TISK

 

294/2005 Sb.

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. července 2005

 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 

       Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

 

VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU

 

Hlava I

 

Předmět úpravy a základní pojmy

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

       Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a v souladu s nimi upravuje

 

a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a podmínky jejich provozování,

 

b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,

 

c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,

 

d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,

 

e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,

 

f) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,

 

g) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,

 

h) obsah plánu úprav skládky a dále stanoví

 

i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

       Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 

a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, ve vodě se snadno nerozpouští, nepodléhá biologickému ani chemickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví. Koncentrace škodlivin ve výluhu a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad. Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,

 

b) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad,

 

c) kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) příloha B,

 

d) vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005),

 

e) stabilizací odpadu - technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucích k trvale omezenému uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí v souladu s požadavky tohoto i zvláštních právních předpisů 2),

 

f) úpravou směsného komunálního odpadu 3) před jeho uložením na skládku - vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 4 zákona, případně vytřídění dalších složek,

 

g) výluhovou třídou - množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005),

 

h) skládkovým plynem - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého na skládce biologickými i chemickými pochody,

 

i) ukládáním odpadů na skládkách - odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1 a D5,

 

j) využíváním odpadů na povrchu terénu, uvedeným v příloze č. 3 zákona pod kódem R10 vyjma aplikace na zemědělskou půdu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, pískoven,

 

k) rekultivací - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání,

 

l) kritickými ukazateli - limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány,

 

m) hodnocením přijatelnosti odpadů do zařízení - proces, jehož prvním krokem je zpracování základního popisu odpadu původcem nebo oprávněnou osobou, druhým pravidelné ověřování kvality průběžně nebo opakovaně vznikajících odpadů původcem nebo oprávněnou osobou, která odpad převzala do vlastnictví, a třetím kontrola při přejímce odpadu v zařízení,

 

n) zařízením - skládky, povrchové doly, lomy, pískovny a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám,

 

o) nereaktivním nebezpečným odpadem - odpad podle § 4 odst. a) zákona, který při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví,

 

p) sektorem skládky - místně vymezená část skládky, která slouží k ukládání odpadů srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a která svým technickým provedením zabezpečí oddělené ukládání těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu, případně smíchání odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich uložení,

 

q) základním popisem odpadu - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení,

 

r) dodávkou odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou od jednoho dodavatele,

 

s) opakovanými dodávkami odpadu - pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající v neměnném technologickém procesu jednomu původci,

 

t) odpadem z azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel 3) 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest.

 

Hlava II

 

Odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky

 

(K § 14 odst. 5 a § 21 odst. 5 zákona)

 

§ 3

 

Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu

 

       (1) Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.

 

       (2) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:

 

a) skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm. a). Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO,

 

b) skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny:

1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

2. S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 7 písm. c) přílohy č. 4, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

3. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

 

c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO.

 

       (3) Odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle druhu a kategorie odpadů 3), podle jejich skutečných vlastností 4), podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 2, na základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu škodlivin v sušině a při dodržení dalších podrobností uvedených v přílohách č. 4 a 5.

 

       (4) Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, narušení těsnosti, k nežádoucím deformacím nebo k narušení stability a konstrukce skládky.

 

       (5) Každá ze skládek může mít zřízeny sektory určené pro oddělené ukládání odpadů, srovnatelných svým složením a vlastnostmi, uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.

 

       (6) Údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí odpadu na skládku nebo do jiných zařízení podle § 2 písm. n) se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1.

 

§ 4

 

Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadů na skládky

 

       (1) Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a hodnocení jeho přijatelnosti do zařízení lze provádět pouze v laboratořích a dalších odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Způsobilost odborných pracovišť se vztahuje pouze na metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci pracoviště. Tato podmínka se nevztahuje na metody stanovení kritických ukazatelů neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10.

 

       (2) Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. V průběhu vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. Vzor protokolu o odběru vzorků je uveden ve zvláštním právním předpise 5).

 

       (3) Odpady se na jednotlivé skupiny skládek podle § 3 odst. 2 ukládají podle kritérií stanovených pro tyto skupiny v příloze č. 4.

 

       (4) Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo se na skládky ukládají jen za určitých podmínek, je uveden v příloze č. 5.

 

       (5) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se nevztahuje na odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. 6.

 

       (6) Odpady s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti. Odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmějí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti.

 

       (7) Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat pouze tehdy, když

 

a) splňují podmínky a kritéria stanovené v bodě 7 písm. b) a c) přílohy č. 4,

 

b) jsou upraveny stabilizací, která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky a jejich vodný výluh nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo

 

c) jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S-nebezpečný odpad, nebo

 

d) splňují podmínky stanovené v § 7, v případě, že jde o odpad z azbestu.

 

       (8) V souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a provozním řádem skládky je možné odpady uvedené v příloze č. 8, nevhodné k jejich materiálovému využití, za podmínek uvedených v příloze č. 8, ukládat na skládky všech skupin bez zkoušek.

 

§ 5

 

Obsah plánu úprav skládky

 

       (1) Plán úprav skládky obsahuje tyto identifikační údaje:

 

a) firma, právní forma a sídlo, je-li provozovatel skládky, který jej předkládá (dále jen "předkladatel"), právnickou osobou; jméno a příjmení, místo podnikání, je-li předkladatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,

 

b) identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno,

 

c) označení a adresa skládky,

 

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele,

 

e) kopie podnikatelského oprávnění nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny předkladatele,

 

f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

 

g) dosavadní skupina skládky podle § 3 odst. 2,

 

h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou na skládce ukládány.

 

       (2) Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 3 předkladatel provede vyplněním přílohy č. 9, která je nedílnou součástí tohoto plánu.

 

Hlava III

 

Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky

 

(K § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3)

 

§ 6

 

Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky

 

       (1) Jako technologický materiál na zajištění skládky nesmějí být využity odpady stanovené v části A přílohy č. 5. Odpady stanovené v části B přílohy č. 5 lze využít k tomuto účelu pouze za podmínek v této části přílohy stanovených a v souladu s provozním řádem skládky.

 

       (2) Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky včetně odpadů využívaných při uzavírání a rekultivaci skládky k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak jsou definovány technickou normou ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, musí splňovat všechny podmínky stanovené v příloze č. 4 pro příslušnou skupinu skládky a odpovídat požadavkům projektové dokumentace skládky.

 

       (3) Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem jejího technického zabezpečení podle § 45 odst. 3 zákona může dosahovat nejvýše 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce za každý kalendářní rok.

 

§ 7

 

Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky

 

       (1) Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků:

 

a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů 6),

 

b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech 7),

 

c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,

 

d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,

 

e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky.

 

       (2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 8).

 

       (3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona.

 

§ 8

 

Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů

 

       Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném sektoru skládky po jejich předchozí úpravě stabilizací některým z postupů uvedených v příloze č. 6.

 

§ 9

 

Technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na skládky

 

       (1) Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4 odst. 7 písm. b), mohou být ukládány na skládkách skupiny S-ostatní odpad až po ukončení technologického procesu stabilizace a dosažení nejvýše přípustných hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy.

 

       (2) Způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku je stanoven v příloze č. 7.

 

Hlava IV

 

Způsob vytváření a čerpání finanční rezervy

 

(K § 51 odst. 5 zákona)

 

§ 10

 

Způsob vytváření finanční rezervy

 

       (1) Podrobnosti týkající se tvorby finanční rezervy, její průkaznosti a zrušení se řídí zvláštním právním předpisem 9).

 

       (2) U nově zřizovaných skládek vzniká povinnost vytvářet finanční rezervu dnem zahájení navážení odpadů na skládku.

 

§ 11

 

Způsob čerpání finanční rezervy

 

       (1) Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí obsahovat

 

a) stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky 10),

 

b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací,

 

c) výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu ne starší než 3 měsíce.

 

       (2) Prostředky finanční rezervy se postupně čerpají v souladu s projektovou dokumentací skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 % finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků z ní, a zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 10) o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.

 

       (3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na čerpání prostředků finanční rezervy na postupné uzavírání jednotlivých částí skládky za podmínek stanovených v odstavci 1.

 

       (4) Čerpání finančních prostředků se provádí a kontroluje v termínech stanovených krajským úřadem v rozhodnutí o souhlasu k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona.

 

Hlava V

 

Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

 

(K § 19 odst. 3 zákona)

 

§ 12

 

Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

 

       (1) Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, směsné komunální odpady a odpady uvedené v příloze č. 5, nejde-li o odpady stanovené v bodech B2 a B4, v souladu s provozním řádem zařízení.

 

       (2) Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10. Ve vztahu k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení k využívání odpadů nachází, a v souladu s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je jejich sledování, včetně stanovení limitních hodnot, nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.

 

       (3) Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1.

 

       (4) Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 2) na ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu.

 

§ 13

 

Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek

 

       (1) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 a jejich vodný výluh nesmí u skládek ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce přílohy č. 2.

 

       (2) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 1 přílohy č. 11.

 

§ 14

 

Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek

 

(K § 19 odst. 3)

 

       (1) Odpady využívané k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven, za účelem jejich rekultivace, musí dále splňovat podmínky stanovené v bodě 2 přílohy č. 11.

 

       (2) Odpady využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace skládek, musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11.

 

Hlava VI

 

Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení

 

[K § 21 odst. 5 písm. c)]

 

§ 15

 

       (1) Způsob prokazování splnění kritérií pro přijetí odpadů do zařízení podle § 2 písm. o) a postup provozovatele zařízení při přejímce odpadů do zařízení je stanoven v příloze č. 1.

 

       (2) Odpady, které mohou být přijímány od nepodnikajících fyzických osob na skládky bez zkoušek, je-li jejich seznam součástí schváleného provozního řádu zařízení, jsou uvedeny v příloze č. 8.

 

       (3) Analytické metody, ekotoxikologické a mikrobiologické testy pro stanovení ukazatelů přijatelnosti odpadů do zařízení jsou uvedeny v příloze č. 12, s výjimkou metod pro stanovení kritických ukazatelů, které nejsou stanoveny v přílohách č. 2 a 4.

 

       (4) Přijatelnost odpadů na skládky se prokazuje splněním podmínek a kritérií stanovených pro jednotlivé skupiny skládek v § 3 odst. 2 a v příloze č. 4.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

 

§ 16

 

       Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., se mění takto:

 

       1. V § 4 odst. 3 se za slova "provozovatel zařízení" doplňují slova "a dodavatel (vlastník) odpadů".

 

       2. V § 8 odstavec 2 zní:

 

       "(8) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:

 

Kód druhu odpadu       Název druhu odpadu

 

17 04 01               měď, bronz, mosaz

17 04 02               hliník

17 04 03               olovo

17 04 04               zinek

17 04 06               cín

17 04 07               směsi kovů (17 04 01 - 06)

17 04 11               kabely

16 01 17               železné kovy

16 01 18               neželezné kovy

17 04 05               železo a ocel

17 04 07               směsné kovy

20 01 40               kovy".

 

       3. V § 9 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.

 

       4. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje.

 

       5. V § 17 odst. 4 se slova "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

 

       6. § 17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje.

 

       7. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova "(obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba," nahrazují slovy "(IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba,".

 

       8. V § 22 odst. 2 se slovo "provozoven" nahrazuje slovem "zařízení".

 

       9. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňují věty "U zařízení pro mobilní sběr odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla firmy, která provozování mobilního zařízení zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a provoz mobilního zařízení je zajišťován touto provozovnou, zasílá roční hlášení o odpadech tato provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle sídla provozovny. Stavební firma zasílá jedno roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně.".

 

       10. Část osmá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 14 zrušuje.

 

       11. V příloze č. 2 se písmeno f) bodu 1 a body 3, 3.1, 3.2 a 3.3 zrušují.

 

       12. V příloze č. 2 bodě 2 se slova "Informace a doklady o kvalitě odpadu, které" nahrazují slovy "Základní popis odpadu 14a), který".

 

       Poznámka pod čarou č. 14a zní:

 

          "14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.".

 

       13. Přílohy č. 4 až 12 a příloha č. 28 se zrušují.

 

       14. V příloze č. 5 se ve vysvětlivkách nahrazuje slovo "Hydroprojekt" slovy "Hydroprojekt CZ".

 

       15. V příloze č. 19 a v příloze č. 19A ve formuláři v kolonce "Evidenci vyplnil" se za slovo "Fax" doplňuje slovo "e-mail".

 

       16. V příloze č. 20 listu č. 3 za nadpis tabulky "Údaje ročních hodnot složení kalu" se do závorky doplňuje text "(vyplňuje se pouze pro kaly využívané na zemědělské půdě)".

 

       17. V příloze č. 20 listu č. 1 Způsobu vyplňování formuláře se u položky "Samostatná provozovna" nahrazují slova "podle § 5 odst. 1 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů" slovy "podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů)." a doplňuje se věta "U mobilních zařízení na úpravu, využívání a odstraňování odpadů se v celé této pravé části formuláře vyplňují údaje o místě nakládání s odpady v zařízení.".

 

       18. V příloze č. 20 listu č. 2 Způsobu vyplňování formuláře, ve druhém řádku sloupce 8, v příloze č. 20A listu č. 3 Způsob vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 a v příloze č. 20B listu č. 3 Způsob vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 se slova "obchodní název každé oprávněné osoby (příjemce odpadu)" nahrazují slovy "název provozovny nebo místa nakládání s odpady".

 

       19. V příloze č. 20A listu č. 3 Způsobu vyplňování formuláře se slova "ve sloupci č. 10" nahrazují slovy "ve sloupci č. 9".

 

       20. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování v tabulkách č. 1 se v řádku "Dovoz odpadu" doplňuje text "z členského státu EU" na znění: "Dovoz odpadu z členského státu EU" a v řádku "Vývoz odpadu" se doplňuje text "z členského státu EU" na znění: "Vývoz odpadu z členského státu EU".

 

       21. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování se na konci tabulek č. 1 doplňují řádky:

 

 

+-------------------------------------------------------+--------+

|Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU   | XN16   |

+-------------------------------------------------------+--------+

|Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU   | XN17   |

+-------------------------------------------------------+--------+

 

 

 

       22. V příloze č. 22 se na konci tabulky "Kódy zařízení k úpravě, využívání a odstraňování odpadů" doplňuje řádek:

 

 

+-------------------------------------------+--------------------+

|zpracování elektroodpadů                   | Z9                 |

+-------------------------------------------+--------------------+

 

       23. V příloze č. 24 se nadpis "Tabulka kódů zařízení" nahrazuje nadpisem "Tabulka kódů shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, mobilních zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a skladů odpadů" a na konec této tabulky se doplňuje řádek:

 

+-------------------------------------------+--------------------+

|sklad elektroodpadů                        | S12                |

+-------------------------------------------+--------------------+

 

 

 

       24. V příloze č. 25 části E) se v textu v závorce za slova "§ 78 odst. 2 písm. c), e), i), j)" vkládá slovo "k)" a za slova "§ 79 odst. 1 písm. b)" se vkládá slovo "c)".

 

       25. V příloze č. 25 se na konci tabulky doplňuje řádek č. 50

 

+------+------------------------------------------------+--------+

|50    |Počet vydaných povolení na překročení limitních |        |

|      |hodnot ukazatelů podle přílohy č. 4 bodu 10     |        |

|      |vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání |        |

|      |odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu |        |

|      |terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,        |        |

|      |o podrobnostech nakládání s odpady              |        |

+------+------------------------------------------------+--------+

 

 

 

       26. V příloze č. 26 v položce č. 6. Dopravce 1 a v položce č. 7. Dopravce **) se slova "SPZ návěsu" nahrazují slovy "Registrační číslo návěsu".

 

       27. V příloze č. 26 ve Způsobu vyplňování evidenčního listu v položce č. 6. Dopravce 1, v řádku Ulice, místo, PSČ se slova "oprávněné osoby" nahrazují slovem "dopravce".

 

       28. V příloze č. 27 v posledním řádku sloupce "Samostatná provozovna dopravce" se doplňují slova "Celkový počet vozidel provozovny přepravující odpady".

 

ČÁST TŘETÍ

 

ÚČINNOST

 

§ 18

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou § 16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

 

Příl.1

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

 

       1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

 

1.1. do všech typů zařízení podle § 2 písm. n)

a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 a v případě skládek i podle bodu 3 při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad,

b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),

d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence podle zvláštního právního předpisu, 11)

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,

f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.

 

1.2. při přejímce odpadů na skládku je nutné navíc provést kontrolu splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou skupinu skládek v příloze č. 4.

 

1.3. dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se uchovávají po dobu 5 let, pro skládky po dobu stanovenou v § 21 odst. 1 písm. d) zákona.

 

       2. Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení jsou následující

 

a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),

 

b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

 

c) název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností, pokud je odpad kategorie "nebezpečný odpad",

 

d) popis vzniku odpadu,

 

e) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),

 

f) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,

 

g) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, 5) pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2.,

 

h) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány,

 

i) předpokládané množství odpadu v dodávce,

 

j) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,

 

k) stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:

- dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,

- dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně dvakrát za rok.

 

       3. Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:

 

a) údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4,

 

b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,

 

c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),

 

d) prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona,

 

e) prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č. 5),

 

f) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3).

 

       4. Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších změnách, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.

 

       5. Zjednodušená přejímka odpadu na skládku

 

5.1. Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v bodě 2 písm. k).

 

5.2. Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek, jsou:

a) odpady uvedené v příloze č. 8 ukládané za podmínek tam stanovených,

b) odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován, c) odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a

jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

 

Příl.2

Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti

 

       1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu

       Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 (83 8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených stabilizací je uvedena v příloze č. 7. Pro filtraci výluhu určeného k ekotoxikologickým testům se použijí papírové filtry se střední velikostí póru 5 mikrom.

 

       2. Analytické metody

       Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům lze použít i jiných srovnatelných metod pro daný účel validovaných.

 

       3. Třídy vyluhovatelnosti

       Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.1.

                         Tabulka č. 2.1.

 

    Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy

                        vyluhovatelnosti

 

------------------------------------------------------------------

                             Třídy vyluhovatelnosti

                       -------------------------------------------

ukazatel               I           IIa         IIb         III

                       -------------------------------------------

                       mg/l        mg/l        mg/l        mg/l

------------------------------------------------------------------

DOC (rozpuštěný

organický uhlík)       50          80          80          100

------------------------------------------------------------------

Fenolový index         0,1

------------------------------------------------------------------

Chloridy               80          1500        1500        2500

------------------------------------------------------------------

Fluoridy               1           30          15          50

------------------------------------------------------------------

sírany                 100         3000        2000        5000

------------------------------------------------------------------

As                     0,05        2,5         0,2         2,5

------------------------------------------------------------------

Ba                     2           30          10          30

------------------------------------------------------------------

Cd                     0,004       0,5         0,1         0,5

------------------------------------------------------------------

Cr celkový             0,05        7           1           7

------------------------------------------------------------------

Cu                     0,2         10          5           10

------------------------------------------------------------------

Hg                     0,001       0,2         0,02        0,2

------------------------------------------------------------------

Ni                     0,04        4           1           4

------------------------------------------------------------------

Pb                     0,05        5           1           5

------------------------------------------------------------------

Sb                     0,006       0,5         0,07        0,5

------------------------------------------------------------------

Se                     0,01        0,7         0,05        0,7

------------------------------------------------------------------

Zn                     0,4         20          5           20

------------------------------------------------------------------

Mo                     0,05        3           1           3

------------------------------------------------------------------

RL (rozpuštěné

látky)1)               400         8000        6000        10 000

------------------------------------------------------------------

pH                                 >= 6         >= 6

------------------------------------------------------------------

 

 

 

       Poznámka k tabulce č. 2.1.:

       1) Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.

 

       4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

       Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002.

 

Příl.3

Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky

 

       Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů.

 

       Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném uložení na skládku nedochází k reakcím s nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady ukládanými na vícedruhové skládky je považován zejména vývin tepla s možností zahoření, vývin hořlavých nebo toxických plynů, vytvoření podmínek umožňujících významné zvýšení vyluhovatelnosti škodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.

 

       1. Postup hodnocení mísitelnosti odpadu

       Původce odpadu nebo oprávněná osoba v základním popisu odpadu vyhodnotí, zda chemické látky a přípravky obsažené v odpadu nemohou způsobit při smíchání s jinými odpady nežádoucí reakce. Pokud takové riziko existuje, uvede v základním popisu odpadu, s jakými chemickými látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad směšovat, případně jaká mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo nežádoucím reakcím zamezeno. Při každé přejímce odpadu na skládku musí provozovatel skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené v přejímaném odpadu nebudou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny v tomto odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky za vzniku nežádoucích projevů, včetně vyhodnocení neutralizační kapacity.

 

       2. Slučitelnost odpadů

 

Do jednoho sektoru skládkového tělesa (§ 3 odst. 5) nesmějí být ukládány zejména:

2.1 odpady upravené - stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),

2.2 odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),

2.3 odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady s obsahem ropných látek,

2.4 odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. komunální odpady) nebo s odpady s kyselou reakcí.

 

Příl.4

Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

 

       1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č. 5.

 

       2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy č. 3.

 

       3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze č. 6 pod kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a S-OO3. Na skládky skupin S-OO1, S-OO2 nebo S-NO se ukládají podle třídy vyluhovatelnosti.

 

       4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací v odděleném sektoru skládky odpadů.

 

       5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S - inertní odpad:

 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo I,

 

c) odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.

    Tabulka č. 4.1.

 

       Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady,

 které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad

 

------------------------------------------------------------------

Ukazatel               Jednotka                Limitní hodnota

------------------------------------------------------------------

BTEX                   mg/kg sušiny            6

------------------------------------------------------------------

Uhlovodíky C10 - C40   mg/kg sušiny            500

------------------------------------------------------------------

PAU                    mg/kg sušiny            80

------------------------------------------------------------------

PCB                    mg/kg sušiny            1

------------------------------------------------------------------

TOC                    mg/kg sušiny            30 0001) (3 %)

------------------------------------------------------------------

 

 

 

       Poznámka k tabulce č. 4.1.:

       1) V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC =< 50 mg/l

 

Použité zkratky

 

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

 

C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule

 

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

 

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

 

TOC - celkový organický uhlík

 

DOC - rozpuštěný organický uhlík

 

       6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO1):

 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,

 

c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC <= 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje;

 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 

       7. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO2):

 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIb,

 

c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC = < 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje,

 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 

       8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO3):

 

a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

 

b) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

 

c) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,

 

d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995],

 

e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 

       9. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - nebezpečný odpad (S-NO):

 

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III,

 

c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC =< 100 mg/l,

 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 

       10. Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů stanovených v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 pro příslušné skupiny skládek, je možné pouze za následujících podmínek:

 

a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 jsou splněny,

 

b) překročení nepředstavuje podle posouzení rizik (§ 12 odst. 4) zvýšené riziko ohrožení životního prostředí,

 

c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v provozním řádu skládky,

 

d) v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C10 - C40,

 

e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů na skládkách S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,

 

f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC,

 

g) bude ohlášeno vyplněním kolonky F na formuláři přílohy č. 25 zvláštního právního předpisu. 12)

 

Příl.5

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

 

       A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo využívat na povrchu terénu

 

       1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).

 

       2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.

 

       3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost.

 

       4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.

 

       5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové, a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.

 

       6. Veškerá léčiva a návykové látky. 13)

 

       7. Biocidy (pesticidy). 14)

 

       8. Odpady silně zapáchající. 15)

 

       9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.

 

       10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí. 16)

 

       11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

       B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

 

       1. Využitelné odpady včetně složek již vytříděných z komunálních odpadů pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje.

 

       2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

 

       3. Pneumatiky pouze, jsou-li používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky.

 

       4. Kompostovatelné odpady pouze, jedná-li se o kompostovatelné odpady v komunálním odpadu (skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 8 přílohy č. 4.

 

Příl.6

Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku

 

       Způsoby a postupy považované za úpravu odpadů definovanou v § 4 písm. k) zákona před jejich odstraněním jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona pod kódy D8, D9, D13, D14. Nejběžnější způsoby úpravy odpadů prováděné před jejich odstraněním způsoby uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1, D5 a D12 jsou následující:

       D8 - Biologická úprava - je řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem změny vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti odpadu nebo významné snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 - infekčnost.

 

       Technologie patřící do této skupiny úpravy odpadů využívají k úpravě odpadů přirozené i vybrané mikrobiální kultury. Účinnost úpravy, zejména pokud se jedná o selektivní biodegradaci škodlivých látek v odpadu (např. ropných látek), musí být sledována ve vztahu k celkové hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), přidávanými k němu v rámci technologie úpravy. Účinnost technologie s cílem snížení nebo odstranění patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

       D9 - Fyzikálně-chemická úprava - např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce (změna pH - neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace, zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zeskelnění (vitrifikace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd.

 

       Pojem solidifikace zahrnuje nejen zpevňování kapalných odpadů, ale je používán i pro popis úpravy pevných odpadů, spočívající v jejich smíchání s pojivy a následnou změnou jejich fyzikálních a často, v návaznosti na druh použitého pojiva, i chemických vlastností. Jako pojiva jsou užívány nejrůznější materiály (i odpady), které někdy chemicky reagují s odpadem, jindy pouze obalují jeho částice bez probíhajících chemických reakcí. Jako aktivní pojiva jsou nejčastěji užívána maltotvorná, hydraulická pojiva - cement, vápno a jejich směsi - doplněná dalšími přísadami, např. křemičitany, popílkem, bentonitem. Jako pasivní pojiva jsou nejčastěji používány síra, asfalt, plasty apod. Při solidifikaci s využitím maltotvorných pojiv jsou pevné odpady mnohdy rozplavovány nebo rozpouštěny ve vodě a následně jsou do roztoku nebo suspenze přidávána pojiva a spolu s nimi pomocné látky (aditiva), které odpad upraví do podoby pevných věcí. Technologie solidifikace jsou uplatňovány v desítkách variant lišících se poměrem použitých přísad a pojiv, které jsou zpravidla charakteristické pro odpady, k jejichž úpravě jsou používány. Tuhnutí, respektive zrání produktu, v něhož se solidifikovaný odpad v průběhu úpravy přetváří, je považováno za součást technologie úpravy odpadu.

 

       Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo je ekonomicky i technologicky velmi náročné a jejichž odstranění by bez úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko pro zdraví lidí, pro jednotlivé složky životního prostředí nebo by nebylo možné vzhledem k omezením vyplývajícím z obecně závazných předpisů.

       D13 - Úprava složení odpadů. Úprava složení odpadu zahrnuje i třídění odpadu - tj. oddělení jednotlivých složek odpadu, prováděné především za účelem jejich využití, s nimiž je zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž nejméně jedna vytříděná složka je odstraňována uložením na skládku. Při smíšení odpadů musí být dodržen zákaz "ředění a míšení" nebezpečných odpadů podle § 12 odst. 5 zákona a další omezení vyplývající z této vyhlášky a citovaného zákona.

       D14 - Jiné způsoby úpravy odpadů zahrnuje způsoby úpravy odpadů, jejichž přiřazení k výše uvedeným kódům není možné (např. balení odpadů včetně jejich umístění do speciálních kontejnerů), nebo kombinace postupů zahrnutých pod výše uvedenými postupy.

 

Příl.7

Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku

 

       Odpady upravené stabilizací některým ze způsobů uvedených v příloze č. 4 zákona pod kódem D9 (solidifikace, vitrifikace, bitumenace, zatavení do síry apod.) se před uložením na skládku hodnotí pouze na základě výluhu podle přílohy č. 2. Rozbory sušiny podle tabulky 4.1. přílohy č. 4 se neprovádějí. Úprava vzorku odpadu pro účely přípravy jeho vodného výluhu se provádí:

 

1. pro upravené odpady sypké s konzistencí pevnou charakteru drobivých zemin podle bodu 1 přílohy č. 2,

 

2. pro upravené odpady, mající konzistenci pevnou, charakteru stavebních materiálů (např. beton, asfalt) nebo skla, se vzorek upraveného odpadu pro přípravu výluhu zhotoví ve tvaru válce o průměru 4 cm a o hmotnosti 100 g +/- 10 g.

 

Příl.8

Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez zkoušek

 

       1) Odpady uvedené v tabulce č. 8.1. je možné přijímat na skládku bez zkoušek pouze za následujících podmínek:

 

1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,

 

2. odpady nelze recyklovat ani jinak využít,

 

3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,

 

4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),

 

5. odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin podle přílohy č. 5,

 

6. při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce.

 

       2) Při podezření, že odpad je znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat.

 Tabulka č. 8.1.

 

   Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

Kód odpadu       Název                         Popis odpadu                        Odpad nesmí obsahovat

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

10 11 03         Odpadní materiál                                                  Minerální vatu s obsahem

                 na bázi skelných vláken                                           azbestu, organická pojiva

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

15 01 07         Skleněné obaly                                                    Použité skleněné obaly

                                                                                   se zbytky náplně

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

17 01 01         Beton1)                       Kusy betonu a železobetonu          Nátěry a povlaky (např.

                                               z demolic a rekonstrukcí staveb,    izolační, dekorační,

                                               který může obsahovat drobné         penetrační), znečištění

                                               částice kovů (např. šrouby) a dřevo ropnými uhlovodíky

                                               (např. zbytky ztraceného bednění)

                                               v množství menším než významném

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

17 01 02         Cihly1)                       Cihly, kusy cihel, cihlové bloky    Nátěry a povlaky (např.

                                               (cihly spojené maltou) z demolic    izolační, dekorační,

                                               a rekonstrukcí staveb               penetrační) znečištění

                                                                                   ropnými uhlovodíky)

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

17 01 03         Tašky a keramické             Střešní krytina z pálené hlíny,     Betonovou střešní krytinu

                 výrobky1)                     obkládací a podlahové keramické     a střešní krytinu s obsahem

                                               dlaždice z demolic a rekonstrukcí   azbestu

                                               staveb

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

17 01 07         Směsi nebo oddělené frakce    Odpady stavebních výrobků           Odpady s obsahem azbestu

                 betonu, cihel, tašek          na bázi přírodních materiálů        a ochranné povlaky s obsahem

                 a keramických výrobků1)                                           organických látek a ropné

                 neuvedené pod číslem                                              látky

                 17 01 06

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

17 02 02         Sklo                          Sklo z výplní otvorů staveb         znečištěné

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

17 05 04         Zemina a kamení                                                   Ornici, rašelinu, zeminu

                 neuvedená pod číslem                                              z kontaminované lokality

                 17 05 03*

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

20 01 02         Sklo                          Pouze střepy ze samostatně          Nápojové obaly se zbytky

                                               sebraných nápojových obalů          náplně, střepy z obalů

                                               a tabulového skla v případě,        a obaly pro chemikálie

                                               že v daném čase a místě není

                                               obcí zahrnut v systému třídění

                                               a využívání těchto odpadů

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

20 02 02         Zemina a kameny               Odpad z údržby zahrad a parků       Odpad z výkopů

                                                                                   a rekonstrukcí inženýrských

                                                                                   sítí, ornici a rašelinu

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

 

       Poznámka k tabulce č. 8.1.:

       1) stavební a demoliční odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů, zemin gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.

 

Příl.9

Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 3

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                       Skupina skládky S-IO:                                 vyhovuje

                                                                             -------------

                                                                             ano   ne

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                       určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad,

                       jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů

                       limitní hodnoty výluhové třídy č. I, uvedené

                       v příloze č. 2 a limitní hodnoty obsahu organických

                       škodlivin v sušině, uvedené v tabulce č. 4.1.

                       přílohy č. 4

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 1   Umístění          Neposuzuje se

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 2   Přirozená         k1) =< 1.10-7 m/s; tloušťka >= 1 m

     geologická

     bariéra

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 3   Náhrada           a) zemní těsnění k =<  1.10E-8 m/s; tloušťka  >= 0,5 m

     přirozené         nebo

     geologické        b) jiné materiály, uvedené v č. 7.1 ČSN 83 8030

     bariéry

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 4   Těsnění skládky   Není požadováno

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 5   Vnitřní           Plošný drén tloušťky nejméně 0,3 m, k >= 1.10-4 m/s

     drenážní systém

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 6   Jímání            Nepropustná bezodtoká jímka

     průsakových vod

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 7   Program           Viz článek 5.2 ČSN 83 8036

     kontroly

     a monitoringu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 8   Zajištění proti   Viz čl. 9.5 ČSN 83 8030

     vstupu na skládku

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                       Skupina skládky S-OO                                  vyhovuje

                                                                             -------------

                                                                             ano   ne

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                       určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž

                       vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů

                       limitní hodnoty výluhové třídy č. IIa (S-OO1, S-OO3)

                       nebo č. IIb (S-OO2), uvedené v příloze č. 2,

                       pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž

                       přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze

                       hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např.

                       komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 9   Umístění          Neposuzuje se

------------------------------------------------------------------------------- -----------

10   Přirozená         k =< 1.10-9 m/s; tloušťka >=  1 m

     geologická

     bariéra

------------------------------------------------------------------------------- -----------

11   Náhrada           Musí splňovat podmínku, že teoretické proteklé

     přirozené         množství vody na 1 m2 plochy činí nejvýše 3.10-9

     geologické        m3/s. Pro výpočet platí vztahy podle čl. 7.2.1

     bariéry           ČSN 83 8030. Pokud je tloušťka vrstvy menší než

                       0,5 m, musí být skládka vybavena monitorovacím

                       systémem, kterým lze ověřovat celistvost náhradní

                       geologické bariéry i fóliového těsnění do doby,

                       než úroveň odpadů dosáhne výšky nejméně 2 m

                       nad horní úrovní těsnění skládky.

------------------------------------------------------------------------------- -----------

12   Těsnění skládky   Fólie tl. nejméně 1,5 mm, která vyhovuje požadavkům

                       čl. 8.3.3 ČSN 83 8032

------------------------------------------------------------------------------- -----------

13   Vnitřní           a) Plošný drén tloušťky nejméně 0,5 m, k >= 1.10-4 m/s

     drenážní systém   -------------------------------------------------------------------

                       b) Plošný drén tloušťky nejméně 0,3 m, k >= 1.10-4 m/s

                          doplněný trubními drény o jmenovité světlosti

                          nejméně 200 mm

------------------------------------------------------------------------------- -----------

14   Jímání            Nepropustná bezodtoká jímka

     průsakových vod

------------------------------------------------------------------------------- -----------

15   Odplynění         Zařazení skládky do třídy podle čl. 7.3

     skládky           ČSN 83 8034: tř. 1 - odplynění není požadováno

                       -------------------------------------------------------------------

                       tř. 3 a 3 - odplyňovací systém

------------------------------------------------------------------------------- -----------

16   Nakládání         Spalování s využitím energie

     se skládkovým     -------------------------------------------------------------------

     plynem            bez využití energie

                       -------------------------------------------------------------------

                       Jiné

------------------------------------------------------------------------------- -----------

17   Program kontroly  Viz článek 5.2 ČSN 83 8036

     a monitoringu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

18   Zajištění proti   Viz čl. 9.5 ČSN 83 8030

     vstupu na skládku

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                       Skupina skládky S-NO                                  vyhovuje

                                                                             -------------

                                                                             ano   ne

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                       Určená pro nebezpečné odpady, jejichž vodný výluh

                       nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty

                       uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III

                       a které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 %

                       sušiny nebo TOC vyšší než 5 % sušiny. Krajský úřad

                       může povolit vyšší mezní hodnotu TOC v případě, že

                       je dosaženo hodnoty DOC 800 mg/kg při vyluhování

                       buď při vlastním pH, nebo při pH v rozmezí 7,5 - 8,0.

------------------------------------------------------------------------------- -----------

19   Umístění          Neposuzuje se

------------------------------------------------------------------------------- -----------

20   Přirozená         k =< 1.10-9 m/s; tloušťka >= 5 m

     geologická

     bariéra

------------------------------------------------------------------------------- -----------

21   Náhrada           Musí splňovat podmínku, že teoretické proteklé

     přirozené         množství vody na 1 m2 plochy činí nejvýše

     geologické        2.10-9 m3/s. Pro výpočet platí vztahy podle

     bariéry           čl. 7.3.1 ČSN 83 8030. Pokud je tloušťka vrstvy

                       menší než 0,5 m, musí být skládka vybavena

                       monitorovacím systémem, kterým lze ověřovat

                       celistvost náhradní geologické bariéry i fóliového

                       těsnění do doby, než úroveň odpadů dosáhne výšky

                       2 m nad horní úrovní těsnění skládky.

------------------------------------------------------------------------------- -----------

22   Těsnění           Fólie tl. nejméně 2 mm, která vyhovuje požadavkům

     skládky           čl. 8.3.3 ČSN 83 8032

                       -------------------------------------------------------------------

                       Jiné, individuálně posouzené ochranné bariéry

                       -------------------------------------------------------------------

                       Jiné, individuálně posouzené těsnící prvky

------------------------------------------------------------------------------- -----------

23   Vnitřní           c) Plošný drén tloušťky nejméně 0,5 m, k >= 1.10-4 m/s

     drenážní systém   -------------------------------------------------------------------

                       d) Plošný drén tloušťky nejméně 0,3 m, k >= 1.10-4 m/s

                          doplněný trubními drény o jmenovité světlosti

                          nejméně 200 mm

------------------------------------------------------------------------------- -----------

24   Jímání            Nepropustná bezodtoká jímka

     průsakových vod

------------------------------------------------------------------------------- -----------

25   Odplynění         Zařazení skládky do třídy podle čl. 7.3 ČSN 83 8034:

     skládky           tř. 1 - odplynění není požadováno

                       -------------------------------------------------------------------

                       tř. 2 a 3 - odplyňovací systém

------------------------------------------------------------------------------- -----------

26   Nakládání         Spalování s využitím energie

     se skládkovým     -------------------------------------------------------------------

     plynem            bez využití energie

                       -------------------------------------------------------------------

                       Jiné

------------------------------------------------------------------------------- -----------

27   Program kontroly  Viz článek 5.2 ČSN 83 8036

     a monitoringu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

28   Zajištění proti   Viz čl. 9.5 ČSN 83 8030

     vstupu na skládku

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

29   Výsledek          a) Skládka je provozována v souladu s podmínkami      ano   ne

     posouzení podle      provozování skládek podle zákona

     bodu 2 § 12

     odst. 1           b) Skládka není provozována v souladu s podmínkami

                          provozování skládek podle zákona:

 

                       b1. Splnění požadavků zákona a této vyhlášky je

                           techniky i ekonomicky možné (viz přiložený

                           časový harmonogram nápravných prací)

 

                       b2. Splnění požadavků zákona a této vyhlášky není

                           technicky nebo ekonomicky možné, skládka bude

                           uzavřena podle časového harmonogramu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

       Poznámka k příloze č. 9:

       1) k - součinitel filtrace podle ČSN 83 8030.

 

Příl.10

Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu

 

                         Tabulka č. 10.1

 

     Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů

 

------------------------------------------------------------------

Ukazatel                     Jednotka          Limitní hodnota

------------------------------------------------------------------

Kovy

------------------------------------------------------------------

As                           mg/kg sušiny      10

------------------------------------------------------------------

Cd                           mg/kg sušiny      1

------------------------------------------------------------------

Cr celk.                     mg/kg sušiny      200

------------------------------------------------------------------

Hg                           mg/kg sušiny      0,8

------------------------------------------------------------------

Ni                           mg/kg sušiny      80

------------------------------------------------------------------

Pb                           mg/kg sušiny      100

------------------------------------------------------------------

V                            mg/kg sušiny      180

------------------------------------------------------------------

Monocyklické aromatické

uhlovodíky (nehalogenované)

------------------------------------------------------------------

BTEX                         mg/kg sušiny      0,4

------------------------------------------------------------------

Polycyklické aromatické

uhlovodíky

------------------------------------------------------------------

PAU                          mg/kg sušiny      6

------------------------------------------------------------------

Chlorované alifatické

uhlovodíky

------------------------------------------------------------------

EOX                          mg/kg sušiny      1

------------------------------------------------------------------

Ostatní uhlovodíky

(směsné, nehalogenované)

------------------------------------------------------------------

Uhlovodíky C10 - C40         mg/kg sušiny      300

------------------------------------------------------------------

Ostatní aromatické

uhlovodíky (halogenované)

------------------------------------------------------------------

PCB                          mg/kg sušiny      0,2

------------------------------------------------------------------

 

 

 

       Poznámka k tabulce č. 10.1.:

       Referenční analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou stanoveny v příloze č. 12.

 

Použité zkratky

 

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

 

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

 

EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny

 

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Testovaný organismu    Doba        I.                            II.

                       působení

                       [hodina]

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Poecilia reticulata    96          ryby nesmí vykazovat          ryby nesmí vykazovat

nebo Brachydani rerio              v ověřovacím testu výrazné    v ověřovacím testu výrazné

                                   změny chování ve srovnání     změny chování ve srovnání

                                   s kontrolními vzorky a nesmí  s kontrolními vzorky a nesmí

                                   uhynout ani jedna ryba        uhynout ani jedna ryba

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Daphnia magna Straus   48          procento imobilizace          procento imobilizace

                                   perlooček nesmí v ověřovacím  perlooček nesmí v ověřovacím

                                   testu přesáhnout 30 %         testu přesáhnout 30 %

                                   ve srovnání s kontrolními     ve srovnání s kontrolními

                                   vzorky                        vzorky

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Raphidocelis           72          neprokáže se v ověřovacím     neprokáže se v ověřovacím

subcapitata                        testu inhibice růstu řasy     testu inhibice nebo stimulace

(Selenastrum                       větší než 30 % ve srovnání    růstu řasy větší než 30 %

capricornutum)                     s kontrolními vzorky          ve srovnání s kontrolními

nebo Scenedesmus                                                 vzorky

buspicatus

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

semena Sinapis alba    72          neprokáže se v ověřovacím     neprokáže se v ověřovacím

                                   testu inhibice růstu kořene   testu inhibice nebo stimulace

                                   semene větší než 30 %         růstu kořene semene větší

                                   ve srovnání s kontrolními     než 30 % ve srovnání

                                   vzorky                        s kontrolními vzorky

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

 

       Poznámka k tabulce č. 10.2

       Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.

       Ekotoxikologické testy jsou uvedeny v příloze č. 12. V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 +/- 0,2.

 

Příl.11

Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

 

       1. Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže:

 

a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, 17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I,

 

b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1,

 

c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z čistíren odpadních vod), musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem, 18)

 

d) překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmenem a), b) a c) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a jeho následné využití, geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí a pokud jsou upravené nejvýše přípustné hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených pod písm. a), b) a c), stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení.

 

       2. Odpady mohou být využity k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny), jestliže:

 

a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, 17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II,

 

b) obsahy škodlivin v sušině odpadů využívaných do horní rekultivační vrstvy v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a zároveň splňují požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem),

 

c) odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z čistíren odpadních vod), musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem, 18)

 

d) překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmenem a), b) a c) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo, geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštními předpisy, 19) využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí a pokud budou vždy splněny požadavky stanovené v § 12 odst. 4 a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených pod písmeny a), b) a c), stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení.

 

       3. Odpady mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek), jestliže:

 

a) v případě využití odpadů v daném místě v množství větším než 1000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě, a to přiměřeně jako pro využívání odpadů v důlních dílech v souladu se zvláštními předpisy, 19)

 

b) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, 17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II,

 

c) u odpadů využívaných do svrchní vrstvy (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 metr od povrchu terénu obsah škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a odpady zároveň splňují požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem),

 

d) do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) jsou využívány pouze odpady splňující podmínky stanovené v písm. c) a biologicky rozložitelné odpady využívané jako nositelé živin (např. kaly z ČOV), musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem, 18)

 

e) překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmenem b), c) a d) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo, geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí a jsou splněny požadavky stanovené v písmenu a) a v § 12 odst. 4. Využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. Upravené nejvýše přípustné hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených pod písmeny b), c) a d), jsou stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení.

 

Příl.12

Technické normy pro analytická stanovení

 

Stanovení              Norma

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

stanovení sušiny       prEN 14 346 Výpočet sušiny na základě stanovení zbytku po odpařování

                       nebo obsahu vody

 

                       ČSN ISO 11 465 (83 6635) Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu

                       sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

příprava výluhu        ČSN EN 12 457/1-4 Vyluhování - test splnění kritérií pro vyluhování

                       zrnitých odpadních materiálů a kalů

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Rozklad                ČSN EN 13 657 (83 8015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému

                       stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Rozklad                ČSN EN 13 656 (83 8014) Rozklad za pomoci mikrovlnného záření

                       se směsí kyseliny fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3)

                       a chlorovodíkové (HCl) pro následné stanovení prvků (úplný rozklad

                       tuhého odpadu před prvkovou analýzou)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Analýza výluhu         ČSN EN 12 506 (83 8013) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů -

                       Stanovení pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-,

                       Pb, celkové S,SO42-, V a Zn

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

analýza výluhu         ČSN EN 13 370 (83 8012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů -

                       Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovatelných organicky

                       vázaných halogenů (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných fenolů,

                       celkového organického uhlíku (TOC), snadno uvolnitelných CN- a F-

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

pH                     ČSN ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

As                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN EN ISO 11 969 (75 7403) Jakost vod. Stanovení arsenu. Metoda

                       atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

 

                       ČSN EN 26 595 (75 7404) Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu.

                       Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Ba                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové

                       absorpční spektrometrie

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Cd                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,

                       zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční

                       spektrometrie

 

                       ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou

                       absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

 

                       ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled

                       plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62

                       elements

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Cr celk.               ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové

                       absorpční spektrometrie

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Cu                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,

                       zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční

                       spektrometrie

 

                       TNV 75 7426 Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Hg                     ČSN EN 1483 (75 7539) Jakost vod. Stanovení rtuti

 

                       TNV 75 7440 Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým

                       atomovým absorpčním spektrometrem

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Mo                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ISO 15 586 Jakost vod - stanovení stopových prvků atomovou absorpční

                       spektrometrií s grafitovou kyvetou

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Ni                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,

                       zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční

                       spektrometrie

 

                       TNV 75 7461 Jakost vod. Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Pb                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,

                       zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční

                       spektrometrie

 

                       TNV 75 7467 Jakost vod. Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Sb                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ISO 15 586 Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou

                       absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

 

                       ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductively coupled

                       plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62

                       elements

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Se                     ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové

                       absorpční spektrometrie (hydridová technika)

 

                       ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductively coupled

                       plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62

                       elements

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

V                      ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductively coupled

                       plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62

                       elements

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Zn                     ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,

                       zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční

                       spektrometrie

 

                       ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou

                       emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

 

                       TNV 75 7497 Jakost vod. Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

BTEX (benzen, toluen,  ISO 15009:2002 Soil quality -- Gas chromatographic determination

ethylbenzen a xyleny)  of the contet of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene

                       and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method

                       with thermal desorption

 

                       (Draft standard) DIN ISO 15009 Bodenbeschaffenheit -

                       Gaschromatographische Bestimmung des Anteils an flüchtigen

                       aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin

                       und Halogenkohlenwasserstoffen - Thermisches Desorptionsverfahren

                       mit Reinigungs - und Auffangschritt (ISO/DIS 15009:2001)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

chloridy               ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod. Stanovení chloridů.

                       Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda

                       podle Mohra)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

                       ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných

                       fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů

                       a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda

                       pro málo znečištěné vody

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

                       ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných

                       aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 2: Stanovení

                       bromidů, chloridů, dusičnanů, orthofosforečnanů a síranů v odpadních

                       vodách

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

                       ČSN EN ISO 15 682 (75 7421) Jakost vod. Stanovení chloridů

                       průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo

                       potenciometrickou detekcí

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

DOC (rozpuštěný        ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického

organický uhlík)       uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

EOX (Cl)               (Draft standard) DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-,

                       Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S);

                       Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch gebundenen

                       Halogenen (S 17)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

fenolový index         ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů.

                       Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

 

                       ČSN EN ISO 14 402 (75 7567) Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou

                       analýzou (FIA a CFA)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

fluoridy               ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných

                       fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů

                       a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda

                       pro málo znečištěné vody

 

                       ČSN ISO 10 359-2 (75 7430) Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2:

                       Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu

                       a destilaci

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

kyselinová             Norma není vydána

neutralizační

kapacita

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

uhlovodíky C10 - C40   ČSN EN 14 039 Charakterizace odpadů - Stanovení odpadu uhlovodíků

                       C40 až C40 plynovou chromatografií

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

PAU (polycyklické      DIN 38 414-23 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-

aromatické uhlovodíky) und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 23:

                       Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

                       (PAK) durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)

                       und Fluoreszenzdetektion (S 23)

 

                       (Draft standard) DIN ISO 18 287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung

                       der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) -

                       Gaschromatographisches Verfaren mit Nachweis durch Massenspektrometrie

                       (GC-MS) (ISO/DIS 18 287:2003)

 

                       ISO 13 877 Soil quality - Determination of polynuclear aromatic

                       hydrocarbons - Method using high-performance liquid chromatography

 

                       DIN ISO 13 877 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen

                       aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs -

                       Flüssigkeitschromatographie - (HPLC) - Verfahren (ISO 13 877:1998)

 

                       TNV 75 8055 Charakterizace kalů - Stanovení vybraných

                       polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC

                       s fluorescenční detekcí

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

PCB (polychlorované    DIN 38 414-S 20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-

bifenyly)              und Schlamuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20:

                       Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)

 

                       DIN ISO 10 382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von

                       Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen -

                       Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor

                       (ISO 10 382:2002)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

rozpuštěné látky       ČSN 75 7346 (75 7346) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

sírany                 ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných

                       fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů

                       a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda

                       pro málo znečištěné vody.

 

                       ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných

                       aniontů metodou kapalinové chromatogrfie iontů. Část 2: Stanovení

                       bromidů, chloridů, dusičnanů, orthofosforečnanů a síranů

                       v odpadních vodách

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

TOC (celkový           ČSN EN 13 137 Stanovení TOC v odpadu, kalu a sedimentech

organický uhlík)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

ztráta žíháním         ČSN EN 12 879 Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Ekotoxicita            Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů

                       (Věstník MŽP 6/2003)

 

Ekotoxikologické testy ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity

                       pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan

                       (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda

 

                       ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia

                       magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

 

                       ČSN EN 28 692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas

                       Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692:1989)

 

                       Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba).

                       Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení

                       ekotoxicity odpadů

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Mikrobiologické testy  ČSN ISO 10 381-6: Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny

                       pro odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených pro studium

                       aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři

 

                       ČSN ISO 7218: Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny

                       pro mikrobiologické zkoušení

 

                       ČSN ISO 7218 Změna 1: Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné

                       pokyny pro mikrobiologické zkoušení

 

                       ČSN EN ISO 6887: Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických

                       vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění, Část 1:

                       Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných

                       ředění

 

                       ČSN EN ISO 6887: Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických

                       vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění, Část 4:

                       Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso

                       a masné výrobky a ryby a rybí výrobky

 

                       Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica (AHEM) č. 7/2001

------------------------------------------------------------------------------- ---------------

 

Poznámky:

 

 

 *) norma pouze v anglickém jazyce

**) německá národní norma

 

____________________

 

1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle čl. 6 směrnice Rady 1999/31/ES a její přílohy č. II.

 

2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

 

4) Například vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

 

5) Příloha č. 5 vyhlášky č. 376/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

 

6) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

 

7) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

 

8) § 41 zákona č.258/2000 Sb.

 

9) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

11) § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

 

12) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

 

13)

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

14) Příloha č. 5 nařízení č. 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

 

15) Například vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, podmínky jejich uplatňování.

 

16)3 § 57 odst. 1 písm. e) vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 07/2002 Sb., o radiační ochraně.

 

17)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

 

18) Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

 

19) Vyhláška č. 99/1992 Sb.