklid, látkami pro absorbci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,

 

       - zařízením umožňujícím přemisťování již nepojízdných autovraků.

 

2.

Požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a postupy pro zpracování autovraků

 

       2.1. Požadavky na prostory a vybavení:

2.1.1 Zařízení ke zpracování autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy1) a dále musí splňovat následující minimální technické požadavky:

 

2.1.2 Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti:

 

- příjem autovraků včetně vážení a provádění příslušných záznamů a vedení evidence,

 

- skladování autovraků a jejich částí nezbavených škodlivin,

 

- odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků,

 

- skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny uvedené v čl. 2.2.2.2,

 

- demontáže,

 

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny,

 

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny,

 

- skladování odpadů určených k využití nebo k odstranění,

 

- skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování,

 

- lisování, drcení a nakládání s odpady z těchto operací vzniklých.

 

2.1.3 Jednotlivá místa a prostory zařízení ke zpracování autovraků musí svým zabezpečením odpovídat svému určení. Zejména musí být vybaveny:

 

- nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, vyspádovanými do bezodtoké jímky,

 

- pomůcky pro úklid a látkami k absorbci uniklých kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky odpovídající vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně další zařízení k úpravě odpadů,

 

- zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu se zvláštním předpisem, 2)

 

- skladovými prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem,

 

- příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT), provozní kapaliny (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku, - odpovídajícím zařízením na zjištění hmotnosti.

 

       2.2. Postupy pro zpracování autovraků

2.2.1 Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků

Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků spočívá v odděleném shromažďování všech kapalin a náplní a dále znečišťujících nebo škodlivých částí, pokud části, ve kterých jsou obsaženy, nelze opětovně použít.

Chladicí prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému.

Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává.

 

2.2.2 Demontáž vybraného autovraku

2.2.2.1 Stupeň demontáže a výběr metod závisí na:

- vývoji trhu, mimo jiné na ceně součástek a možnostech nalézt odbytiště pro části, součástky, materiály a suroviny k opětovnému použití,

 

- snadnosti demontáže,

 

- vývoji a produktivitě technologií demontáže a materiálovém využití,

 

- označování součástek, standardizaci materiálů,

 

- pokynech daných výrobcem (konstruktéry) v příručkách pro demontáž,

 

- jiných vnějších faktorech.

2.2.2.2 Části a materiály vybraných autovraků obsahující škodliviny, které musí být z vybraných autovraků odstraněny:

- baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn

 

- potencionálně výbušné součásti (např. airbagy)

 

- palivo a motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí

 

- všechny části obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné)

 

2.2.2.3 Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovraků, například

 

- katalyzátory

 

- pneumatiky a velké části z plastu, jako např. nárazníky, kryty kol a mřížky chladiče, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není možno oddělit při drcení, a účinně využít jako materiály

 

- kovové části obsahující měď, hliník a hořčík, jestliže uvedené materiály není možno oddělit při drcení

 

- sklo

 

2.2.3 Drcení a lisování zbytku autovraku

Po demontáži všech využitelných kapalin a částí uvedených v bodech 2.2.1, 2.2.2.2 a 2.2.2.3 mohou být zbytky autovraků za účelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zařízení tomu určenému (např. paketovací lis, šrotovací nůžky, šrédr).

 

Příl.19

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru

 

 

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru     Evidenční číslo

                                                     (Vyplní MŽP)      ------------------

Vykazovaný rok ....                                                    ------------------

                                                     List č.

                                                                       ------------------

                                                     Počet listů

                                                                       ------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Povinná osoba

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                Evidenci vyplnil:

----------------------------------

Povinná osoba (název)

                                   Telefon:           Fax:           e-mail:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                      Datum vyhotovení dokladu:

----------------------------------

Obec:                              Za správnost:

----------------------------------

PSČ:

----------------------------------

Kód ORP (SOP):                     Razítko:

----------------------------------

IČZÚJ:

----------------------------------

OKEČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

                          Tabulka č. 1

  Vyplňuje se pro každý výrobek samostatně na dalších listech.

   Údaje v tabulce se uvádějí v tunách na tři desetinná místa.

 

                                                                             List č.

 

------------------------------------------------------------------------------- ------

Výrobek:                                                               tuny

------------------------------------------------------------------------------- ------

Množství výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje,

stanovené podle § 20 odstavec 1 písmeno d) vyhlášky

------------------------------------------------------------------------------- ------

     Množství odebraných použitých výrobků                 celkem:

           --------------------------------------------------------------------------

z toho od:

           --------------------------------------------------------------------------

                 - obcí

           --------------------------------------------------------------------------

                 - průmyslu (OKEČ 15 - 37)

           --------------------------------------------------------------------------

                 - obchodu (OKEČ 50 - 52)

------------------------------------------------------------------------------- ------

     Způsob nakládání s odebranými použitými výrobky:

           --------------------------------------------------------------------------

                 - opakované použití (N8)

           --------------------------------------------------------------------------

                 - materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, N11, N16)

           --------------------------------------------------------------------------

                 - energetické využití (R1)

           --------------------------------------------------------------------------

                 - odstranění (D1, D5, D12)

           --------------------------------------------------------------------------

                 - odstranění spalováním (D10)

------------------------------------------------------------------------------- ------

                 - jiný způsob nakládání

------------------------------------------------------------------------------- ------

                 - zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku (N5)

------------------------------------------------------------------------------- ------

 

Poznámka:

 

 

1. Údaje o množství výrobků se vypočtou z takových podkladů, které

   lze kontrolnímu orgánu u povinné osoby doložit na místě.

2. Údaje  o množství  odebraných použitých  výrobků a  nakládání s

   nimi se  přebírají z podkladů, na  základě kterých je hodnoceno

   plnění smluvních vztahů (např.  podklady pro fakturaci) a které

   lze kontrolnímu orgánu u povinné osoby doložit na místě.

3. Uveďte jiné  způsoby nakládání  s odebranými použitými výrobky,

   pokud s nimi není nakládáno způsoby uvedenými v tabulce.

 

                          Tabulka č. 2

 

  Vyplňuje se pro každý výrobek samostatně, případně na dalších

  listech. Údaje v tabulce se uvádějí v tunách na tři desetinná

                             místa.

 

                                                                             List č.

 

------------------------------------------------------------------------------- ------

IČ:

------------------------------------------------------------------------------- ------

Výrobek:

------------------------------------------------------------------------------- ------

Způsob nakládání       Předané           Partner

                       množství (t)      IČ, název provozovny, sídlo provozovny, kód

                                         ORP (SOP), IČZÚJ

------------------------------------------------------------------------------- ------

1                      2                 3

------------------------------------------------------------------------------- ------

 

------------------------------------------------------------------------------- ------

       Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 19

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

       Povinná osoba (název) - vyplňuje se název povinné osoby, podle § 38 zákona o odpadech, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

       Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání povinné osoby.

       Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo povinné osoby nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve Sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

       IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy povinné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS.

       OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele skládky podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

       Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu a faxu.

       Za správnost - uvede se jméno, příjmení, funkce odpovědného zástupce povinné osoby.

       Tabulka č. 1

       Výrobek - uvede se název výrobku podléhajícího zpětnému odběru. Každý výrobek se uvádí v samostatné tabulce.

       Množství odebraných výrobků - uvádí se celkové množství odebraných výrobků v tunách, v členění uvedeném v tabulce.

       Způsob nakládání s odebranými použitými výrobky - uvádí se celkové množství, s jakým bylo nakládáno uvedenými způsoby. Kódování způsobů nakládání je dle Přílohy č. 20, tabulka č. 1.

       Tabulka č. 2

       IČ: na každé nové stránce se vyplňuje identifikační číslo povinné osoby, která zprávu zasílá odpovídající první stránce.

       Výrobek - vyplňuje se výrobek odpovídající tabulce č. 1.

       Ve sloupci 1 - uvádí se název způsobu nakládání odpovídající tabulce č. 1. Každý způsob nakládání se uvádí na samostatném řádku.

       Ve sloupci 2 - uvádí se celkové množství předané jednotlivému partnerovi, uvedenému ve sloupci 3. Každý partner s odpovídajícím množstvím uvedeným ve sloupci 2 se uvádí na samostatný řádek.

       Ve sloupci 3 - partnerem se rozumí právnická a fyzická osoba, které byl díl výrobku z použitého výrobku předán k opakovanému použití nebo oprávněná osoba, které byl odpad předán k dalšímu nakládání. Uvádí se IČ, obchodní název každé právnické, fyzické a oprávněné osoby (příjemce), sídlo provozovny příjemce a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb.), nebo správního obvodu hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000), na kterém se provozovna příjemce odpadu nachází.

       Důležité - bilančně, součet všech množství uvedených ve sloupci 2, předaných všem partnerům pro jeden způsob nakládání, se musí rovnat množství stejného způsobu nakládání uvedenému v Tabulce č. 1.

 

Příl.19A

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona

 

------------------------------------------------------------------

                                                                       ------------------

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce       Evidenční číslo

vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených                          ------------------

v § 37 odst. 7 písm. b) zákona

 

Vykazovaný rok ....                                                    ------------------

                                                     List č.                            1

                                                                       ------------------

                                                     Počet listů

                                                                       ------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Akreditovaný dovozce, výrobce*

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                Osoba oprávněná jednat jménem akredit. dovozce, výrobce

----------------------------------

Obchodní název

 

----------------------------------

 

 

Ulice, č. p.:                      Tel.:            Fax:         e-mail:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Obec:                              Datum vyhotovení dokladu

----------------------------------

PSČ:

----------------------------------

Kód ORP (SOP):

----------------------------------

IČZÚJ:                             Razítko a podpis

----------------------------------

OKEČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Značka auta:**                                       Vyrobeno po 1.1.1980

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Popis                                                ks                      tuny

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Množství sesbíraných vybraných autovraků kategorií

(M1, N1 a tříkolek)                      celkem:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

     z toho:                       nezpracováno

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Způsob nakládání s materiály a odpady ze zpracovaných vybraných autovraků

------------------------------------------------------------------------------- -----------

     - opětovné použití (N8)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - materiálové využití (R3, R4, R5, R8, R9, N1, N11, N16)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - energetické využití (R1)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - odstranění (D1, D5, D12)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - odstranění spálením (D10)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku (N5)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                                                     Vyrobeno před 1.1.1980

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Popis                                                ks                      tuny

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Množství sesbíraných vybraných autovraků kategorií

(M1, N1 a tříkolek)                      celkem:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

     z toho:                       nezpracováno

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Způsob nakládání s materiály a odpady ze zpracovaných vybraných autovraků

------------------------------------------------------------------------------- -----------

     - opětovné použití (N8)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - materiálové využití (R3, R4, R5, R8, R9, N1, N11, N16)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - energetické využití (R1)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - odstranění (D1, D5, D12)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - odstranění spálením (D10)

     ------------------------------------------------------------------------------- ------

     - zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku (N5)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 * nehodící se škrtněte

** v případě více značek se  každá značka auta (např. Škoda, Fiat)

   uvádí v samostatné tabulce  na dalších listech. Na každém listu

   musí  být  v záhlaví uvedeno  IČ výrobce,  dovozce odpovídající

   listu č. 1.

       Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 19A

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

Obchodní název - vyplňuje se název akreditovaného zástupce nebo výrobce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání akreditovaného zástupce nebo výrobce.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo povinné osoby nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy akreditovaného dovozce nebo výrobce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS.

 

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti akreditovaného dovozce nebo výrobce podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

Příl.20

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady              Evidenční číslo

                                                     (Vyplní obecní

za rok ....                                          úřad obce         ------------------

                                                     s rozšířenou

                                                     působností nebo   ------------------

                                                     SOP)

 

                                                     Strana č.         ------------------

                                                     Celkový počet

                                                     stran hlášení     ------------------

 

List č. 1

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Původce nebo oprávněná osoba             Samostatná provozovna

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                      Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Původce nebo oprávněná osoba (název):    Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Celkový počet provozoven původce

nebo oprávněné osoby

---------------------------------------- Telefon:          Fax:        e-mail:

Datum vyhotovení dokladu:

                                         -------------------------------------------------

                                         Provozovna je zapojena do systému sběru   ano

 

Razítko a podpis:                        komunálního odpadu obce                   ne

                                         -------------------------------------------------

                                         Poznámka:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

---------------------        ------------------------------------                              ------------------

IČ                           Číslo provozovny                                Strana č.

---------------------        ------------------------------------                              ------------------

                                                                             Počet stran

                                                                                               ------------------

                                         List č. 2

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Pořad. Dle Katalogu odpadů             Množství odpadu (tuny)     Kód        Partner                           Pozn.

číslo  ---------------------------------------------------------- způsobu    ---------------------------------

       Kód druhu  Název druhu  Kateg.  Celkem (+)  z toho dle     nakládání  IČ, název provozovny,

       odpadu     odpadu                           sloupce 8 (-)             adresa provozovny, kód ORP (SOP)

                                                                             a IČZÚJ provozovny

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

1      2          3            4       5           6              7          8                                 9

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

                                     List č. 3

 

---------------------        ------------------------------------

IČ                           Číslo provozovny

---------------------        ------------------------------------

 

Tabulka: Údaje ročních hodnot složení kalu

(vyplňuje se pouze pro kaly využívané na zemědělské půdě)

------------------------------------------------------------------------------- -

IČ                           Číslo provozovny

------------------------------------------------------------------------------- -

     Ukazatel                jednotka                Průměrná roční hodnota

     (rizikový prvek, látka)

------------------------------------------------------------------------------- -

 1   pH

------------------------------------------------------------------------------- -

 2   sušina kalu             %

------------------------------------------------------------------------------- -

 3   Cd                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

 4   Cu                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

 5   Hg                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

 6   Pb                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

 7   Zn                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

 8   As                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

 9   Cr                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

10   Ni                      mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

11   AOX                     mg/kg sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

12   PCB (součet kongenerů   mg/kg sušiny kalu

     28, 52, 101, 138, 153

     a 180)

------------------------------------------------------------------------------- -

     Mikrobiologické                                 Rozmezí od - do

     ukazatele

------------------------------------------------------------------------------- -

                                                     min.              max.

------------------------------------------------------------------------------- -

13   Enterokoky              KTJ/g sušiny kalu

------------------------------------------------------------------------------- -

14   Termotolerantní         KTJ/g sušiny kalu

     koliformní bakterie

------------------------------------------------------------------------------- -

15   Salmonella sp.          Pozitivní/negativní

------------------------------------------------------------------------------- -

 

       Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20

       Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok. Množství kalů ČOV se udává v tunách sušiny za rok.

 

List č. 1

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace, bylo-li přiděleno; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

Původce nebo oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání původce nebo oprávněné osoby.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

Celkový počet provozoven - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má původce nebo oprávněná osoba na území ČR.

 

       Samostatná provozovna - se rozumí provozovna podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). U mobilních zařízení na úpravu, využívání a odstraňování odpadů se v celé této pravé části formuláře vyplňují údaje o místě nakládání s odpady v zařízení.

 

Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud původce nebo oprávněná osoba má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (SOP).

 

Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

 

Kód (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mail osoby, která hlášení vyplnila. Provozovna je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce - pokud provozovna má uzavřenou smlouvu s obcí o zajištění svozu komunálního odpadu (odvoz popelnic apod.) označí se X v kolonce ano, pokud nemá takovou smlouvu a zajišťuje odstranění komunálního odpadu jiným způsobem označí se X v kolonce ne.

List č. 2

 

Každá strana listu č. 2 musí mít v záhlaví uvedeno IČ a číslo provozovny odpovídající listu číslo 1.

 

Ve sloupci 1 - se uvádí pořadové číslo druhu (kódu) odpadu.

 

Ve sloupci 2 - se uvádí kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

 

Ve sloupci 3 - se uvádí název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). U kódů odpadů, končících dvojčíslím 99 se uvede jenom bližší popis odpadu (např. vžitý technický název, název technologie).

 

Ve sloupci 4 - uvádí se kategorie odpadu podle Katalogu odpadů.

 

Ve sloupci 5 se uvádí:

U kalů z ČOV se uvádí vždy množství v sušině kalu

 

a) celkové množství jednoho druhu odpadu (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného původcem, s kódem A00 ve sloupci 7, nebo

 

b) v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu převzaté od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7, nebo

 

c) celkové množství jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7.

 

Ve sloupci 6 se uvádí množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 1 odpovídající způsobu nakládání uvedeného ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek a samostatně pro odpady vyprodukované, odpady převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odpady odebrané ze skladu.

 

Ve sloupci 7 se uvádí skutečně provedené jednotlivé způsoby nakládání s odpady s kódy dle tabulky č. 1, a to samostatně pro odpady vyprodukované (za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu než byl původní), převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odebrané ze skladu; každý způsob nakládání se uvádí na samostatný řádek. K těmto kódům se vztahují příslušná množství odpadů uvedená ve sloupci 6. Kód způsobu nakládání s odpadem je třímístný kód XYZ, přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice pak způsob nakládání.

 

Pro nakládání s vlastními vyprodukovanými odpady X = A, např. pro vlastní vyprodukovaný odpad, který byl spálen ve vlastní spalovně, se napíše kód AD10.

 

Pro nakládání s odpady převzatými od jiných původců nebo oprávněných osob X = B, např. pro odpad převzatý, který byl spálen ve vlastní spalovně, bude kód způsobu nakládání BD10.

 

Pro nakládání s odpady převzatými ze skladu X = C, např. pro odpad odebraný ze skladu, který byl spálen ve vlastní spalovně, bude kód nakládání CD10.

 

       Ve sloupci 8 - V případě předání odpadu jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí IČ, název provozovny nebo místa nakládání s odpady, sídlo provozovny příjemce a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností - ORP, nebo kód správního obvodu hl. m. Prahy - SOP, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz) a IČZÚJ sídla provozovny, na kterém se provozovna příjemce odpadu nachází, tzn. neuvádí se dopravce. V případě převzetí odpadu se uvede IČ, obchodní název každého původce, oprávněné osoby, nebo jiné provozovny, sídlo původce nebo oprávněné osoby a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností - ORP, nebo kód správního obvodu hl. m. Prahy (SOP), které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz) a IČZÚJ sídla provozovny, na kterém se provozovna původce nebo oprávněné osoby, od které byl odpad převzat, nachází. V případě dovozu nebo vývozu odpadu se uvede název státu dovozu nebo vývozu a jeho kód podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2. Při výkupu nebo převzetí od fyzických osob (občanů) se v sloupci 9 uvede IČ a název obce, ve které fyzické osoby mají trvalý pobyt, s celkovým množstvím za obec uvedeným v sloupci 5 a s kódem B00 v sloupci 7.

 

       Ve sloupci 9 se uvede velkými písmeny UTS v případě, že v souladu se zákonem o utajovaných skutečnostech firma požaduje, aby údaj byl utajen. Dále se uvádí poznámky k přehodnocení kategorie odpadů ve formě pořadových čísel. Text poznámek je připojen v přiloženém komentáři, který je součástí přílohy č. 20. Zde se uvádí především údaje o pověřené osobě, která rozhodla o změně kategorie odpadu, přičemž se uvádí údaje o všech pověřených osobách, které změnu kategorie odpadu provedly.

 

       Kódování způsobů nakládání s odpady

       Způsob nakládání s odpady se označuje kódem, přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

 

Původ odpadu:

 

X = A = pro vlastní odpad

 

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

 

X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, to znamená, že:

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

 

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku /skladu/, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

Přičemž dle tabulky č. 1:

 

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

 

Z = 0 nebo poslední číslo třímístného kódu (složeného z 2 písmen a čísla) z tabulky č. 1

 

           X    <-------+   +------->  Y Z

 

 

označuje původ odpadu           označuje způsob nakládání

určuje se dle původu odpadu     určuje se kódem dle tabulky č. 1

TABULKA č. 1 - Nakládání s odpady

 

------------------------------------------------------------------

Způsob                                                     Kód

------------------------------------------------------------------

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)              A00

------------------------------------------------------------------

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby             B00

(sběr, výkup, shromažďování) nebo jiné provozovny

------------------------------------------------------------------

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek        C00

na skladu k 1.1. vykazovaného roku)

------------------------------------------------------------------

                        Využívání odpadů

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo          XR1

jiným způsobem k výrobě energie

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace rozpouštědel                            XR2

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace organických látek, které se             XR3

nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických

procesů mimo kompostování)

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin           XR4

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů   XR5

------------------------------------------------------------------

Regenerace kyselin a zásad                                 XR6

------------------------------------------------------------------

Obnova látek používaných ke snižování znečištění           XR7

------------------------------------------------------------------

Získání složek katalyzátorů                                XR8

------------------------------------------------------------------

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného         XR9

použití olejů

------------------------------------------------------------------

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství        XR10

nebo zlepšuje ekologii

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého           XR11

z postupů uvedených pod označením R1 až R10

------------------------------------------------------------------

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů           XR12

uvedených pod označením R1 až R11

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů     XR13

uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného

skladování na místě vzniku před sběrem)

------------------------------------------------------------------

                       Odstraňování odpadů

------------------------------------------------------------------

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)     XD1

------------------------------------------------------------------

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad           XD2

kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

------------------------------------------------------------------

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných             XD3

kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor

přírodního původu, apod.)

------------------------------------------------------------------

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění           XD4

kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží,

lagun, apod.)

------------------------------------------------------------------

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek        XD5

(např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených

prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí,

apod.)

------------------------------------------------------------------

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,    XD8

jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,

které se odstraňují některým z postupů uvedených

pod označením D1 až D12

------------------------------------------------------------------

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze             XD9

nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např.

odpařování, sušení, kalcinace)

------------------------------------------------------------------

Spalování na pevnině                                       XD10

------------------------------------------------------------------

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání                  XD12

v kontejnerech do dolů)

------------------------------------------------------------------

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich             XD13

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením

D1 až D12

------------------------------------------------------------------

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté     XD14

do D13) před jejich odstraněním některým z postupů

uvedených pod označením D1 až D13)

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým      XD15

z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou

dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním

potřebného množství)

------------------------------------------------------------------

                             Ostatní

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů na terénní úpravy apod.                     XN1

------------------------------------------------------------------

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě              XN2

------------------------------------------------------------------

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce,             XN3

dopravce) nebo jiné provozovně

------------------------------------------------------------------

Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku              XN5

------------------------------------------------------------------

 

 

Dovoz odpadu z členského státu EU                          BN6

------------------------------------------------------------------

 

 

Vývoz odpadu z členského státu EU                          XN7

------------------------------------------------------------------

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití                XN8

------------------------------------------------------------------

Zpracování autovraku                                       XN9

------------------------------------------------------------------

Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny")          XN10

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu na rekultivace skládek                      XN11

------------------------------------------------------------------

Ukládání odpadů jako technologický materiál                XN12

na zajištění skládky

------------------------------------------------------------------

Kompostování                                               XN13

------------------------------------------------------------------

Biologická dekontaminace                                   XN14

------------------------------------------------------------------

Protektorování pneumatik                                   XN15

------------------------------------------------------------------

 

 

Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU        XN16

------------------------------------------------------------------

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU        XN17

------------------------------------------------------------------

 

 

Pozn.: - za třídění se  nepovažuje oddělené ukládání různých druhů

         odpadů při jejich vzniku,

       - v tabulce nejsou použity  kódy těch způsobů, které jsou v

         ČR zakázány nebo nepřichází v úvahu.

 

List č. 3

 

Vysvětlivky k tabulce

 

     Provozovatelé ČOV vyplní  v této tabulce ukazatele průměrných

ročních  hodnot  ukazatelů   v  rozsahu  stanoveném  vyhláškou  č.

382/2001 Sb.,  o podmínkách využití upravených  kalů na zemědělské

půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

U prvních 12-ti  ukazatelů jde o průměrné  hodnoty (průměrné roční

hodnoty  složení   kalu  se  stanoví  jako   podíl  součtu  hodnot

sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů

za  rok),  u mikrobiologických ukazatelů  se uvede  rozmezí hodnot

získaných  z  provedených  rozborů  v  příslušném  roce (minimální

hodnota - maximální hodnota).  V případě jiného využití kalů než v

zemědělství  se  povinnost  sledování  ukazatelů  č.  8  až  15 od

provozovatelů ČOV nepožaduje.

 

Příl.20A

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

 

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí              Evidenční číslo   ------------------

a o produkci a nakládání s odpady za rok:            (Vyplní obecní

                                                     úřad obce

                                                     s rozšířenou      ------------------

                                                     působností)

 

                                                     Strana č.         ------------------

                                                     Celkový počet

                                                     stran hlášení

                                                                       ------------------

 

List č. 1

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků Samostatná provozovna provozovatele

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                      Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Obchodní název:                          Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Celkový počet provozoven provozovatele

zařízení

---------------------------------------- Telefon:          e-mail:     Fax:

Datum vyhotovení dokladu:

                                         -------------------------------------------------

Razítko a podpis:                        Poznámka:

 

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

Hlášení o sběru autovraků za rok:

 

                                 List č. 2

 

---------------------        ------------------------------------                              ------------------

IČ                           Číslo provozovny                                Strana č.

---------------------        ------------------------------------                              ------------------

                                                                             Počet stran

                                                                                               ------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Pořad. Kód druhu Kategorie Tovární   Druh       Sesbírané          Celkové    Kód       Partner                    Počet

číslo  odpadu    odpadu    značka    autovraku  množství           množství,  způsobu                              kusů

                           autovraku            vybraných          se kterým  nakládání IČ, název, adresa          odebraných

                                                autovraků          bylo                 provozovny, kód ORP (SOP)  autovraků

                                                z vozidel          nakládáno            a IČZÚJ provozovny

                                                vyrobených         (t)

                                                (t)

 

                                                A) po    B) před

                                                1.1.1980 1.1.1980

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

1      2         3         4         5          6        7         8          9         10                         11

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

         Hlášení o sběru částí autovraků včetně hlášení

             o produkci a nakládání s odpady za rok

 

                                List č. 3

                                                                                                ------------------------

     ------------------                           -----------------------------    Strana č.

IČ                           Číslo provozovny                                                   ------------------------

     ------------------                           -----------------------------    Počet stran

                                                                                                ------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Pořad. Dle Katalogu odpadů             Množství odpadu (tuny)     Kód        Partner                       Druh

číslo  ---------------------------------------------------------- způsobu    ----------------------------- součásti

       Kód druhu  Název druhu  Kateg.  Celkem      z toho dle     nakládání  IČ, název provozovny,

       odpadu     odpadu       odpadu              sloupce 8                 adresa, kód ORP (SOP)

                                                                             a IČZÚJ provozovny

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

1      2          3            4       5           6              7          8                             9

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

       Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A

 

       Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

       Důležité: Provozovatel zařízení ke sběru autovraků v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady a již nevyplňuje přílohu č. 20.

 

       List č. 1 - slouží k identifikaci zařízení ke sběru autovraků

 

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků - pokud provozovatel zařízení ke sběru autovraků nemá více samostatných provozoven, pak vyplní levou polovinu hlavičky a v pravé polovině vyplní pouze údaje o osobě, která hlášení vyplnila. V celkovém počtu provozoven uvede 1.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení, bylo-li přiděleno rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČ lze najít na internetu, např. stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

 

Obchodní název - vyplňuje se název provozovatele zařízení tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

Ulice, č. p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání provozovatele zařízení.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území má provozovatel zařízení ke sběru autovraků adresu, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, tj. místa adresy provozovatele zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

 

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele zařízení podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. OKEČ lze najít na internetu, např. stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

 

Celkový počet provozoven - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má provozovatel zařízení na území ČR.

 

Samostatná provozovna provozovatele - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle obou zákonů se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována nebo v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

 

Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud provozovatel zařízení má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (nebo SOP) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (SOP).

 

Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

 

Ulice, místo, č. p., PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území je samostatná provozovna ke sběru autovraků provozována, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, tj. místa adresy provozovny provozovatele zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, stránka www.czso.cz v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

 

Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mail osoby, která hlášení vyplnila a která odpovídá za pravdivost uvedených údajů.

 

List č. 2 - slouží k hlášení údajů o převzatých autovracích:

 

a) List č. 2 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží k hlášení údajů o převzatých celých autovracích. Každá strana listu č. 2 musí mít v záhlaví uvedeno IČ provozovatele zařízení, který hlášení podává, shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. V případě, že ohlašující samostatná provozovna má své číslo, musí být uvedeno i číslo provozovny.

 

b) Každý druh autovraku, v členění na vybrané autovraky a ostatní autovraky a každou kategorii odpadu je nutno uvést na samostatném řádku, v členění na autovraky vzniklé z vozidel vyrobených po a před 1.1.1980.

 

       Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo značky autovraku.

 

       Ve sloupci 2 - uvádí se kód druhu odpadu (autovraku) podle Katalogu odpadů.

 

       Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie druhu odpadu (autovraku) podle Katalogu odpadů.

 

       Ve sloupci 4 - uvádí se firemní název značky autovraku (např. Škoda, Fiat apod.).

 

Ve sloupci 5 - uvádí se kód druhu autovraku, který je:

 

a) velké písmeno V pro vybrané autovraky,

 

b) velké písmeno O pro ostatní autovraky, které nepatří mezi vybrané autovraky.

 

Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství:

 

a) sesbíraných vybraných autovraků z vozidel vyrobených po 1.1.1980, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí vždy celkové množství odebrané jedné značky autovraku, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraku,

 

b) všech jiných než vybraných autovraků, bez rozdílů značek aut a roku výroby.

 

Ve sloupci 7 - uvádí se celkové množství:

 

a) sesbíraných vybraných autovraků z vozidel vyrobených před 1.1.1980, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí vždy celkové množství odebrané jedné značky autovraku, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraku,

 

b) u ostatních autovraků, které nepatří mezi vybrané autovraky, zůstává sloupec nevyplněný.

 

Ve sloupci 8 se uvádí celkové množství jedné značky, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku, se kterým bylo nakládáno jedním způsobem, uvedeným ve sloupci 9, v tunách na tři desetinná místa. Způsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce č. 1.

 

Důležité - bilančně, pro jednu značku, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku, součet všech celkových množství uvedených ve sloupci 6 nebo 7 se musí rovnat součtu všech množství jedné značky, jednoho druhu, jednoho druhu odpadu uvedených v sloupci 8, včetně zůstatků na skladu k 31.12. vykazovaného roku. Ve sloupci 9 - uvádí se kód způsobu nakládání s množstvím uvedeným v sloupci 8, dle tabulky č. 1.

 

Ve sloupci 10 - Partner - partnerem se rozumí: zpracovatel autovraků, kterému byly autovraky předány k dalšímu zpracování. Uvádí se požadované údaje o samostatné provozovně partnera.

 

Ve sloupci 11 - uvádí se celkový počet kusů autovraků jedné značky, jednoho druhu autovraku a jednoho druhu odpadu.

 

List č. 3 - slouží k hlášení údajů o převzatých částech autovraků a k hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

 

a) List č. 3 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 3 slouží k hlášení údajů o převzatých částech autovraků. Každý list musí mít v záhlaví uvedeno IČ provozovatele zařízení na sběr autovraků, který hlášení podává, shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. V případě, že ohlašující provozovna má své číslo, musí být uvedeno i číslo provozovny.

 

b) Každý druh odpadu (kód odpadu) se uvádí na samostatném řádku.

 

c) Všechny převzaté části autovraků se zařazují do druhů odpadů podskupiny 16 01 Katalogu odpadů.

 

Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo druhu (kódu) odpadu.

 

Ve sloupci 2 - uvádí se kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů. Výhodné je uvádět kódy odpadů ve vzestupné řadě, jak jsou uvedeny v Katalogu odpadů.

 

Ve sloupci 3 - uvádí se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). U odpadů, zařazených pod kód 16 01 99 se místo "odpady jinak blíže neurčené" uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název).

 

Ve sloupci 4 - uvádí se kategorie odpadu dle Katalogu odpadů. Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie "N" pro odpad nebezpečný, "O" pro odpad ostatní a označení "O/N" pro odpady, které nejsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné a nemají zde ani tzv. "zrcadlovou položku" a kategorie "nebezpečný odpad" jim byla přiřazena na základě skutečných vlastností v souladu s § 6 odst. 2 zákona o odpadech.

 

Ve sloupci 5 se uvádí vždy celkové množství v tunách, na tři desetinná místa:

 

a) celkové množství jednoho druhu odpadu (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného sběrným zařízením (vlastního odpadu), s kódem A00 ve sloupci 7, nebo

 

b) v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu, které bylo odebráno od jiného původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7,

 

c) v případě skladových zásob se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7.

 

Ke každému druhu odpadu (kódu odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku.

 

Ve sloupci 6 se uvádí celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 1, odpovídající způsobu nakládání uvedeného ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek a samostatně pro odpady vyprodukované (vlastní), odpady převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odpady odebrané ze skladu.

 

Důležité - bilančně, pro jeden druh odpadu, součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31.12. vykazovaného roku, uvedených v sloupci 6.

 

Ve sloupci 7 se uvádí skutečně provedené jednotlivé způsoby nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedeným ve sloupci 6 s kódy dle tabulky č. 1, a to samostatně pro odpady vyprodukované, převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odebrané ze skladu; každý způsob nakládání se uvádí na samostatný řádek. Kód způsobu nakládání s odpadem je třímístný kód XYZ, přičemž první písmeno označuje původ odpadu (vyprodukovaný odpad, odpad převzatý, odpad odebraný ze skladu), další písmeno a číslice pak označují způsob nakládání.

 

Partner - partnerem se rozumí původce nebo oprávněná osoba, od které byl odpad převzat nebo které byl odpad předán k dalšímu nakládání. Uvádí se požadované údaje o samostatné provozovně partnera nebo při předání (převzetí) jiné vlastní provozovně údaje o této provozovně.

 

       Ve sloupci 8 v případě předání odpadu jiné oprávněné osobě (zpracovatelskému zařízení) nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí IČ, název provozovny nebo místa nakládání s odpady, adresa provozovny příjemce a kód obce s rozšířenou působností, na jejímž správním obvodu je provozovna příjemce odpadu provozována, tzn. neuvádí se dopravce. V případě převzetí odpadu se uvede IČ, obchodní název každého původce nebo oprávněné osoby, sídlo původce nebo oprávněné osoby a kód obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území je provozovna původce nebo oprávněné osoby, od které byl odpad převzat, provozována. Při výkupu nebo převzetí od fyzických osob (občanů) se ve sloupci 9 uvede IČ a název obce, ve které soukromé osoby mají trvalý pobyt, s celkovým množstvím za obec uvedeným ve sloupci 5 a s kódem BOO ve sloupci 7.

 

       Ve sloupci 9 se uvede:

 

a) velké písmeno V v případě, že se jedná o části vybraných autovraků,

 

b) velké písmeno O v případě, že se jedná o části ostatních autovraků.

 

       Kódování způsobů nakládání

       Pro kódování vlastních způsobů nakládání byly převzaty kódy z přílohy č. 20 o produkci a nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb. Způsoby kódování jsou uvedeny v tabulce č. 1.

 

       Způsob nakládání s odpady se označuje čtyřznakovým kódem (písmena a číslo), přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslo znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

 

Původ odpadu:

 

X = A = pro vlastní vyprodukovaný odpad

 

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

 

X = C = pro odpad na skladě to znamená, že:

AYZ = vlastní vyprodukovaný odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

 

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

CYZ = odpad odebraný ze skladu, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

Tabulka č. 1 - Kódování původu a způsobů nakládání s odpady

 

------------------------------------------------------------------

Způsob                                                     Kód

------------------------------------------------------------------

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)              A00

------------------------------------------------------------------

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby             B00

(sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny

------------------------------------------------------------------

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek        C00

na skladu k 1.1. vykazovaného roku)

------------------------------------------------------------------

                        Využívání odpadů

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo          XR1

jiným způsobem k výrobě energie

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace rozpouštědel                            XR2

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace organických látek, které se             XR3

nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických

procesů mimo kompostování)

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin           XR4

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů   XR5

------------------------------------------------------------------

Regenerace kyselin a zásad                                 XR6

------------------------------------------------------------------

Obnova látek používaných ke snižování znečištění           XR7

------------------------------------------------------------------

Získání složek katalyzátorů                                XR8

------------------------------------------------------------------

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného         XR9

použití olejů

------------------------------------------------------------------

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství        XR10

nebo zlepšuje ekologii

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého           XR11

z postupů uvedených pod označením R1 až R10

------------------------------------------------------------------

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů           XR12

uvedených pod označením R1 až R11

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů     XR13

uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného

skladování na místě vzniku před sběrem)

------------------------------------------------------------------

                       Odstraňování odpadů

------------------------------------------------------------------

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)     XD1

------------------------------------------------------------------

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad           XD2

kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

------------------------------------------------------------------

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných             XD3

kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor

přírodního původu, apod.)

------------------------------------------------------------------

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění           XD4

kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží,

lagun, apod.)

------------------------------------------------------------------

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek        XD5

(např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených

prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí,

apod.)

------------------------------------------------------------------

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,    XD8

jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,

které se odstraňují některým z postupů uvedených

pod označením D1 až D12

------------------------------------------------------------------

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze             XD9

nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např.

odpařování, sušení, kalcinace)

------------------------------------------------------------------

Spalování na pevnině                                       XD10

------------------------------------------------------------------

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání                  XD12

v kontejnerech do dolů)

------------------------------------------------------------------

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich             XD13

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením

D1 až D12

------------------------------------------------------------------

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté     XD14

do D13) před jejich odstraněním některým z postupů

uvedených pod označením D1 až D13)

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým      XD15

z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou

dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním

potřebného množství)

------------------------------------------------------------------

                             Ostatní

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů na terénní úpravy apod.                     XN1

------------------------------------------------------------------

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě              XN2

------------------------------------------------------------------

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce,             XN3

dopravce), nebo jiné provozovně

------------------------------------------------------------------

Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku              XN5

------------------------------------------------------------------

 

 

Dovoz odpadu z členského státu EU                          BN6

------------------------------------------------------------------

 

 

Vývoz odpadu z členského státu EU                          XN7

------------------------------------------------------------------

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití                XN8

------------------------------------------------------------------

Zpracování autovraku                                       XN9

------------------------------------------------------------------

Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny")          XN10

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu na rekultivace skládek                      XN11

------------------------------------------------------------------

Ukládání odpadů jako technologický materiál                XN12

na zajištění skládky

------------------------------------------------------------------

Kompostování                                               XN13

------------------------------------------------------------------

Biologická dekontaminace                                   XN14

------------------------------------------------------------------

Protektorování pneumatik                                   XN15

------------------------------------------------------------------

 

 

Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU       XN16

------------------------------------------------------------------

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU       XN17

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Příl.20B

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládádní s odpady za rok:

 

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí         Evidenční číslo   ------------------

vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady          (Vyplní obecní

za rok:                                              úřad obce

                                                     s rozšířenou      ------------------

                                                     působností)

 

                            List č. 1

 

                                                     Strana č.         ------------------

                                                     Celkový počet

                                                     stran hlášení

                                                                       ------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zpracovatel autovraku                    Samostatná provozovna zpracovatele autovraku

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                      Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Obchodní název:                          Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Celkový počet provozoven provozovatele

zařízení

---------------------------------------- Telefon:       e-mail:     Fax:

Datum vyhotovení dokladu:

                                         -------------------------------------------------

                                         Poznámka:

Razítko a podpis:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

Hlášení o zpracování vybraných autovraků

 

                                  List č. 2

 

---------------------        ------------------------------------                              ------------------

IČ                           Číslo provozovny                                Strana č.

---------------------        ------------------------------------                              ------------------

                                                                             Počet stran

                                                                                               ------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Pořad. Kód druhu Kategorie Tovární značka       Celkové            Množství,  Kód        Partner                 Počet

číslo  odpadu    odpadu    autovraku, nebo      množství           se kterým  způsobu                            kusů

                           název druhu          vybraných          bylo       nakládání  IČ, název provozovny,   odebraných

                           odpadu               autovraků          nakládáno             adresa, kód ORP (SOP)   autovraků

                                                z vozidel          (t)                   a IČZÚJ provozovny

                                                vyrobených

                                                (tuny)

 

                                                A) Po    B) Před

                                                1.1.1980 1.1.1980

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

1      2         3         4                    5        6         7          8          9                       10

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

Hlášení o zpracování jiných než vybraných autovraků a jejich částí

vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

 

                                List č. 3

                                                                                                ------------------------

     ------------------                           -----------------------------    Strana č.

IČ                           Číslo provozovny                                                   ------------------------

     ------------------                           -----------------------------    Počet stran

                                                                                                ------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Pořad. Dle Katalogu odpadů             Množství odpadu (tuny)     Kód        Partner                       Pozn.

číslo  ---------------------------------------------------------- způsobu    -----------------------------

       Kód druhu  Název druhu  Kateg.  Celkem      z toho dle     nakládání  IČ, název provozovny,

       odpadu     odpadu       odpadu              sloupce 8                 adresa, kód ORP (SOP)

                                                                             a IČZÚJ provozovny

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

1      2          3            4       5           6              7          8                             9

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

 

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B

Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

 

Důležité: Zpracovatel  autovraku  v této příloze vyplňuje  zároveň

          produkci a  nakládání s odpady  za rok a  již nevyplňuje

          přílohu č. 20.

 

List č. 1 - slouží k identifikaci zpracovatele autovraků

 

Zpracovatel  autovraků  -  pokud  zpracovatel  autovraků nemá více

samostatných provozoven, pak vyplní  pouze levou polovinu hlavičky

a v  pravé  polovině  vyplní  pouze  údaje  o osobě, která hlášení

vyplnila. V celkovém počtu provozoven uvede 1.

IČ  -  vyplňuje  se  identifikační  číslo  zpracovatele autovraků,

bylo-li přiděleno  rejstříkovým soudem nebo  živnostenským úřadem.

Pokud má organizace  IČ méně než osmimístné, doplní  se zleva nuly

na celkový počet 8 míst.  IČ lze najít na internetu, např. stránka

www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

Obchodní název - vyplňuje se název zpracovatele autovraků tak, jak

je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ  - vyplňuje se přesná a  úplná adresa sídla nebo

místa podnikání zpracovatele autovraků.

Kód ORP  (SOP) - uvádí se  kód správního obvodu obce  s rozšířenou

působností  nebo správního obvodu  hl. m. Prahy, na jehož správním

území  má  provozovatel  ke  zpracování  autovraků  adresu,  podle

číselníků správních  obvodů, které byly  zavedeny sdělením Českého

statistického úřadu  č. 471/2002 Sb.  zveřejněné ve sbírce  zákonů

částka 163/2002 Sb., (uvedené  také na internetových stránkách ČSÚ

www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo  základní územní jednotky obce, tj.

místa  adresy  zpracovatele autovraků. Uvádí se  podle  jednotného

číselníku  obcí   ČR.  IČZÚJ  lze  najít   na  internetu,  stránka

www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty nebo získat

na obecním  úřadu obce  s rozšířenou působností. Jako  zdroj údajů

IČZÚJ lze  použít také Číselník obcí  České republiky 2002, vydaný

ČSÚ v roce 2002.

OKEČ  - uvádí  se  kód  převládající (hlavní)  ekonomické činnosti

zpracovatele autovraků  podle  Odvětvové klasifikace  ekonomických

činností  vydané Českým  statistickým  úřadem.  OKEČ lze  najít na

internetu,  např.  stránka  www.info.mfcr.cz  v  databázi  ARES  -

ekonomické subjekty.

Celkový  počet provozoven  - uvádí  se celkový  počet samostatných

provozoven, které má zpracovatel autovraků na území ČR.

Samostatná   provozovna   zpracovatele   autovraků   -  rozumí  se

provozovna  podle   § 17  odst.  1  zákona   č.  455/1991  Sb.,  o

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 7

odst.  3  zákona  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník,  ve znění

pozdějších  předpisů.  Podle  obou  zákonů  se  provozovnou rozumí

prostor,  v   němž  je  živnost   provozována,  nebo  v   němž  je

uskutečňována  určitá podnikatelská  činnost. Provozovna  musí být

označena obchodní  firmou zpracovatele autovraků,  k níž může  být

připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Číslo  samostatné provozovny  zpracovatele autovraků  - vyplní  se

interní   číslo   provozovny,   pokud   zpracovatel  autovraků  má

provozovny  očíslované.  V  opačném  případě  se nevyplňuje, číslo

vyplňuje  příslušný obecní  úřad obce  s rozšířenou  působností ve

vzestupné řadě  podle pořadí provozovny  zapsané na obecním  úřadu

obce s rozšířenou působností.

Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

Ulice,  místo, č. p., PSČ  -  vyplňuje  se přesná  a úplná  adresa

samostatné provozovny.

Kód  ORP  (SOP)  samostatné  provozovny  -  uvádí se kód správního

obvodu obce  s rozšířenou působností nebo  správního obvodu hl. m.

Prahy,  na  jehož  správním  území  je  samostatná  provozovna  ke

zpracování   autovraků  provozována,   podle  číselníků  správních

obvodů, které  byly zavedeny sdělením  Českého statistického úřadu

č. 471/2002  Sb. zveřejněné ve Sbírce  zákonů částka 163/2002 Sb.,

(uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo  základní územní jednotky obce, tj.

místa  adresy provozovny  zpracovatele autovraků.  Uvádí se podle

jednotného  číselníku  obcí  ČR.  IČZÚJ  lze  najít  na internetu,

stránka  www.czso.cz  v databázi Číselník  obcí a  městských částí

nebo získat  na obecním úřadu  obce s rozšířenou  působností. Jako

zdroj údajů  IČZÚJ lze použít  také Číselník obcí  České republiky

2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

Evidenci  vyplnil  -  uvede  se  jméno,  příjmení,  funkce,  číslo

telefonu,  faxu a  e-mail osoby,  která hlášení  vyplnila a  která

odpovídá za pravdivost uvedených údajů.

 

List č. 2 - slouží   k   hlášení  údajů   o  zpracování  vybraných

            autovraků a z nich vzniklých odpadů

 

a) List č. 2 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží

   k  hlášení  údajů  o  zpracování  vybraných  autovraků a z nich

   vzniklých odpadů.  Každá strana musí  mít v záhlaví  uvedeno IČ

   provozovatele zařízení,  který hlášení podává,  shodné s listem

   č.  1  a  pořadové  číslo  strany.  V  případě,  že  ohlašující

   samostatná provozovna  má své číslo,  musí být uvedeno  i číslo

   provozovny.

b) Každou tovární  značku autovraku a  každou kategorii odpadu  je

   nutno  uvést  na  samostatném  řádku,  v  členění  na autovraky

   vzniklé z vozidel vyrobených po a před 1.1.1980.

c) Všechny  části  nebo  součásti  autovraků  a  odpady  vzniklé z

   autovraků se zařazují do podskupiny 16 01 Katalogu odpadů.

 

Ve sloupci 1 - uvádí se  pořadové číslo značky autovraku nebo kódu

odpadu.

Ve  sloupci  2  -  uvádí  se  kód  druhu  odpadu,   autovraku  dle

Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3  - uvádí se kategorie druhu  odpadu,   autovraku  dle

Katalogu odpadů.  Pro účely evidence  a ohlašování odpadů  zůstává

zachováno vžité  označení kategorie "N" pro  odpad nebezpečný, "O"

pro  odpad ostatní  a označení  "O/N" pro  odpady, které  nejsou v

Katalogu  odpadů označeny  jako nebezpečné  a nemají  zde ani tzv.

"zrcadlovou  položku"  a  kategorie  "nebezpečný  odpad"  jim byla

přiřazena na základě skutečných vlastností v souladu s § 6 odst. 2

zákona o odpadech.

Ve sloupci  4 - uvádí se  firemní název značky auta  (např. Škoda,

Fiat  apod.),  v případě odpadu  se uvádí  název druhu  odpadu dle

Katalogu  odpadů (může  být uveden  i zkrácený   název). U odpadů,

zařazených  pod  kód  16  01  99,  se  místo  "odpady  jinak blíže

neurčené" uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název).

Ve sloupci 5 - uvádí se celkové množství:

a) převzatých vybraných autovraků  vozidel vyrobených po 1.1.1980,

   podle   jednotlivých  značek,   kategorií  a   druhů  vybraných

   autovraků uvedených  na samostatných řádcích,  v tunách  na tři

   desetinná  místa. Uvádí  vždy celkové  množství odebrané  jedné

   značky  autovraku,  jednoho  druhu  a  jedné  kategorie  odpadu

   autovraku,

b) jednoho  druhu   odpadu  vzniklého  ze   zpracování   vybraných

   autovraků vozidel vyrobených po 1.1.1980.

Ve sloupci 6 uvádí se celkové množství:

a) převzatých   vybraných   autovraků   vozidel   vyrobených  před

   1.1.1980,   podle  jednotlivých   značek,  kategorií   a  druhů

   vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách

   na tři  desetinná místa. Uvádí  vždy celkové množství  odebrané

   jedné značky autovraku, jednoho  druhu a jedné kategorie odpadu

   autovraku,

b) jednoho   druhu  odpadu   vzniklého  ze   zpracování  vybraných

   autovraků vozidel vyrobených před 1.1.1980.

Ve sloupci 7 se uvádí celkové množství:

a) jedné  značky, jednoho  druhu vozidla,  jedné kategorie  odpadu

   autovraku,   se  kterým   bylo  nakládáno   jedním  ze  způsobů

   nakládání,  v tunách na tři desetinná  místa. Způsoby nakládání

   jsou uvedeny v tabulce č. 1,

b) jednoho  druhu odpadu  vzniklého  z  autovraků, se  kterým bylo

   nakládáno  jedním  ze  způsobů   nakládání,  v  tunách  na  tři

   desetinná místa. Způsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce č. 1.

 

Důležité -  bilančně, pro jednu  značku, jednoho druhu  autovraku,

jedné kategorie odpadu autovraku, součet všech celkových  množství

u  jedné kategorie autovraku, jednoho  druhu  odpadu  uvedených  v

sloupci  5  nebo  6  se  musí  rovnat  součtu všech množství jedné

značky,  kategorie  vozidla,  jednoho  druhu  odpadu  uvedených  v

sloupci 7, včetně zůstatků na skladu k 31.12. vykazovaného roku.

 

Ve sloupci  8 -  se uvádí  skutečně  provedené  jednotlivé způsoby

nakládání  s odpady s kódy dle  tabulky č. 1, a to  samostatně pro

odpady vyprodukované  (za vyprodukovaný odpad se  považuje i odpad

vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl

jiný  druh odpadu  než byl  původní),  převzaté  od jiného původce

nebo oprávněné osoby a odebrané  ze skladu; každý způsob nakládání

se uvádí na samostatný řádek.  K těmto kódům se vztahují příslušná

množství  odpadů  uvedená  ve sloupci  7.  Kód způsobu nakládání s

odpadem je třímístný kód XYZ, přičemž první písmeno označuje původ

odpadu, další písmeno a číslice pak způsob nakládání.

 

Pro nakládání s vlastními vyprodukovanými  odpady X = A, např. pro

vlastní vyprodukovaný odpad, který  byl spálen ve vlastní spalovně

se napíše kód AD10.

 

Pro  nakládání   s  odpady  převzatými  od   jiných  původců  nebo

oprávněných osob X = B, např. pro odpad převzatý, který byl spálen

ve vlastní spalovně, bude kód způsobu nakládání BD10.

 

Pro nakládání s odpady převzatými ze skladu X = C, např. pro odpad

odebraný ze skladu, který byl spálen ve vlastní spalovně, bude kód

nakládání CD10.

 

Ve sloupci 9 - Partner - partnerem se rozumí provozovatel zařízení

ke sběru  autovraků, původce nebo  oprávněná  osoba, od  které byl

odpad  převzat  nebo  oprávněná osoba,  které byl  odpad předán  k

dalšímu  nakládání.   Uvádí  se  požadované   údaje  o  samostatné

provozovně partnera  (v případě, že  vykazovatel předává  s odpady

jiné vlastní provozovně, uvádí se název a IČZÚJ této provozovny).

Ve sloupci 10  - uvádí se celkový počet  kusů odebraných vybraných

autovraků jednotlivé značky, jednoho  druhu autovraku. Vyplňuje se

pouze u celých autovraků.

 

List č. 3 - slouží   k  hlášení   údajů   o  zpracování  ostatních

            autovraků a  jejich částí včetně  hlášení zpracovatele

            autovraků o produkci a nakládání s odpady za rok

 

a) List č. 3 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 3 slouží

   k hlášení údajů o zpracování ostatních autovraků a jejich částí

   a  jiných odpadů,  se kterými  zpracovatel autovraků  nakládal.

   Každý  list   musí  mít  v  záhlaví   uvedeno  IČ  zpracovatele

   autovraků,  který  hlášení  podává,  shodné  s  listem  č. 1  a

   pořadové číslo  strany. V případě, že  ohlašující provozovna má

   své číslo, musí být uvedeno i číslo provozovny.

 

b) Každý druh odpadu (kód odpadu) se uvádí na samostatném řádku.

 

c) Všechny  části  nebo  součásti  autovraků  a  odpady  vzniklé z

   autovraků se zařazují do podskupiny 16 01 Katalogu odpadů.

 

Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo druhu (kódu) odpadu.

Ve sloupci  2 - uvádí se  kód druhu odpadu podle  Katalogu odpadů.

Výhodné je uvádět kódy odpadů  ve vzestupné řadě, jak jsou uvedeny

v Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3  - uvádí se název druhu  odpadu podle Katalogu odpadů

(je  možno  uvést  i  zkrácený  název).  U  kódů odpadů, končících

dvojčíslím 99 se uvede bližší  popis odpadu (např. vžitý technický

název,  název  technologie  nebo   název  podle  starého  Katalogu

odpadů).

Ve sloupci 4 - uvádí se  kategorie odpadu dle Katalogu odpadů. Pro

účely  evidence  a  ohlašování   odpadů  zůstává  zachováno  vžité

označování  kategorie  "N"  pro  odpad  nebezpečný,  "O" pro odpad

ostatní  a  označení  "O/N"  pro  odpady,  které nejsou v Katalogu

odpadů označeny jako nebezpečné a  nemají zde ani tzv. "zrcadlovou

položku"  a kategorie  "nebezpečný  odpad"  jim byla  přiřazena na

základě  skutečných vlastností  v souladu  s § 6 odst. 2  zákona o

odpadech.

     Jako nebezpečné odpady (kategorie  v evidenci označované "N")

     jsou tedy odpady, které:

     a) jsou označené v Katalogu odpadů  (příloha č. 1 vyhlášky č.

        381/2001  Sb.)  hvězdičkou  a  zároveň  uvedené  v Seznamu

        nebezpečných  odpadů (příloha  č. 2  vyhlášky č.  381/2001

        Sb.),

     b) jsou smíšeny nebo znečištěny  některou ze složek uvedených

        v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v

        příloze  č.  5  k  zákonu  o  odpadech,  nebo smíšeny nebo

        znečištěny   některým   z   odpadů   uvedených  v  Seznamu

        nebezpečných  odpadů  uvedeném   v příloze  č. 2  vyhlášky

        č. 381/2001  Sb.,  pokud   nebyly  nebezpečné   vlastnosti

        takového  odpadu vyloučeny  osvědčením, vydaným  pověřenou

        osobou. Tyto  nebezpečné odpady  nejsou uvedeny na Seznamu

        nebezpečných odpadů  uvedeném v příloze  č. 2 vyhlášky  č.

        381/2001 Sb.  V Katalogu odpadů,  uvedeném v příloze  č. 1

        této vyhlášky, jsou ve většině  případů tyto kontaminované

        odpady  vyznačeny symbolem  "*"  v rámci tzv.  zrcadlových

        položek. Jedná  se o druhy odpadů,  kterým jsou v Katalogu

        odpadů přiřazena dvě po sobě následující katalogová čísla,

        přičemž první  z nich se přiřazuje  tomuto druhu  odpadu v

        případě, že obsahuje škodliviny a druhé v případě, že není

        kontaminován a nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností

        odpadů. Pokud  kontaminovaný odpad nemá  v Katalogu odpadů

        "zrcadlovou   položku",  přiřazuje   se  mu   odpovídající

        katalogové  číslo bez označení  hvězdičkou  a kategorie se

        uvádí jako "O/N".

Ve  sloupci 5  se uvádí  vždy celkové  množství  v tunách, na  tři

desetinná místa:

a) celkové  množství   jednoho  druhu  odpadu  (v  tunách,  na tři

   desetinná  místa) vyprodukovaného  původcem (vlastního odpadu),

   s kódem A00 ve sloupci 7, nebo

b) v případě  převzetí odpadu  se uvede  celkové množství  jednoho

   druhu  odpadu,  které  bylo  odebráno  od  jiného  původce nebo

   oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7,

c) v  případě skladových  zásob se uvede  celkové množství jednoho

   druhu  odpadu,  které  bylo  převedeno  (zůstalo  na  skladu) z

   předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7.

Ke  každému druhu  odpadu (kódu  odpadu) je  nutno údaj o celkovém

množství produkce, převzetí nebo zůstatku odpadu  ve skladu  uvést

ve sloupci 5 na samostatném řádku.

Ve  sloupci  6  se  uvádí  množství  jednoho  druhu  odpadu  podle

jednotlivých způsobů nakládání dle  tabulky   č.  1,  odpovídající

způsobu nakládání  uvedeného  ve sloupci 7, a to  pro každý způsob

nakládání na zvláštní řádek a samostatně pro odpady  vyprodukované

(vlastní), odpady převzaté  od jiného původce nebo oprávněné osoby

a odpady odebrané ze skladu.

Důležité - bilančně, pro jeden druh odpadu, součet všech celkových

množství  uvedených  v  sloupci  5  se  musí  rovnat  součtu všech

množství  dle jednotlivých  způsobů nakládání,  včetně zůstatku na

skladu k 31.12. vykazovaného roku, uvedených v sloupci 6.

Ve  sloupci  7  se  uvádí  skutečně  provedené  jednotlivé způsoby

nakládání  s  odpady  s  množstvím  odpadů  uvedeným ve sloupci 6,

s kódy dle tabulky č. 1,  a to samostatně pro odpady vyprodukované

(za vyprodukovaný  odpad se považuje i  odpad vzniklý úpravou nebo

přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu než

byl původní),  převzaté od jiného  původce nebo oprávněné  osoby a

odebrané ze skladu; každý způsob  nakládání se uvádí na samostatný

řádek.  Kód  způsobu  nakládání  s  odpadem  je třímístný kód XYZ,

přičemž  první  písmeno  označuje  původ  odpadu,  další písmeno a

číslice pak způsob nakládání.

 

Pro nakládání s vlastními vyprodukovanými  odpady X = A, např. pro

vlastní vyprodukovaný odpad, který byl předán jiné oprávněné osobě

k dalšímu využití nebo odstranění, se napíše kód AN3.

 

Pro  nakládání   s  odpady  převzatými  od   jiných  původců  nebo

oprávněných osob X = B, např. pro odpad převzatý, který byl předán

jiné oprávněné osobě k dalšímu  využití nebo odstranění, se napíše

kód BN3.

 

Pro nakládání s odpady převzatými ze skladu X = C, např. pro odpad

odebraný  ze  skladu,  který  byl  předán  jiné  oprávněné osobě k

dalšímu využití nebo odstranění, se napíše kód CN3.

 

Při  předání  odpadu mezi provozovnami jednoho původce nebo stejné

oprávněné osoby se  použije kód způsobu nakládání XN3, (kde X může

být A, B nebo C), a ve sloupci 8 se vyplní požadované údaje o této

provozovně.

 

 

Partner  - partnerem  se rozumí  původce nebo  oprávněná osoba, od

které  byl odpad  převzat, nebo  které byl  odpad předán k dalšímu

nakládání.  Uvádí  se  požadované  údaje  o  samostatné provozovně

partnera. (V případě, že  ohlašovatel  předává odpady jiné vlastní

provozovně vyplní požadované údaje o této provozovně.)

Ve  sloupci  8  v  případě  předání  odpadu  jiné  oprávněné osobě

(zpracovatelskému zařízení) nebo jiné provozovně za účelem dalšího

využití nebo  odstranění se uvádí IČ,  název provozovny nebo místa

nakládání  s  odpady,  adresa   provozovny  příjemce  a  kód  obce

s rozšířenou  působností, na  jejímž správním  území se provozovna

příjemce  odpadu  nachází,  tzn.  neuvádí  se  dopravce. V případě

převzetí odpadu  se uvede IČ, obchodní  název každého původce nebo

oprávněné  osoby, sídlo  původce nebo  oprávněné osoby  a kód obce

s rozšířenou  působností, na  jejímž správním  území se provozovna

původce nebo oprávněné osoby, od které byl odpad převzat, nachází.

Při výkupu nebo  převzetí od soukromých osob se  v sloupci 8 uvede

IČ 99999999 s kódem B00 v sloupci 7.

Kódování způsobů nakládání

Pro  kódování vlastních  způsobů  nakládání  byly převzaty  kódy z

přílohy č. 20 o produkci a nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001

Sb.

 

 

Způsoby kódování jsou uvedeny v tabulce č. 1.

 

Způsob nakládání s odpady  se označuje čtyřznakovým kódem (písmena

a číslo),  přičemž  první  písmeno  označuje  původ  odpadu, další

písmeno a číslo znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

 

Původ odpadu:

X = A = pro vlastní vyprodukovaný odpad

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

X = C = pro odpad na skladě

to znamená, že:

 

AYZ = vlastní  vyprodukovaný odpad,  s nímž bylo naloženo způsobem

      YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad  odebraný ze skladu, se kterým  bylo naloženo způsobem

      YZ

 

Tabulka č. 1 - Kódování původu a způsobů nakládání s odpady

 

------------------------------------------------------------------

Způsob                                                     Kód

------------------------------------------------------------------

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)              A00

------------------------------------------------------------------

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby             B00

(sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny

------------------------------------------------------------------

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek        C00

na skladu k 1.1. vykazovaného roku)

------------------------------------------------------------------

                        Využívání odpadů

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo          XR1

jiným způsobem k výrobě energie

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace rozpouštědel                            XR2

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace organických látek, které se             XR3

nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických

procesů mimo kompostování)

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin           XR4

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů   XR5

------------------------------------------------------------------

Regenerace kyselin a zásad                                 XR6

------------------------------------------------------------------

Obnova látek používaných ke snižování znečištění           XR7

------------------------------------------------------------------

Získání složek katalyzátorů                                XR8

------------------------------------------------------------------

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného         XR9

použití olejů

------------------------------------------------------------------

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství        XR10

nebo zlepšuje ekologii

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého           XR11

z postupů uvedených pod označením R1 až R10

------------------------------------------------------------------

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů           XR12

uvedených pod označením R1 až R11

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů     XR13

uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného

skladování na místě vzniku před sběrem)

------------------------------------------------------------------

                       Odstraňování odpadů

------------------------------------------------------------------

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)     XD1

------------------------------------------------------------------

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad           XD2

kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

------------------------------------------------------------------

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných             XD3

kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor

přírodního původu, apod.)

------------------------------------------------------------------

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění           XD4

kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží,

lagun, apod.)

------------------------------------------------------------------

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek        XD5

(např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených

prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí,

apod.)

------------------------------------------------------------------

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,    XD8

jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,

které se odstraňují některým z postupů uvedených

pod označením D1 až D12

------------------------------------------------------------------

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze             XD9

nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např.

odpařování, sušení, kalcinace)

------------------------------------------------------------------

Spalování na pevnině                                       XD10

------------------------------------------------------------------

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání                  XD12

v kontejnerech do dolů)

------------------------------------------------------------------

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich             XD13

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením

D1 až D12

------------------------------------------------------------------

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté     XD14

do D13) před jejich odstraněním některým z postupů

uvedených pod označením D1 až D13)

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým      XD15

z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou

 

dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním

potřebného množství)

------------------------------------------------------------------

                             Ostatní

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů na terénní úpravy apod.                     XN1

------------------------------------------------------------------

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě              XN2

------------------------------------------------------------------

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce,             XN3

dopravce), nebo jiné provozovně

------------------------------------------------------------------

Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku              XN5

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

 

 

Dovoz odpadu z členského státu EU                          BN6

------------------------------------------------------------------

 

 

Vývoz odpadu z členského státu EU                          XN7

------------------------------------------------------------------

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití                XN8

------------------------------------------------------------------

Zpracování autovraku                                       XN9

------------------------------------------------------------------

Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny")          XN10

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu na rekultivace skládek                      XN11

------------------------------------------------------------------

Ukládání odpadů jako technologický materiál                XN12

na zajištění skládky

------------------------------------------------------------------

Kompostování                                               XN13

------------------------------------------------------------------

Biologická dekontaminace                                   XN14

------------------------------------------------------------------

Protektorování pneumatik                                   XN15

------------------------------------------------------------------

 

 

Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU       XN16

------------------------------------------------------------------

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU       XN17

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Příl.21

 

              Komunální odpady a jim podobné odpady

                z nevýrobní činnosti právnických

            a fyzických osob oprávněných k podnikání

  včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady

 

Komunální odpady a jim podobné odpady                Evidenční číslo         ------------

z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob    (Vyplní obecní úřad

oprávněných k podnikání včetně odděleně              obce s rozšířenou

sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady         působností)             ------------

 

Vykazovaný rok:              List. č. 1                    Strana č.                    1

 

                                                           Celkový počet stran hlášení

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Původce

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                            Osoba oprávněná jednat jménem obce

----------------------------------------------

Obec (název):

 

---------------------------------------------- Tel.:                   Fax:

Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                         Datum vyhotovení dokladu

----------------------------------------------

PSČ

----------------------------------------------

OKEČ

----------------------------------------------

Kód ORP (SOP):                                 Razítko a podpis

----------------------------------------------

IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Celková produkce komunálních odpadů a podobných živnostenských,

průmyslových odpadů a odpadů z úřadů vč. odděleně sbíraných složek

těchto odpadů                                              v tunách za rok (1+2)

z toho:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1 - produkce komunálních odpadů vč. odděleně sbíraných složek

    svážených obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami

------------------------------------------------------------------------------- -----------

2 - produkce odpadů z komunálních služeb (čištění ulic, tržišť,

    hřbitovů, odpadkových košů apod.)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A - Celková produkce komunálních odpadů a podobných živnostenských,

průmyslových odpadů a odpadů z úřadů vč. odděleně sbíraných složek

těchto odpadů svážených obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami

(soukromým sektorem)                                       v tunách za rok (A1+A2)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A1 - z toho: množství komunálních odpadů

             vč. odděleně sbíraných složek (a)             v tunách za rok

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A1.1       - z toho: svoz směsného odpadu (b)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A1.2                 svoz objemného odpadu (c)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A1.3                 odděleně sbírané složky (d)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A1.4                 odděleně sbírané obalové odpady (e)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

A2 - z toho: množství odpadů z komunálních služeb

     (čištění ulic, tržišť, odpadkových košů apod.)        v tunách za rok

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zastoupení obyvatel, od kterých je domovní odpad svážen    v %

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

                                                                                                ------------------------

-----------------------      --------------------------------------------------    Strana č.

IČ                           Obec                                                               ------------------------

-----------------------      --------------------------------------------------    Počet stran

                                                                                                ------------------------

 

                                        List č. 2

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Pořad. Dle Katalogu odpadů             Množství odpadu (tuny)     Kód        Partner                       Pozn.

číslo  ---------------------------------------------------------- způsobu    -----------------------------

       Kód druhu  Název druhu  Kateg.  Celkem (+)  z toho dle     nakládání  IČ, název provozovny, adresa

       odpadu     odpadu                           sloupce 8 (-)             provozovny, kód ORP (SOP)

                                                                             a IČZÚJ provozovny

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

1      2          3            4       5           6              7          8                             9

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

 

Způsob  vyplňování formuláře  pro produkci  komunálních  odpadů  a

podobných živnostenských průmyslových odpadů  a odpadů z úřadů vč.

odděleně sbíraných složek těchto odpadů  a jiných odpadů v příloze

č. 21

 

Tato  příloha  o produkci  a  nakládání  obce s komunálními odpady

slouží  zároveň i  pro  hlášení  o produkci  a nakládání  s jinými

odpady a obce proto nevyplňují  přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001

Sb.

 

 

List č. 1

V hlavičce  formuláře  přílohy  č.  21  se  vždy  vyplňují údaje o

příslušné  obci,   i  když  hlášení  o   produkci  a  nakládání  s

komunálními odpady za obec vyplňuje  a zasílá jiná oprávněná osoba

(např. Technické služby).

IČ -  vyplňuje se identifikační číslo  obce; pokud je IČ  méně než

osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Obec  (název) -  vyplňuje se  název města  nebo obce  tak, jak  je

zapsán v obchodním rejstříku.

Ulice, místo,  PSČ - vyplňuje  se přesná a  úplná adresa městského

nebo obecního úřadu.

OKEČ  - uvádí  se  kód  převládající (hlavní)  ekonomické činnosti

podle  Odvětvové klasifikace  ekonomických činností  vydané Českým

statistickým úřadem.

Kód ORP  (SOP) - uvádí se  kód správního obvodu obce  s rozšířenou

působností nebo  správního obvodu hl. m.  Prahy, na jehož správním

území se sídlo původce  nachází, podle číselníků správních obvodů,

které  byly  zavedeny  sdělením  Českého  statistického  úřadu  č.

471/2002 Sb. zveřejněné ve Sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také

na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky města nebo

obce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

Vysvětlivky k listu č. 1

(a) Komunální  odpad -  komunálním odpadem  se pro  účely evidence

    rozumí  všechny  druhy  odpadů,  se   kterými  obec  nakládala

    (svážela je) jako původce, zařazené do skupiny 20 dle Katalogu

    odpadů, včetně odděleně sbíraného obalového  odpadu zařazeného

    do podskupiny  15 01 podle Katalogu  odpadů jako odpad podobný

    komunálnímu  odpadu  z činnosti právnických  osob a  fyzických

    osob oprávněných k podnikání, kteří jsou zapojeni  do  systému

    nakládání   s komunálními   odpady stanoveného  obcí a  mají s

    obcí  uzavřenou písemnou  smlouvu  (v souladu s  § 17  odst. 6

    zákona o odpadech).

(b) Svoz směsného odpadu  - je  svoz směsného  odpadu  z popelnic,

    kontejnerů nebo v pytlích (kód odpadu 20 03 01).

(c) Svoz  objemného odpadu  - je  svoz odpadu,  který se velikostí

    nevejde  do  popelnic,  kontejnerů   nebo  pytlů  (kód  odpadu

    20 03 07).

(d) Odděleně  sbírané  složky  -  uvede  se  součet  druhů  odpadů

    podskupiny 20 01.

(e) Odděleně sbírané obalové odpady - uvede se součet druhů odpadů

    podskupiny 15 01

 

Pozn.: Odhad % zastoupení obyvatel,  od kterých je komunální odpad

svážen, je možný. Tento odhad bude považován za dostatečný.

 

List č. 2

Tabulka produkce  a nakládání  s odpady - pro  vyplnění se použijí

vysvětlivky uvedené v Příloze č. 20.

 

Příl.22

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

 

 

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů          Evidenční číslo         ------------

                                                     (Vyplní obecní úřad

                                                     obce s rozšířenou

                                                     působností)             ------------

                                                                             ------------

Vykazovaný rok:                                            List č.

                                                                             ------------

                                                           Počet listů

                                                                             ------------

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Provozovatel                             Samostatná provozovna

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ                                       Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Oprávněná osoba (název):                 Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Datum vyhotovení dokladu:

----------------------------------------

Razítko a podpis:                        Tel.:             Fax:

                                         -------------------------------------------------

                                         Místo umístění zařízení

                                         -------------------------------------------------

                                         Obec:

                                         -------------------------------------------------

                                         IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Majitel zařízení (IČ, název majitele, úplná adresa, kód ORP (SOP), IČZÚJ)

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

-----------------------------------------------------------

Druh zařízení

------------------------------------------------------------------------------- ----

Identifikační kód zařízení

------------------------------------------------------------------------------- ----

Mobilní zařízení                                     ANO               NE

------------------------------------------------------------------------------- ----

Popis technologie

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Název výrobce technologie

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Datum povolení provozu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Datum zahájení provozu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Rok předpokládaného ukončení provozu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Projektovaná kapacita        (tuny za rok)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Dočasně odstavena

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kódy odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování

v zařízení byl vydán souhlas1)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

1) Při nedostatku místa se uvede v samostatné příloze

 

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 22

 

Provozovatel  -   je  oprávněná  osoba,   která  má  oprávnění   k

provozování zařízení.

IČ  - vyplňuje  se identifikační  číslo oprávněné  osoby; pokud má

oprávněná osoba  IČ méně než  osmimístné, doplní se  zleva nuly na

celkový počet 8 míst.

Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název oprávněné osoby, která

provozuje zařízení tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v

živnostenském listu.

Ulice, místo,  PSČ - vyplňuje  se přesná a  úplná adresa oprávněné

osoby.

Kód ORP  (SOP) - uvádí se  kód správního obvodu obce  s rozšířenou

působností nebo  správního obvodu  hl. m. Prahy, na jehož správním

území  se sídlo  provozovatele zařízení  nachází, podle  číselníků

správních   obvodů,   které   byly   zavedeny   sdělením   Českého

statistického úřadu  č. 471/2002 Sb.  zveřejněné  ve sbírce zákonů

částka   163/2002  Sb.   (také  na   internetových  stránkách  ČSÚ

www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce podle

místa  adresy oprávněné  osoby (provozovatele  zařízení). Uvádí se

podle jednotného číselníku obcí ČR.

OKEČ  - uvádí  se  kód  převládající (hlavní)  ekonomické činnosti

provozovatele  zařízení podle  Odvětvové klasifikace  ekonomických

činností vydané Českým statistickým úřadem.

Majitel zařízení  - uvede se  IČ, název oprávněné  osoby, která je

vlastníkem zařízení tak, jak je  zapsán v obchodním rejstříku nebo

v živnostenském listu, adresa a kód ORP (SOP).

Samostatná  provozovna -  se rozumí  provozovna podle  § 5 odst. 1

zákona  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání,  ve znění

pozdějších předpisů.

Číslo samostatné provozovny -  vyplní se interní číslo provozovny,

pokud oprávněná osoba má provozovny  očíslované. V opačném případě

se  nevyplňuje,  číslo  vyplňuje  příslušný  obecní  úřad  obce  s

rozšířenou  působností  (SOP)  ve   vzestupné  řadě  podle  pořadí

provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.

Kód ORP  (SOP) - uvádí se  kód správního obvodu obce  s rozšířenou

působností nebo  správního obvodu  hl. m. Prahy, na jehož správním

území  se  sídlo   samostatné  provozovny  provozovatele  zařízení

nachází,  podle číselníků  správních obvodů,  které byly  zavedeny

sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve

sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také na internetových stránkách

ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ  - je  identifikační  číslo  základní územní  jednotky obce,

městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění  zařízení.

Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS.

Vyplnil - uvede se jméno,  příjmení, funkce, číslo telefonu a faxu

osoby, která formulář vyplnila.

Místo umístění zařízení - je určeno názvem a identifikačním číslem

základní územní jednotky obce, kde je zařízení umístěno.

Obec - uvede se název obce, ve které je zařízení umístěno.

IČZÚJ  - je  identifikační  číslo  základní územní  jednotky obce,

městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění  zařízení.

Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS.

Druh  zařízení  -  uvádí  se   kód  druhu  zařízení  k využívání a

odstraňování  odpadů  podle  následující  tabulky. U technologické

linky, která se skládá z několika zařízení, z nichž každé zařízení

může  pracovat   samostatně  bez  nutnosti   zpracování  odpadu  v

předchozích nebo  následujících zařízeních, se  pro každé zařízení

vyplní  samostatná příloha  č. 22  s uvedením  odpovídajícího kódu

zařízení dle tabulky.

 

TABULKA - kódy zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů

 

------------------------------------------------------------------

Způsob                                                     Kód

------------------------------------------------------------------

Využívání odpadů

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným

způsobem k výrobě energie                                  R1

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace rozpouštědel                            R2

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají

jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších

biologických procesů)                                      R3

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin           R4

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů   R5

------------------------------------------------------------------

Regenerace kyselin a zásad                                 R6

------------------------------------------------------------------

Obnova látek používaných ke snižování znečištění           R7

------------------------------------------------------------------

Získání složek katalyzátorů                                R8

------------------------------------------------------------------

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného

použití olejů                                              R9

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého

z postupů uvedených pod označením R1 až R10                R11

------------------------------------------------------------------

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů

uvedených pod označením R1 až R11                          R12

------------------------------------------------------------------

Odstraňování odpadů

------------------------------------------------------------------

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,

jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,

které se odstraňují některým z postupů uvedených

pod označením D1 až D12                                    D8

------------------------------------------------------------------

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze

nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 dle

přílohy zákona č. 4 (např. odpařování, sušení, kalcinace)  D9

------------------------------------------------------------------

Spalování na pevnině                                       D10

------------------------------------------------------------------

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením

D1 až D12                                                  D13

------------------------------------------------------------------

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté

do D13) před jejich odstraněním některým z postupů

uvedených pod označením D1 až D13                          D14

------------------------------------------------------------------

Ostatní

------------------------------------------------------------------

Třídění, paketace, stříhání apod.                          Z1

------------------------------------------------------------------

Solidifikace, vitrifikace, bitumenizace                    Z2

------------------------------------------------------------------

Kompostování                                               Z3

------------------------------------------------------------------

Biologická dekontaminace                                   Z4

------------------------------------------------------------------

Zařízení uvedená v § 14 odst. 2 zákona                     Z5

------------------------------------------------------------------

Spoluspalování odpadů                                      Z6

------------------------------------------------------------------

Zpracování autovraků                                       Z7

------------------------------------------------------------------

Protektorování pneumatik                                   Z8

------------------------------------------------------------------

 

 

Zpracování elektroodpadů                                   Z9

------------------------------------------------------------------

 

 

Identifikační  kód  zařízení  -   (vyplňuje  obecní  úřad  obce  s

rozšířenou  působností případně  SOP), je  to desetimístné  číslo,

které   přiděluje  příslušný   obecní  úřad   obce  s   rozšířenou

působností, na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo

přiděluje příslušný  správní úřad  hl. m. Prahy. U identifikačního

kódu zařízení  se první čtyři čísla  (XXXX) rovnají kódu správního

území  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností (správního

obvodu hl. m. Prahy),  na kterém se zařízení nachází. Dalších šest

míst (000000) je určeno pro  pořadové číslo zařízení u příslušného

úřadu. Číslování v postupné řadě se provádí od konce skupiny, tzn.

pro první zařízení s označením XXXX000001.

Mobilní zařízení - pokud se jedná  o mobilní zařízení  označí se X

v políčku ano, pokud se nejedná o mobilní  zařízení  označí se X v

políčku ne.

Popis  technologie -  zde  se  podrobněji uvede  popis provozované

technologie. Např. při elektrolytickém získávání stříbra z vývojek

se  použije kód  zařízení R4  a  do  kolonky popis  technologie se

napíše "elektrolytické získávání stříbra".

Název výrobce technologie - uvádí se obchodní název.

Datum povolení  - uvádí se  den, měsíc a  rok, kdy příslušný  úřad

udělil povolení k provozování zařízení.

Datum  zahájení provozu  - uvádí  se den,  měsíc a  rok skutečného

zahájení provozu.

Rok   předpokládaného   ukončení   provozu    -   uvádí   se   rok

předpokládaného ukončení provozu. V případě, že není znám uvede se

"bez omezení".

Projektovaná  kapacita   za  rok   v  tunách  -  uvádí   se  roční

projektovaná kapacita zařízení v tunách za rok.

Dočasně  odstavena  -  v   případě  dočasného  odstavení se  uvede

předpokládaný termín (den, měsíc, rok) opětovného uvedení zařízení

do provozu.

Kódy odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl

vydán souhlas - Uvádí se  kódy odpadů dle Katalogu odpadů, jejichž

zpracování  v zařízení  je schváleno  v provozním  řádu. V případě

nedostatku místa se uvedou v samostatné očíslované příloze.

 

Příl.23

Skládky odpadů

 

 

Skládky odpadů                                       Evidenční číslo         ------------

                                                     (Vyplní obecní úřad

Vykazovaný rok ....                                  obce s rozšířenou

                                                     působností)             ------------

                                                                             ------------

                                                           List č.

                                                                             ------------

                                                           Počet listů

                                                                             ------------

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Provozovatel                             Samostatná provozovna

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                      Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Oprávněná osoba (název):                 Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Datum vyhotovení dokladu:

 

Razítko a podpis:                        Telefon:          Fax:

                                         -------------------------------------------------

                                         Místo umístění skládky

                                         -------------------------------------------------

                                         Název obce

                                         -------------------------------------------------

                                         IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Majitel skládky (IČ, název majitele, úplná adresa, kód ORP (SOP):

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

-----------------------------------------------------------

Kód skládky

-----------------------------------------------------------

Identifikační kód skládky

-----------------------------------------------------------

Rok zahájení provozu

-----------------------------------------------------------

Rok předpokládaného ukončení provozu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místní název skládky

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skládkový plyn je odčerpáván             (ano/ne)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skládkový plyn je využíván

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Probíhá rekultivace

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skládka dočasně uzavřena

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                             označení    Provozovaná       Volná             Plánovaná

                                         kapacita (m3)     kapacita (m3)*    kapacita (m3)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skupina skládky

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Více skupinová skládka

------------------------------------------------------------------------------- -----------

           z toho:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

     ostatní

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Stav finanční rezervy

k 31.12.**

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 * Vztahuje se pouze na skládky odpadů skupiny  S IO, S OO, S NO a

   více skupinové skládky a zasílá se samostatně každý rok.

** Zasílá se každoročně samostatně,  doložený výpisem z bankovního

   účtu.

       Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 23

 

       Formulář se vyplňuje pro každou skládku zvlášť.

 

Provozovatel - je oprávněná osoba, která skládku provozuje.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název oprávněné osoby, která provozuje skládku tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu.

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání oprávněné osoby.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo provozovatele skládky nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby (provozovatele skládky). Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele skládky podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

Samostatná provozovna - se rozumí provozovna podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud oprávněná osoba má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplní příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (nebo OSP) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Jedná se o číselný kód.

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny provozovatele skládky nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

Místo umístění skládky - je určeno názvem a identifikačním číslem základní územní jednotky obce, kde je skládka umístěna.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění skládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS.

 

Majitel skládky - uvede se IČ, název právnické nebo fyzické osoby, která je vlastníkem skládky, jeho úplná a přesná adresa a kód ORP (SOP) sídla vlastníka skládky.

 

Kód zařízení - uvádí se druh skládky podle následující tabulky. Označuje se dvoumístným kódem skládajícím se z písmen a číslice.

                

                      Tabulka kódů skládek

 

------------------------------------------------------------------

Skládkování

------------------------------------------------------------------

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládky S IO,

S OO, S NO a více skupinové)                               D1

------------------------------------------------------------------

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných

kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor

přírodního původu, apod.)                                  D3

------------------------------------------------------------------

Ukládání do povrchových nádrží (např. odkaliště,

vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní,

vodních nádrží, lagun, apod.)                              D4

------------------------------------------------------------------

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek

(např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených

prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí,

apod.)                                                     D5

------------------------------------------------------------------

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech

do dolů)                                                   D12

------------------------------------------------------------------

Ostatní

------------------------------------------------------------------

Ukládání do podzemních prostor                             U1

------------------------------------------------------------------

Jednodruhová skládka                                       U2

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Identifikační kód skládky - (vyplňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo správní úřad hl. m. Prahy), je to desetimístné číslo, které přiděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo přiděluje příslušný správní úřad hl. m. Prahy. U identifikačního kódu skládky se prvních šest čísel (XXXXXX) rovná číslu katastrálního území, na kterém se skládka nachází. Další čtyři místa (0000) jsou určena pro pořadové číslo skládky u příslušného úřadu. Číslování v postupné řadě se provádí od konce skupiny, tzn. pro první skládku s označením XXXXXX0001. V případě, že se skládka nachází na více katastrálních územích, uvádí se číslo toho katastrálního území, na němž je největší část skládky. Rok zahájení provozu - uvádí se skutečný rok zahájení provozu.

 

Rok předpokládaného ukončení provozu - uvádí se rok předpokládaného ukončení provozu. V případě, že není znám, uvede se "bez omezení".

 

Místní název skládky - uvede se v místě běžně užívaný název skládky (např. u lomu).

 

Skládkový plyn je odčerpáván - uvede se ANO nebo NE podle skutečného stavu.

 

Skládkový plyn je využíván - uvede se stručně způsob využití, např. výroba páry, výroba elektrické energie apod.

 

Probíhá rekultivace - v případě, že probíhá rekultivace se uvede "ANO" a předpokládaný termín ukončení rekultivace.

 

Skládka dočasně uzavřena - uvede se předpokládaný den, měsíc a rok opětného uvedení skládky do provozu.

 

Skupina skládky - uvede se skupina skládky podle této vyhlášky (S IO, S OO nebo S NO).

 

Více skupinová skládka - je skládka na jednom pozemku, která je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky. V případě, že se jedná o více skupinovou skládku uvede se v kolonce označení "ANO".

 

z toho: - na samostatný řádek se napíše každá skupina více skupinové skládky a ke každé skupině odpovídající provozovaná, volná a plánovaná kapacita jednotlivé skupiny v m3.

 

Provozovaná kapacita - uvádí se pouze skutečně provozovaná kapacita v m3, tj. pouze kapacita uvedená do provozu.

 

Volná kapacita - uvádí se v m3. Každý rok se společně s hlášením o produkci a nakládání s odpady zasílá samostatně údaj o volné kapacitě skládky příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OSP) podle skutečnosti k 31.12. vykazovaného roku.

 

Plánovaná kapacita - uvede se celková kapacita případných dalších plánovaných etap rozšiřování skládky v m3.

 

Ostatní - vyplní se pro ostatní způsoby skládkování (mimo skládek S IO až S NO a více skupinových). Vyplní se kapacita toho způsobu ukládání, pro který je formulář vyplněn podle kódu skládky.

 

Příl.24

 

             Shromažďovací místa nebezpečných odpadů

         a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)

 

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů              Evidenční číslo         ------------

a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)       (Vyplní obecní úřad

                                                     obce s rozšířenou

                                                     působností)             ------------

                                                                             ------------

Vykazovaný rok:                                            List č.

                                                                             ------------

                                                           Počet listů

                                                                             ------------

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Provozovatel                             Samostatná provozovna

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                      Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Oprávněná osoba (název):                 Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Datum vyhotovení dokladu:

 

Razítko a podpis:                        Telefon:          Fax:

                                         -------------------------------------------------

                                         Místo umístění zařízení

                                         -------------------------------------------------

                                         Název obce

                                         -------------------------------------------------

                                         IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Majitel zařízení (IČ, název majitele, úplná adresa, kód ORP (SOP)

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

-----------------------------------------------------------

Kód druhu zařízení

------------------------------------------------------------------------------- ----

Identifikační kód zařízení

------------------------------------------------------------------------------- ----

Datum uvedení provozu

------------------------------------------------------------------------------- ----

Datum ukončení provozu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kapacita (t)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kódy odpadů, na jejichž shromažďování nebo skladování

byl vydán souhlas1)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

1) Při nedostatku místa se uvede v samostatné příloze

 

       Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 24

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název oprávněné osoby, která provozuje zařízení tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu.

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo provozovatele zařízení nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby (provozovatele zařízení). Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

Samostatná provozovna - se rozumí provozovna podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele skládky podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud oprávněná osoba má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplní příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (SOP) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecní úřad obce s rozšířenou působností (SOP).

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny. Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny provozovatele zařízení nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

Místo umístění zařízení - je určeno názvem a identifikačním číslem základní územní jednotky obce, kde je zařízení umístěno.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS.

 

Majitel zařízení - uvede se IČ, název právnické nebo fyzické osoby, která je vlastníkem zařízení, jeho úplná a přesná adresa a kód ORP (SOP) sídla vlastníka zařízení.

 

Kód druhu zařízení - uvádí se kód zařízení podle následující tabulky. Označuje se dvoumístným kódem skládajícím se z písmene S a číslice.

Tabulka kódů  shromažďovacích míst nebezpečných  odpadů, mobilních

zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a skladů odpadů

------------------------------------------------------------------

Název                                                      Kód

------------------------------------------------------------------

Sklad odpadů s obsahem PCB                                 S1

Sklad odpadních olejů                                      S2

Sklad akumulátorů a baterií                                S3

Sklad nebezpečných odpadů                                  S4

Sklad ostatních odpadů                                     S5

Sběrný dvůr                                                S6

Sběrové místo                                              S7

Shromažďovací místo nebezpečných odpadů                    S8

Mobilní zařízení pro sběr odpadů                           S9

Sběrné místo autovraků                                     S10

Sklad odpadů z autovraků                                   S11

Sklad elektroodpadů                                        S12

------------------------------------------------------------------

 

 

       Poznámka:     U mobilního zařízení pro sběr odpadů (kód zařízení S9) se u více zařízení jednoho druhu (např. stejné vozy KUKA) vyplňuje příloha č. 24 pouze jednou.

 

Identifikační kód zařízení - (vyplňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo správní úřad hl. m. Prahy), je to desetimístné číslo, které přiděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo přiděluje příslušný správní úřad hl. m. Prahy.

 

U identifikačního kódu zařízení se první čtyři čísla (XXXX) rovnají kódu správního území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (správního obvodu hl. m. Prahy), na kterém se zařízení nachází. Dalších šest míst (000000) je určeno pro pořadové číslo zařízení u příslušného úřadu. Číslování v postupné řadě se provádí od konce skupiny, tzn. pro první zařízení s označením XXXX000001.

 

Datum uvedení do provozu - uvede se den, měsíc a rok zahájení provozu zařízení.

 

Datum ukončení provozu - při prvním ohlášení se uvede předpokládaný rok ukončení. V případě, že není znám uvede se "bez omezení".

 

Po ukončení provozu zařízení se vyplní opět formulář přílohy č. 24 a v této kolonce se uvede den, měsíc a rok ukončení provozu. Kapacita - uvádí se celková kapacita zařízení v tunách.

 

Kódy odpadů - uvádí se kódy odpadů dle Katalogu odpadů, pro které je zařízení schváleno. Při nedostatku místa se uvedou kódy odpadů v samostatné číslované příloze.

 

Příl.25

 

                    Hlášení krajského úřadu,

           obecního úřadu obce s rozšířenou působností

          o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích

 

Hlášení krajského úřadu, obecního úřadu obce         Evidenční číslo         ------------

s rozšířenou působností o vydaných souhlasech        (Vyplní MŽP)

a dalších rozhodnutí                                                         ------------

 

                                                                             ------------

Vykazovaný rok ....                                        List č.

                                                                             ------------

                                                           Počet listů

                                                                             ------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ:                                      Osoba oprávněná jednat jménem kraje, ORP (SOP)

----------------------------------------

Kraj, ORP (SOP) (název):

 

----------------------------------------

Ulice:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Datum vyhotovení dokladu, razítko a podpis

----------------------------------------

PSČ:

----------------------------------------

CZ-NUTS 3, Kód ORP (SOP)

----------------------------------------

IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Řádek      Popis                                                       Kód         Počet

                                                                       nakládání

------------------------------------------------------------------------------- -----------

           A) Počet platných souhlasů k provozování zařízení, které

              se týkají zařízení (ve smyslu § 78 odst. 2 písm. a)

              zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

             Odstraňování odpadů (kódy dle přílohy č. 4 k zákonu o odpadech)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 1         Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např.

           skládkování apod.).                                         D1

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 2         Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných

           odpadů či kalů v půdě apod.).                               D2

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 3         Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných

           kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor

           přírodního původu apod.).                                   D3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 4         Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění

           kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží,

           lagun apod.).                                               D4

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 5         Ukládání do speciálně technicky provedených skládek

           (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených

           prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí,

           apod.).                                                     D5

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 6         Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikována,

           jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,

           které se odstraňují některým z postupů uvedených

           pod označením D1 až D12.                                    D8

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 7         Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze

           nespecifikována, jejímž konečným produktem jsou

           sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým

           z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např.

           odpařování, sušení, kalcinace).                             D9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 8         Spalování na pevnině                                        D10

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 9         Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech

           do dolů)                                                    D12

------------------------------------------------------------------------------- -----------

10         Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich

           odstraněním některým z postupů uvedených pod označením

           D1 až D12                                                   D13

------------------------------------------------------------------------------- -----------

11         Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté

           do 13) před jejich odstraněním některým z postupů

           uvedených pod označením D1 až D13                           D14

------------------------------------------------------------------------------- -----------

12         Skladování odpadů před jejich odstraněním některým

           z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou

           dočasného skladování na místě vzniku odpadu

           před shromážděním potřebného množství)                      D15

------------------------------------------------------------------------------- -----------

13         Počet celkem (součet řádků 1 až 12)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

14         Z toho (z řádku 13) souhlasy, které byly vydány

           ve vykazovaném období (nově udělené souhlasy)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

15         Z toho (z řádku 13) souhlasy, jejichž platnost skončila

           ve vykazovaném období

------------------------------------------------------------------------------- -----------

              Využívání odpadů (kódy dle přílohy č. 3 k zákonu o odpadech)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

16         Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo

           jiným způsobem k výrobě energie                             R1

------------------------------------------------------------------------------- -----------

17         Získávání a/nebo regenerace rozpouštědel                    R2

------------------------------------------------------------------------------- -----------

18         Získávání a/nebo regenerace organických látek, které

           se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování

           a dalších biologických procesů                              R3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

19         Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin            R4

------------------------------------------------------------------------------- -----------

20         Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů    R5

------------------------------------------------------------------------------- -----------

21         Regenerace kyselin anebo zásad                              R6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

22         Obnova látek používaných ke snižování znečištění            R7

------------------------------------------------------------------------------- -----------

23         Získávání složek z katalyzátorů                             R8

------------------------------------------------------------------------------- -----------

24         Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného

           použití olejů                                               R9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

25         Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství

           nebo zlepšuje ekologii                                      R10

------------------------------------------------------------------------------- -----------

26         Využívání odpadů, které vznikly aplikací některého

           z postupů uvedených pod označením R1 až R10                 R11

------------------------------------------------------------------------------- -----------

27         Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů

           uvedených pod označením R1 až R11                           R12

------------------------------------------------------------------------------- -----------

28         Skladování materiálů před aplikací některého z postupů

           uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného

           skladování v místě vzniku před sběrem)                      R13

------------------------------------------------------------------------------- -----------

29         Počet celkem (součet řádků 16 až 28)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

30         Z toho (z řádku 29) souhlasy, které byly vydány

           ve vykazovaném období (nově udělené souhlasy)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

31         Z toho (z řádku 29) souhlasy, jejichž platnost skončila

           ve vykazovaném období

------------------------------------------------------------------------------- -----------

           B) Počet platných souhlasů k provozování zařízení, které

              se týkají shromažďování odpadů

------------------------------------------------------------------------------- -----------

32         týkající se jen odpadních olejů

------------------------------------------------------------------------------- -----------

33         týkající se odpadních olejů spolu s dalšími odpady

------------------------------------------------------------------------------- -----------

34         Počet celkem (součet řádků 32 a 33)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

35         Z toho (z řádku 34) souhlasy, které byly vydány

           ve vykazovaném období (nově udělené souhlasy)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

36         Z toho (z řádku 34) souhlasy, jejichž platnost

           skončila ve vykazovaném období

------------------------------------------------------------------------------- -----------

           C) Počet platných souhlasů k provozování zařízení,

              které se týkají pouze odpadních olejů

------------------------------------------------------------------------------- -----------

37         týkající se regenerace odpadních olejů

------------------------------------------------------------------------------- -----------

38         týkající se spalování odpadních olejů

------------------------------------------------------------------------------- -----------

39         týkající se trvalého uskladnění odpadních olejů

------------------------------------------------------------------------------- -----------

40         Počet celkem (součet řádků 37 až 39)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

41         Z toho (z řádku 40) souhlasy, které byly vydány

           ve vykazovaném období (nově udělené souhlasy)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

42         Z toho (z řádku 40) souhlasy, jejichž platnost

           skončila ve vykazovaném období

------------------------------------------------------------------------------- -----------

           D) Počet platných souhlasů k provozování zařízení,

              které se týkají odpadních olejů spolu s dalšími

              odpady

------------------------------------------------------------------------------- -----------

43         týkající se regenerace

------------------------------------------------------------------------------- -----------

44         týkající se spalování

------------------------------------------------------------------------------- -----------

45         týkající se trvalého uskladnění

------------------------------------------------------------------------------- -----------

46         Počet celkem (součet řádků 43 až 45)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

47         Z toho (z řádku 46) souhlasy, které byly vydány

           ve vykazovaném období (nově udělené souhlasy)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

48         Z toho (z řádku 46) souhlasy, jejichž platnost

           skončila ve vykazovaném období

------------------------------------------------------------------------------- -----------

           E) Počet ostatních platných souhlasů

              (ve smyslu § 78 odst. 2 písm. c), e), i), j), k), l)

              a § 79 odst. 1 písm. b), c), h) zákona č. 185/2001 Sb.)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

49         počet platných souhlasů ve vykazovaném období

------------------------------------------------------------------------------- -----------

50         Počet vydaných povolení na překročení limitních hodnot ukazatelů

           podle přílohy č. 4 bodu 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání

           odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky

           č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 25

 

Kraj,  ORP  (SOP)  (název)  -  vyplňuje  se  název  kraje,  obce s

rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se  přesná a úplná adresa kraje, obce

s rozšířenou působností, správního obvodu hl. m. Prahy.

IČ  - vyplňuje  se identifikační  číslo kraje,  obce  s rozšířenou

působností, správního  obvodu hl. m.  Prahy. Pokud je  IČ méně než

osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

CZ-NUTS 3, ORP  (SOP)  -  uvádí  se  kód  kraje  podle Klasifikace

územních  statistických jednotek  (sdělením Českého  statistického

úřadu č. 490/2003 Sb.) nebo kód správního obvodu obce s rozšířenou

působností  nebo správního  obvodu  hl. m. Prahy,  podle číselníků

správních   obvodů,   které   byly   zavedeny   sdělením   Českého

statistického  úřadu č. 471/2002 Sb.  zveřejněné  ve sbírce zákonů

částka   163/2002  Sb.   (také  na   internetových  stránkách  ČSÚ

www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa

adresy  kraje,  obce  s  rozšířenou  působností,  správního obvodu

hl. m. Prahy.

 

Údaje o počtu platných souhlasů

 

Za platné souhlasy jsou pro  účely tohoto Hlášení považovány pouze

souhlasy z pravomocných rozhodnutí  vydaných ve vykazovaném období

správním orgánem po provedeném správním  řízení ve věci podle § 78

nebo § 79 zákona  č. 185/2001 Sb. (o odpadech  - v platném znění),

která  jsou  podrobněji  specifikována   u  každého  bodu  Hlášení

samostatně.

 

 

Do  Hlášení se  nezapočítávají souhlasy  týkající se  neukončených

správních řízení ve vykazovaném období  a nebo rozhodnutí vydaná k

zajištění   průběhu   a   účelu   řízení   ve  vykazovaném  období

(předvolání,  předvedení, předběžná  opatření, dožádání, pořádková

opatření,  přerušení řízení,  zastavení řízení)  a nebo rozhodnutí

týkající  se  výkonu rozhodnutí  ve  vykazovaném  období (vymáhání

peněžitých nebo  nepeněžitých plnění, odložení  výkonu rozhodnutí,

upuštění od výkonu rozhodnutí).

 

Ostatní  udělené  platné  souhlasy  -  uvedou  se  všechny  platné

souhlasy podle specifikace uvedené v bodě E.

 

 

Příl.26

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR

 

 

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                                               Číslo listu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. Odesílatel:                                 6. Dopravce 1:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Oprávněná osoba (název):                       Název:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Ulice, č. p.:                                  Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Místo a PSČ:                                   Místo a PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Telefon/Fax:                                   Telefon/Fax:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   IČ:                 IČZÚJ:                     IČ:                  IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

2. Příjemce:                                      Kód druhu dopravy:*)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Oprávněná osoba (název):                       Registrační značka taž. vozu:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Ulice, č. p.:                                  Užit. hm. taž. vozu (t):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Místo a PSČ:                                   Registrační číslo návěsu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Telefon/Fax:                                   Užit. hm. návěsu (t):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   IČ:                 IČZÚJ:                     Registrační značka přívěsu:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

3. Místo nakládky:                                Užit. hm. přívěsu (t):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Oprávněná osoba (název):                       Číslo želez. vagónu:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Ulice, č. p.:                                  Číslo vodní, letecké zásilky:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Místo a PSČ:                                7. Dopravce:**)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Telefon/Fax:                                   Název:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   IČ:                 IČZÚJ:                     Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

4. Místo vykládky:                                Místo a PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Oprávněná osoba (název):                       Telefon/Fax:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Ulice, č. p.:                                  IČ:                  IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Místo a PSČ:                                   Kód druhu dopravy:*)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Telefon/Fax:                                   Registrační značka taž. vozu:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   IČ:                 IČZÚJ:                     Užit. hm. taž. vozu (t):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

5. Připojené doklady:                             Registrační číslo návěsu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Pokyny pro příp. nehody:                       Užit. hm. návěsu (t):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

   Další doklady:                                 Registrační značka přívěsu:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                                                  Užit. hm. přívěsu (t):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                                                  Číslo želez. vagónu:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                                                  Číslo vodní, letecké zásilky:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Pol.       Název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů   Kód odpadu dle    Množství

                                                           Katalogu odp.       (t)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

8.         9.                                              10.               11.

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

12. Náklad předán dopravci:    13. Náklad předán příjemci:    14. Náklad přijal:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

dne ........ 200... ...hodin   dne ........ 200... ...hodin   dne ........ 200... ...hodin

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Odesílatel:                    Dopravce :                     Příjemce:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Razítko a podpis:              Razítko a podpis:              Razítko a podpis:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

15. Původce:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 *) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

**) vyplňuje se jen při více dopravcích při překládce nákladu

       Způsob vyplňování evidenčního listu uvedeného v příloze č. 26

 

Číslo listu - Uvede se číslo 1 až 7 podle toho, o jakou kopii listu se jedná.

 

1. Odesílatel - Odesílatelem je původce odpadů (ve smyslu § 4 písm. p) zákona o odpadech) nebo oprávněná osoba (ve smyslu § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb.), která odpad odesílá. Odesílatel odpadu vyplní v Evidenčním listu pro přepravu nebezpečného odpadu pro území ČR položky označené 1 až 5, 8 až 11 a 15 průpisem do všech sedmi listů.

 

Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu. Uvádí se úplná a správná adresa sídla firmy. Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání původce nebo oprávněné osoby.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

2. Příjemce odpadu - Příjemcem je oprávněná osoba, která s odpadem dále nakládá, tj. provádí jeho shromažďování, sběr a výkup nebo ho upravuje, využívá nebo odstraňuje.

 

Oprávněná osoba (název): vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

Vyplňuje se

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání oprávněné osoby.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

3. Místo nakládky - Místo nakládky je místo zahájení přepravy odpadu.

 

Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu. Vyplňuje se úplná adresa firmy, v případě, že má subjekt pouze jednu provozovnu nebo úplná adresa samostatné provozovny, která odpad odesílá, když má subjekt více provozoven a adresa skutečného místa nakládky, v případě, že je nakládka uskutečněna mimo areál odesílatele (sklad mimo areál firmy, železniční stanice ČSD apod.).

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

4. Místo vykládky - Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadu.

 

Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu. Vyplňuje se úplná adresa firmy, v případě, že má subjekt pouze jednu provozovnu nebo úplná adresa samostatné provozovny, která odpad odesílá, když má subjekt více provozoven a adresa skutečného místa vykládky, jestliže se vykládka uskuteční mimo areál příjemce.

 

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

5. Připojené doklady

- pokyny pro případ nehody

 

- další doklady, vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ARD, RID zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) pro jednotlivé druhy přepravy

 

6. Dopravce 1 - Dopravce 1 je dopravce, který zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o osobu zabezpečující přepravu odpadu. Název: - vyplňuje se název dopravce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa dopravce.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

7. Další dopravce - (případně další dopravci) je dopravce, který zajišťuje další přepravu odpadu návazně na dopravce 1. Přeprava odpadu končí v místě stanoveném příjemcem odpadu.

 

8. Položka - uvádí se pořadové číslo druhu přepravovaného odpadu.

 

9. Název nebezpečného odpadu - vyplňuje se název podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Je možno uvést i zkrácený název.

 

10. Kód odpadu dle Katalogu odpadů - vyplňuje se název druhu odpadu podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

 

15. Původce - uvádí se název, IČ, ZÚJ původce odpadu. V případě překládky odpadu se uvádí tento původce i na novém Evidenčním listu. V případě přepravy odpadů od více původců se uvádí všichni původci, při nedostatku místa se uvedou na přiloženém listu. U každého původce se uvede IČ, název a ZÚJ původce.

 

Způsob zasílání evidenčních listů:

Rozesílání Evidenčních listů je taxativně uvedeno v § 40 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Odesílatel - vyplní v Evidenčním listu položky 1. až 6. a 8. až 12. a 15. průpisem do všech sedmi listů. Ponechá si dopravcem potvrzený list 1 pro svou evidenci, list 2 zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení. Zbývající listy 3 - 7 předá společně se zásilkou odpadu dopravci 1.

 

Dopravce převezme listy 3 - 7 spolu se zásilkou. Vyplní v Evidenčním listu položky 6., příp. 7. a 13. průpisem do všech pěti listů. Po předání odpadu příjemci si ponechá příjemcem potvrzený list 6 pro svou evidenci. V případě více dopravců si tito dopravci ponechají kopii listu 6.

 

Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce v položce 14. průpisem do 3 - 7 listu. Zašle list 3 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy (nakládky), list 4 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy (vykládky) a list 5 odesílateli odpadů, a to do 10 dnů od převzetí odpadu. Příjemce odpadu si ponechá list 7 pro svou evidenci.

 

Příl.27

Dopravce odpadů

 

 

Dopravce odpadů                                      Evidenční číslo         ------------

                                                     (Vyplní obecní úřad

                                                     obce s rozšířenou

                                                     působností)             ------------

                                                                             ------------

                                                           List č.

                                                                             ------------

                                                           Počet listů

                                                                             ------------

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Dopravce                                 Samostatná provozovna dopravce

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČ                                       Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Dopravce (název):                        Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:                            Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Místo:                                   Místo:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

PSČ:                                     PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kód ORP (SOP):                           Kód ORP (SOP):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

IČZÚJ:                                   IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

OKEČ:                                    Evidenci vyplnil:

----------------------------------------

Datum vyhotovení dokladu:

----------------------------------------                   e-mail:

Razítko a podpis:

                                         Tel.:             Fax:

                                         -------------------------------------------------

                                         Poznámka:

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Celkový počet vozidel                    Celkový počet vozidel

přepravujících odpady                    provozovny přepravující odpady

------------------------------------------------------------------------------- -----------

       Způsob vyplňování formuláře - Příloha č. 27

 

       Příloha č. 27 slouží pro zaslání údajů o dopravci odpadů.

 

Dopravce - je právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje přepravu odpadů.

 

IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

Dopravce (název) - vyplňuje se název dopravce, který provozuje (zajišťuje) přepravu odpadů tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

Ulice, č. p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání dopravce.

 

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo dopravce nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve Sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

 

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti dopravce podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (Živnostenský úřad, v jehož správním území se provozovna nachází a živnostenský rejstřík.) Pokud dopravce nemá další (jiné) provozovny, údaje o samostatné provozovně se nevyplňují.

 

Číslo provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud dopravce má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze je to příslušný správní obvod) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecní úřadě obce s rozšířenou působností.

 

Ulice, č. p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.

 

Kód ORP (SOP) provozovny - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny dopravce nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

 

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění provozovny. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS. Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mailové adresy osoby, která formulář vyplnila a která odpovídá za správnost uvedených údajů.

 

Celkový počet vozidel - uvádí se celkový počet vozidel dané provozovny.

 

Příl.28

zrušena

Vybraná ustanovení novel

 

Čl. II vyhlášky č. 41/2005 Sb.

 

Přechodné ustanovení

 

       Pokud provozovatel skládky po posouzení shody stavu skládky podle § 12a bodu 2 zjistí, že se na něj nevztahuje povinnost předložit návrh plánu úprav skládky podle čl. II bodu 3 zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uchovává vyplněnou přílohu č. 28 v rámci archivace evidence uložených odpadů podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona a oznámí tuto skutečnost orgánu veřejné správy příslušnému k vydání souhlasu k provozování skládky.

 

Čl. III vyhlášky č. 353/2005 Sb.

 

       Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů se zasílá na formuláři uvedeném v příloze č. 8 zvláštního právního předpisu 11a) příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností poprvé za rok 2006.

 

       -----

          11a) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

 

____________________

 

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

 

3) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

 

4) Například ČSN EN 840.

 

5) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

 

6) Příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

 

7) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.

 

7a) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů.

 

8) ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.

 

9) Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.

 

10) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

10a) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

 

10b) § 2 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

 

10c) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

 

10d) Příloha č. 1 bod 4.6. nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

 

10e) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. § 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

 

10f) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

 

10g) § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

 

10h) § 41 zákona č. 258/2000 Sb.

 

11) Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

 

11a) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

 

12) § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

13) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

14) ČSN 83 8035 Uzavírání a rekultivace skládek.

 

14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 

15) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

 

16) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

17) Například vyhláška č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.

 

18) § 5 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.