TISK

 

352/2005 Sb.

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2005

 

o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

 

       Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37f odst. 2, § 37h odst. 3, § 37i odst. 7, § 37j odst. 5, § 37k odst. 7, § 37l odst. 7, § 37n odst. 5, § 37o odst. 2 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

       (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a stanoví

 

a) seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona,

 

b) bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,

 

c) obsah roční zprávy,

 

d) bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu,

 

e) způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005,

 

f) seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona,

 

g) vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů,

 

h) technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, skladování a zpracování elektroodpadů,

 

i) rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití elektroodpadů,

 

j) podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností.

 

       (2) Tato vyhláška dále stanoví

 

a) bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005,

 

b) bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005,

 

c) bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady nepocházejícími z domácností.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

       Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) historickým elektrozařízením - elektrozařízení pocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru,

 

b) historickým elektroodpadem - elektrozařízení nepocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem podle § 3 zákona,

 

c) systémem - síť zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadů a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajištění zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů,

 

d) individuálním systémem - systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním výrobcem,

 

e) solidárním systémem - systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci,

 

f) kolektivním systémem - systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby,

 

g) provozovatelem kolektivního systému - právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky provozující kolektivní systém,

 

h) evidenčním číslem výrobce - pořadové číslo zápisu výrobce do Seznamu (§ 37i zákona),

 

i) evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému - pořadové číslo zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu,

 

j) příspěvkem - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů,

 

k) příspěvkem na historické elektrozařízení - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo kilogramu historického elektrozařízení.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

 

§ 3

 

Seznam elektrozařízení

 

       (1) Seznam elektrozařízení, která náležejí do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

       (2) V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil, nebo v případě, že výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení, pro jaký účel je nebo bylo toto elektrozařízení obvykle určeno.

 

§ 4

 

Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců

 

       (1) Výrobci elektrozařízení zajišťují plnění svých povinností podle části čtvrté hlavy druhé dílu osmého zákona v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému.

 

       (2) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci individuálního systému, plní povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.

 

       (3) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci solidárního systému, plní povinnost podat návrh na zápis do Seznamu (dále jen "návrh na zápis") a povinnost označit elektrozařízení samostatně. Povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky plní společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.

 

       (4) Pokud se výrobce zapojí do kolektivního systému, plní povinnost označit elektrozařízení samostatně.

 

§ 5

 

Bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu

 

       (1) Výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, podávají návrh na zápis na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Za výrobce elektrozařízení, kteří jsou zapojeni do kolektivního systému, podává návrh na zápis provozovatel kolektivního systému na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Obdobně se postupuje i při ohlašování změn údajů.

 

       (2) Pokud výrobci plní povinnosti dané zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny elektrozařízení v rámci více systémů, podávají návrhy na zápis podle odstavce 1 samostatně za každý systém, ve kterém jsou zapojeni.

 

       (3) Součástí návrhu na zápis je popis zajištění financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a s elektroodpady nepocházejícími z domácností, bez ohledu na datum uvedení na trh, který obsahuje podrobnou metodiku financování, způsob a kontrolu použití příspěvků, zejména limitů mzdových prostředků a způsobu nakládání s vykázaným hospodářským výsledkem tak, aby žádný z výrobců přímo či nepřímo nezískal majetkový prospěch z titulu účasti v tomto systému.

 

       (4) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis také plán zajištění vkladů peněžních prostředků na již založený účelově vázaný bankovní účet nebo kopii uzavřené platné pojistné smlouvy.

 

       (5) Výrobci, kteří plní v rámci solidárního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis dohodu o způsobu solidárního plnění s dalším nebo dalšími výrobci v něm sdruženými; dohoda obsahuje zejména podíl výrobců na financování, kontrolní mechanismy solidárního systému a způsob zajištění financování nakládání s elektrozařízeními v případě zániku solidárního systému.

 

       (6) Provozovatelé kolektivního systému v návrhu na zápis též uvádí způsob výpočtu příspěvků nebo příspěvků na historické elektrozařízení a způsob, jakým výrobci budou odvádět příspěvky do kolektivního systému. Součástí příspěvků a příspěvků na historické elektrozařízení jsou i náklady výrobců na vytvoření a zprovoznění systému, s výjimkou nákladů na získání majetkové účasti v provozovateli kolektivního systému.

 

       (7) Zápis provozovatele kolektivního systému je součástí zápisu jednotlivých výrobců do Seznamu.

 

       (8) Provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními, v návrhu na zápis též uvádí výši podílu na trhu, který se určuje podle množství elektrozařízení uvedených v České republice na trh za předcházející kalendářní rok všemi výrobci, kteří plní své povinnosti prostřednictvím tohoto systému, a to samostatně pro každou skupinu elektrozařízení, za kterou byl návrh na zápis podán.

 

       (9) Zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními, s největším podílem na trhu pro danou skupinu elektrozařízení do Seznamu se provádí podle odstavce 7.

 

       (10) Za účelem plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému lze uzavřít dohodu o tom, že kolektivní systém bude zajišťovat plnění povinností výrobců pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla elektrozařízení uvedena na trh. Dohoda uzavřená podle věty první je součástí návrhu na zápis.

 

§ 6

 

Obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok

 

       Vzor a obsah roční zprávy o plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý kalendářní rok je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

 

§ 7

 

Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona

 

       Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

 

§ 8

 

Způsoby označování elektrozařízení

 

       (1) Elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 se označují symbolem výrobce a symbolem uvedení na trh.

 

       (2) Označení symbolem výrobce elektrozařízení se provádí:

 

a) vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,

 

b) uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis, nebo

 

c) evidenčním číslem výrobce v Seznamu.

 

       (3) Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí:

 

a) vyznačením data uvedení na trh,

 

b) vyznačením symbolu "8/05", nebo

 

c) vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky.

 

       (4) Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky.

 

       (5) Označení elektrozařízení podle odstavců 1 až 3 se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání.

 

       (6) Pokud označení podle odstavců 1 až 3 není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci. V případě velmi malých elektrozařízení, která jsou vyměňována kus za kus a nejsou vybavena průvodní dokumentací, se postup podle odstavců 1 až 3 nepoužije a výrobci tuto skutečnost uvedou v rámci návrhu na zápis.

 

§ 9

 

Technické požadavky na skladování elektroodpadů

 

       (1) Skladování elektroodpadů musí splňovat obecné požadavky na shromažďování (soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního předpisu 2). Sklady elektroodpadů musí být dále vybaveny v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 7 této vyhlášky a provozovány podle provozního řádu.

 

       (2) Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných látek podle zvláštního právního předpisu 3) nesmí dojít k poškození částí obsahujících nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto látek. Elektroodpady, které obsahují nebezpečné nebo regulované látky, se přepravují tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo rozbití a úniku nebezpečných nebo regulovaných látek 4).

 

       (3) Provozovatelé skladů vedou o převzatých elektroodpadech nebo jejich částech odeslaných ke zpracování průběžnou evidenci.

 

§ 10

 

Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů a na zpracování elektroodpadů

 

       (1) Zpracovatelé elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o převzatých elektroodpadech a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 11, postupují podle provozního řádu a vedou provozní deník zařízení podle přílohy č. 7 této vyhlášky.

 

       (2) Při demontáži elektroodpadů se postupuje v souladu s provozním řádem a přednostně se z nich odstraní části a materiály uvedené v příloze č. 7 této vyhlášky.

 

§ 11

 

Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů

 

       (1) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o elektroodpadech a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi za elektroodpady a jiné odpady vlastní a za elektroodpady a jiné odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh elektroodpadu a jiného odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:

 

a) množství vzniklých odpadů (u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů - název, katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu 5); u odpadů vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení - název, číslo a kategorie odpadu podle přílohy č. 8 této vyhlášky),

 

b) způsob nakládání s odpady (přitom se použije příloha č. 8 této vyhlášky),

 

c) množství odpadů předaných k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byly odpady předány podle přílohy č. 8 této vyhlášky,

 

d) množství přijatých odpadů (u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů - název, katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu 5); u odpadů vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení - název, číslo a kategorie odpadu podle přílohy č. 8 této vyhlášky), údaje o původci nebo oprávněné osobě, od které byly odpady přijaty, včetně identifikačních údajů podle přílohy č. 8 této vyhlášky,

 

e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

 

       (2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě.

 

       (3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U zařízení pro mobilní sběr odpadů se hlášení zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

 

       (4) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky. Formulář uvedený v příloze č. 8 této vyhlášky se použije i pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou elektroodpady, jejichž ohlašování je povinné podle § 39 odst. 1 zákona.

 

       (5) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Bližší podmínky financování

 

§ 12

 

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005

 

       (1) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, poskytují záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady z těchto zařízení tak, že:

 

a) zřídí účelově vázaný bankovní účet a ukládají na tento účet peněžní prostředky podle odstavce 2, nebo

 

b) uzavřou pojistnou smlouvu podle odstavce 4.

 

       (2) Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají výrobci na tento účet v souladu s plánem zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však jednou za kalendářní čtvrtletí, peněžní prostředky. Minimální výše těchto peněžních prostředků se vypočte jako součet násobků příspěvků na historické elektrozařízení a množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v předcházejícím roce, vyjádřené v kusech nebo v kilogramech. V rámci roční zprávy o plnění povinností provedou výrobci vyúčtování a uvedou plán zajištění vkladů peněžních prostředků na další rok. Úroky z peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu se stávají součástí peněžních prostředků na zajištění.

 

       (3) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.

 

       (4) Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno minimálně ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet podle odstavce 2. Kopie uzavřené platné pojistné smlouvy je přílohou návrhu na zápis.

 

       (5) Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.

 

§ 13

 

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005

 

       (1) Pro každou skupinu elektrozařízení zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickými elektrozařízeními jeden kolektivní systém.

 

       (2) Výrobci odvádějí příspěvky na historické elektrozařízení do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.

 

§ 14

 

Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady

 

       Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

§ 15

 

Přechodná ustanovení

 

       (1) Roční zprávu o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok zasílají výrobci elektrozařízení poprvé za rok 2006.

 

       (2) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky se poprvé zasílá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za rok 2006.

 

       (3) Provozovatelé kolektivního systému financování nakládání s historickými elektrozařízeními podávají návrhy na zápis nejpozději do dne 12. října 2005.

 

       (4) Na výrobce, kteří nejdéle do dne 12. října 2005 plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který nebyl do tohoto dne do Seznamu zapsán, se do tohoto dne hledí stejně jako na výrobce, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který do Seznamu ke dni 12. října 2005 zapsán je. Po dni 12. října 2005 již výrobce podle věty první plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který je zapsán do Seznamu.

 

ČÁST PÁTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 16

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

 

Příl.1

Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona *

 

1 Velké domácí spotřebiče

 

1.1. Velká chladicí zařízení

 

1.2. Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky

 

1.3. Mrazničky

 

1.4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin

 

1.5. Pračky

 

1.6. Sušičky

 

1.7. Myčky nádobí

 

1.8. Pečící zařízení

 

1.9. Elektrické sporáky

 

1.10. Elektrické plotny

 

1.11. Mikrovlnné trouby

 

1.12. Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin

 

1.13. Elektrická topidla

 

1.14. Elektrické radiátory

 

1.15. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku

 

1.16. Elektrické ventilátory velké

 

1.17. Klimatizační zařízení

 

1.18. Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení

 

1.19. Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené

 

2 Malé domácí spotřebiče

 

2.1 Vysavače

 

2.2 Čistící stroje na koberce

 

2.3 Ostatní zařízení pro čištění

 

2.4 Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu

 

2.5 Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy

 

2.6 Topinkovače

 

2.7 Fritovací hrnce

 

2.8 Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů

 

2.9 Elektrické nože

 

2.10 Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo

 

2.11 Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času

 

2.12 Váhy

 

2.13 Elektrické ventilátory malé

 

2.14 Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené

 

3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

 

3.1 Velké sálové počítače, servery

 

3.2 Minipočítače

 

3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny)

 

3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)

 

3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)

 

3.6 Notebooky

 

3.7 Elektronické diáře

 

3.8 Tiskárny

 

3.9 Kopírovací zařízení

 

3.10 Elektrické a elektronické psací stroje

 

3.11 Kapesní a stolní kalkulačky

 

3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené

 

3.13 Uživatelské terminály a systémy

 

3.14 Dálnopisy

 

3.15 Faxy

 

3.16 Telefony

 

3.17 Telefonní automaty

 

3.18 Bezdrátové telefony

 

3.19 Mobilní telefony

 

3.20 Záznamníky

 

3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené

 

4 Spotřebitelská zařízení

 

4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)

 

4.2 Televizory

 

4.3 Videokamery

 

4.4 Videorekordéry

 

4.5 Hi-fi rekordéry

 

4.6 Audiozesilovače

 

4.7 Hudební nástroje

 

4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené

 

5 Osvětlovací zařízení

 

5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností

 

5.2 Lineární (trubicové) zářivky

 

5.3 Kompaktní zářivky

 

5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek

 

5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky

 

5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené

 

6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

 

6.1 Vrtačky

 

6.2 Pily

 

6.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2

 

6.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů

 

6.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely

 

6.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití

 

6.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby

 

6.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti

 

6.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené

 

7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

 

7.1 Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček

 

7.2 Ruční ovladače videoher

 

7.3 Videohry

 

7.4 Počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd.

 

7.5 Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi

 

7.6 Výherní mincovní automaty

 

7.7 Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené

 

8 Lékařské přístroje ** (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) používané

 

8.1 v radioterapeutii **

 

8.2 v kardiologii

 

8.3 v hemodialýze

 

8.4 v respirační a anesteziologické praxi

 

8.5 v radioterapii **

 

8.6 v in-vitro diagnostice

 

8.7 k analýze fyziologických funkcí

 

8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče

 

8.9 k diagnostice ultrazvukem

 

8.10 v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené.

 

9 Přístroje pro monitorování a kontrolu

 

9.1 Detektory kouře

 

9.2 Regulátory topení

 

9.3 Termostaty

 

9.4 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení

 

9.5 Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech)

 

9.6 Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené

 

10 Výdejní automaty

 

10.1 Výdejní automaty na horké nápoje

 

10.2 Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy

 

10.3 Výdejní automaty na tuhé výrobky

 

10.4 Výdejní automaty na peníze

 

10.5 Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená

 

Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona

 

       1. Výrobky, pro které není elektrický proud hlavním zdrojem energie např. plynový hořák s el. ovládáním, s výjimkou elektrických nebo elektronických součástí např. termostat, které mohou být z výrobku vyčleněny.

 

       2. Výrobky, pro které elektronické součásti nejsou nezbytně nutné pro splnění jejich základní funkce, např. blahopřání, mluvící hračka.

 

       3. Zařízení s elektrickými a elektronickými součástkami, které jsou stálou součástí jiného celku např. autorádio, osvětlení v letadle.

 

       4. Velké stacionární průmyslové nástroje tj. stroje nebo systémy sestavené kombinací jednotlivých zařízení nebo systémů za účelem společného provozu v jednom celku a ke specifickému účelu.

 

       5. Zařízení určená výlučně pro obranu státu, splňující definici elektrozařízení ***

 

       6. Lékařské přístroje, které jsou implantované nebo infikované.

 

       7. Běžné, přímo žhavené žárovky a svítidla pro zářivky z domácností.

 

       --------

 

       Poznámka:

          * členění podle skupin se vztahuje i na elektrozařízení nepocházející z domácností

 

          ** V zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou lékařské přístroje uvedeny jako zdravotnické prostředky.

 

          *** nakládání s radioaktivními odpady je v působnosti zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Příl.2

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

I. díl

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Identifikační údaje:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 1   Jméno a příjmení nebo

     obchodní firma

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 2                           a. s.       s. r. o.    v. o. s.    k. s.       družstvo    fyzická osoba

---- Právní forma            ---------------------------------------------------------------------------

 3                           jiná

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 4   Sídlo společnosti

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 5   IČ                                              DIČ

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Identifikace statutárního orgánu nebo zástupce výrobce, který návrh vyplnil

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 6   Jméno a příjmení                                      Podpis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 7   Kontaktní adresa

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 8   Funkce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 9   E-mail

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

10   Telefon

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

11   Fax

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Seznam a popis elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

     Skupina                             Podskupina                          Množství uvedené na trh

                                                                             v předcházejícím roce

                                                                             ---------------------------

                                                                             tuny        kusy

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

12   1 - Velké domácí spotřebiče

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

13   2 - Malé domácí spotřebiče

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

14   3 - Zařízení informačních

         technologií a telekomunikační

         zařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

15   4 - Spotřebitelská zařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

16   5 - Osvětlovací zařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

17   6 - Elektrické a elektronické

         nástroje

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

18   7 - Hračky, vybavení pro volný

         čas a sporty

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

19   8 - Lékařské přístroje

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

20   9 - Přístroje pro monitorování

         a kontrolu

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

21   10 - Výdejní automaty

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

22   Způsob značení výrobků

     (značení výrobce, datum uvedení

     na trh a grafický symbol) příloha

     návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

II. díl

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Forma finanční záruky podle § 37n odst. 2 zákona - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

23   Účelově vázaný bankovní účet (včetně plánu zajištění)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

24   Pojištění (včetně metodiky výpočtu výše pojistného plnění)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících

z domácností podle § 37n zákona - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

25   Metodika pro financování nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh

     po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona včetně plánu zajištění

     vkladů peněžních prostředků na účelově vázaný bankovní účet

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

26   Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektrozařízeními

     uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 - vedení účetnictví

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

27   Návrh kontrolních mechanismů hospodaření při zajištění nakládání

     s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, plán

     odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

28   Příloha o finančním zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními -

     smlouva s provozovatelem kolektivního systému včetně způsobu uvádění

     příspěvku na historická elektrozařízení při prodeji elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu

podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

29   Metodika pro financování elektroodpadů podle § 37o zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

30   Návrh vedení účetnictví pro elektroodpady podle § 37o zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

31   Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s finančními prostředky

     pro elektroodpady podle § 37o zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

III. díl

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob plnění povinností - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

32   Přílohy k Identifikačním údajům výrobce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

33   Příloha s popisem způsobu informování distributorů, konečných uživatelů

     a spotřebitelů elektrozařízení o požadavku odkládat elektrozařízení mimo

     komunální odpad a o místech k tomu určených podle § 38 odst. 4 písm. a)

     zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

34   Příloha s popisem způsobu informování o úloze spotřebitele v opětovném použití

     elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadů

     a o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených

     v elektrozařízeních na životní prostředí a na lidské zdraví podle

     § 38 odst. 4 písm. b) a c) zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

35   Příloha s popisem způsobu informování zpracovatelů elektroodpadů

     o technických požadavcích nutných k jeho zpracování podle § 37l

     odst. 2 zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

36   Příloha s předpokládaným seznamem míst zpětného odběru elektrozařízení,

     návrh typové smlouvy s místy zpětného odběru

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

37   Příloha s popisem sběrné sítě pro oddělený sběr elektroodpadů, návrh

     typové smlouvy s místy odděleného sběru

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

38   Příloha s popisem zajištění zpracování zpětně odebraných elektrozařízení

     a odděleně sebraných elektroodpadů podle § 37l odst. 3

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Další předané přílohy                                                                    ANO   NE

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

39   Úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního

     rejstříku

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

40   Smlouva výrobců zapojených do solidárního systému

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

41   Smlouva s provozovatelem kolektivního systému financování

     historického elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

42   Smlouva o zřízení účelově vázaného bankovního účtu a výpis z účtu

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

43   Smlouva o uzavření pojištění a platba pojistného

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

44   Další přílohy neuvedené jinde v příloze 2 (uveďte jejich počet):

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Rozhodnutí (vyplňuje ministerstvo)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

45   Datum doručení návrhu na zápis do Seznamu:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

46   Datum vydání Rozhodnutí a zápisu do Seznamu:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

47   Evidenční číslo výrobce elektrozařízení:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

       Vysvětlivky

 

       Přílohu č. 2 použijí výrobci, kteří svoje povinnosti podle osmého dílu hlavy druhé části čtvrté zákona v rámci individuálního nebo solidárního systému, jako formulář pro účely podání návrhu na zápis nebo pro podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu. Za účelem podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu se na formuláři vyplňují pouze ty údaje, které se změnily.

 

       Vysvětlivky k dílu I.

 

       Identifikační údaje

       Řádek 1 - vyplňuje se název výrobce, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu

       Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce, není-li v nabídce, vyplní se její název v řádku 3.

       Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2

       Řádek 4 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla společnosti výrobce - ulice, obec, PSČ

       Řádek 5 - vyplňuje se identifikační číslo výrobce IČ a má-li ho přiděleno, vyplňuje se i daňové identifikační číslo DIČ. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

       Identifikace statutárního zástupce výrobce, který návrh vyplnil

       V řádcích 6 až 11 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci výrobce uvedeného na řádku 1.

       Podpis - podpis statutárního zástupce výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu

 

       Seznam a popis elektrozařízení

       Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice, tzn. poprvé převede na území České republiky za účelem distribuce tohoto zařízení.

       V řádcích 12 až 21 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona

       Podskupina - v dané skupině se uvedou čísla podskupin podle přílohy č. 1

       Množství uvedené na trh v minulém roce - do sloupců se uvede množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v České republice v předcházejícím roce před rokem podání Návrhu na zápis do seznamu. Údaje se uvedou v tunách na tři desetinná místa a současně se uvede množství v kusech.

       Řádek 22 - v příloze se pro jednotlivé výrobky (jsou-li značeny rozdílně) uvede, jakým způsobem budou výrobky značeny podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, značení pro účely zpětného odběru např. přiložená kopie použitého symbolu, značky.

 

       Vysvětlivky k dílu II.

 

       Forma finanční záruky podle § 37n odst. 2 zákona - přílohy návrhu na zápis Řádek 23 - uvede se číslo účelově vázaného bankovního účtu a plán zajištění, který musí obsahovat:

       - výpočet minimální výše peněžních prostředků ukládaných na účet,

 

       - výši měsíčních vkladů na účet, tj. plán zajištění vkladů peněžních prostředků na účelově vázaný bankovní účet údaj o přiložení kopie o uzavření účelově vázaného bankovního účtu se uvádí v dílu III, řádek 42

       Řádek 24 - uvede se číslo uzavřené pojistné smlouvy a způsob výpočtu pro sjednanou výši pojistného plnění, údaj o přiložení kopie pojistné smlouvy se uvádí v dílu III, řádek 43

       Řádek 25 až 31 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována.

 

       Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37n zákona - přílohy návrhu na zápis

       Řádek 25 - popis způsobu, jakým bude postupováno, při stanovování příspěvku na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005. Jde o obdobu příspěvku, který bude vybírán na historický elektroodpad kolektivním systémem.

       Řádek 26 - detailní popis způsobu hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 - např. účtování sběrným místům, svozovým společnostem, zpracovatelům, obecná informovanost

       Řádek 27 - popis způsobu kontroly hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby bylo zabráněno využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen

       Řádek 28 - finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními - zapojení do kolektivního systému, včetně způsobu uvádění příspěvku na historická elektrozařízení při prodeji elektrozařízení

 

       Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis

       Řádek 29 - metodika financování elektroodpadu podle § 37o zákona - rozlišení zařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 a před dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými výrobky kus za kus

       Řádek 31 - způsob vedení účetnictví pro elektroodpad podle § 37o zákona

       Řádek 32 - popis kontroly hospodaření s finančními prostředky pro elektroodpad podle § 37o zákona tak, aby bylo zabráněno využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen

 

       Vysvětlivky k dílu III.

 

       Způsob plnění povinností podle § 5 vyhlášky - přílohy návrhu Řádky 32 až 38 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována.

 

       Další předané přílohy Řádek 39 až 44 - je-li požadovaná příloha (specifikované v jednotlivých řádcích) součástí návrhu, označí se v řádku křížkem buňka ve sloupci ANO. Není-li příloha součástí návrhu, označí se v řádku křížkem buňka ve sloupci NE.

 

       Řádek 40 - Smlouva o solidárním plnění musí obsahovat:

       Předmět smlouvy

 

       a. Přistoupení k závazku druhého,

 

       b. Povinnost uhradit náklady spojené s financováním se zpětným odběrem a nakládáním s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a s odděleným sběrem a nakládáním s elektroodpady,

 

       Způsob záruky, vystoupí-li ze smluvního závazku jeden výrobce nebo zanikne-li jeden výrobce,

 

       Zůstane-li jen jeden výrobce, poskytne záruku v rámci individuálního plnění, nebo uzavře smlouvu o solidárním plnění s jiným výrobcem, nebo se přihlásí do kolektivního systému, a to vše včetně převzetí všech závazků za dříve nabyté povinnosti z původního solidárního systému.

       Řádek 42 - Smlouva o zřízení účelově vázaného bankovního účtu musí obsahovat ustanovení, že banka umožní čerpání z takto zřízeného účtu pouze na základě písemného rozhodnutí o souhlasu ministerstva. Předložená kopie výpisu z účtu je potvrzením o uložených peněžních prostředcích dle plánu zajištění (viz vysvětlivky k řádku 23)

       Řádek 43 - Smlouva o uzavření pojištění musí obsahovat ustanovení o převedení peněžních prostředků z pojištění v případě, že výrobce změní způsob plnění svých povinností podle dílu 8 zákona. Předložení kopie platby pojistného.

       Řádek 44 - v prázdné buňce na řádku 44 se uvede počet příloh k návrhu, které nejsou jinde v příloze uvedeny např. Komentář k financování historického odpadu.

 

       Rozhodnutí

       Řádky 45 až 47 se nevyplňují, slouží pro záznamy ministerstva.

       Řádek 47 - Evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru: pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (5 míst)/poslední dvojčíslí kalendářního roku - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. 00001/05-ECZ).

 

Příl.3

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

I. díl

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Identifikační údaje:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 1   Jméno a příjmení nebo

     obchodní firma

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 2                           a. s.       s. r. o.    v. o. s.    k. s.       družstvo    fyzická osoba

---- Právní forma            ---------------------------------------------------------------------------

 3                           jiná

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 4   Sídlo společnosti

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 5   IČ                                              DIČ

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Identifikace statutárního orgánu nebo zástupce výrobce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 6   Jméno a příjmení                                      Podpis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 7   Kontaktní adresa

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 8   Funkce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 9   E-mail

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

10   Telefon

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

11   Fax

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Seznam a popis elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

     Skupina                             Podskupina                          Množství uvedené na trh

                                                                             v předcházejícím roce

                                                                             ---------------------------

                                                                             tuny        kusy

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

12   1 - Velké domácí spotřebiče

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

13   2 - Malé domácí spotřebiče

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

14   3 - Zařízení informačních

         technologií a telekomunikační

         zařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

15   4 - Spotřebitelská zařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

16   5 - Osvětlovací zařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

17   6 - Elektrické a elektronické

         nástroje

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

18   7 - Hračky, vybavení pro volný

         čas a sporty

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

19   8 - Lékařské přístroje

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

20   9 - Přístroje pro monitorování

         a kontrolu

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

21   10 - Výdejní automaty

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

22   Způsob značení výrobků

     (značení výrobce, datum uvedení

     na trh a grafický symbol) příloha

     návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

II. díl

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Identifikační údaje provozovatele kolektivního systému

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

23   Název provozovatele

     kolektivního systému

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

24   Právní forma

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

25   Sídlo společnosti

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

26   IČ                            DIČ

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, který návrh vyplnil

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

27   Jméno a příjmení                                      Podpis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

28   Kontaktní adresa

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

29   Funkce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

30   E-mail

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

31   Telefon

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

32   Fax

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení uvedených

na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n  odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

33   Metodika pro financování nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh

     po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

34   Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektrozařízeními

     uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 - vedení účetnictví

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

35   Návrh kontrolních mechanismů hospodaření při zajištění nakládání

     s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, plán

     odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními (podle § 37n odst. 3 zákona)

- přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

36   Metodika pro výpočet příspěvku na historická elektrozařízení včetně

     uvedení výše příspěvků pro jednotlivé podskupiny včetně uvádění

     příspěvku na historická elektrozařízení při prodeji elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

37   Návrh hospodaření s příspěvkem na historická elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

38   Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s příspěvkem na historická

     elektrozařízení, plán odběru odpadu a financování jeho recyklace

     na určité období (1, 3 nebo 5 let)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

39   Informace o způsobu zajištění povinností  zejména financování historických

     elektrozařízení v období ode dne 13. srpna 2005 do vydání rozhodnutí

     o zápisu do Seznamu

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů

podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

40   Metodika pro financování nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

41   Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektroodpady

     podle § 37o zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

42   Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s finančními prostředky pro nakládání

     s elektroodpady podle § 37o zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

III. díl

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob plnění povinností - přílohy návrhu na zápis

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

43   Přílohy k Identifikačním údajům všech výrobců a právnické osoby

     zajišťující kolektivní systém

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

44   Příloha se seznamem výrobců, kteří plní povinnosti dané zákonem v rámci

     kolektivního systému, doložení souhlasu jednotlivých výrobců s návrhem

     systému s ověřeným podpisem statutárního zástupce každého výrobce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

45   Příloha se seznamem skupin a podskupin elektrozařízení, pro které bude

     plnění zajišťováno v rámci zvoleného systému včetně souhrnného množství

     elektrozařízení uvedených na trh v minulém roce (v tunách nebo kusech)

     za všechny výrobce, kteří plní povinnosti dané zákonem v rámci

     kolektivního systému, včetně předpokládaného podílu na trhu.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

46   Příloha s popisem způsobu informování distributorů, konečných uživatelů

     a spotřebitelů elektrozařízení o požadavku odkládat elektrozařízení

     na místech k tomu určených mimo komunální odpad podle § 38 odst. 4

     písm. a) zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

47   Příloha s popisem způsobu informování o úloze spotřebitele v opětovném použití

     elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadů

     a o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených

     v elektrozařízeních na životní prostředí a na lidské zdraví podle

     § 38 odst. 4 písm. b) a c) zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

48   Příloha s popisem způsobu informování zpracovatelů elektroodpadů

     o technických požadavcích nutných k jeho zpracování podle § 37l

     odst. 2 zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

49   Příloha s předpokládaným seznamem míst zpětného odběru elektrozařízení,

     návrh typové smlouvy s místy zpětného odběru

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

50   Příloha s popisem sběrné sítě pro oddělený sběr elektroodpadů, návrh

     typové smlouvy s místy odděleného sběru

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

51   Příloha s popisem zajištění zpracování zpětně odebraných elektrozařízení

     a odděleně sebraných elektroodpadů podle § 37l odst. 3 zákona

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Další předané přílohy                                                                    ANO   NE

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

52   Úředně ověřené kopie živnostenských listů nebo výpisů z obchodního

     rejstříku všech výrobců a provozovatele kolektivního systému

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

53   Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s výrobci

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

54   Plné moci od výrobců provozovateli kolektivního systému (počet):

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

55   Další přílohy neuvedené jinde v příloze (uveďte jejich počet):

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Rozhodnutí (vyplňuje ministerstvo)

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

56   Datum doručení návrhu na zápis do Seznamu:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

57   Datum vydání Rozhodnutí a zápisu do Seznamu:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

58   Evidenční číslo výrobce elektrozařízení:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

59   Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

       Vysvětlivky

 

       Přílohu č. 3 použijí výrobci, kteří svoje povinnosti podle osmého dílu hlavy druhé části čtvrté zákona v kolektivního systému, jako formulář pro účely podání návrhu na zápis nebo pro podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu. Za účelem podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu se na formuláři vyplňují pouze ty údaje, které se změnily.

 

       Vysvětlivky k dílu I.

 

       Díl I se vyplňuje samostatně pro každého výrobce daného kolektivního systému. Počet vyplněných dílů I musí odpovídat počtu výrobců zapojených v daném kolektivním systému a uvedených v seznamu výrobců daného kolektivního systému, včetně doložení souhlasu s návrhem systému s ověřeným podpisem statutárního orgánu nebo zástupce. Pouze údaje o množství elektrozařízení uvedených na trh v minulém roce (v tunách nebo kusech) zůstanou pro jednotlivé výrobce nevyplněny. Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnně - viz díl III, řádek 45.

 

       Identifikační údaje

       Řádek 1 - vyplňuje se název výrobce, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu

       Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce, není-li v nabídce, vyplní se její název v řádku 3.

       Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2

       Řádek 4 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla společnosti výrobce - ulice, obec, PSČ

       Řádek 5 - vyplňuje se identifikační číslo výrobce IČ a má-li ho přiděleno, vyplňuje se i daňové identifikační číslo DIČ. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

       Identifikace statutárního zástupce výrobce, který návrh vyplnil

       V řádcích 6 až 11 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci výrobce uvedeného na řádku 1.

       Podpis - podpis statutárního zástupce výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu. Podpis může být nahrazen plnou mocí danou výrobcem pověřené právnické osobě podle § 5 odst. 1. Kopie plných mocí jsou přílohou Návrhu (řádek 48).

 

       Seznam a popis elektrozařízení

       Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice, tzn. poprvé převede na území České republiky za účelem distribuce tohoto zařízení.

       V řádcích 12 až 21 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení.

       Podskupina - v dané skupině se uvedou čísla podskupin podle přílohy č. 1

       Množství uvedené na trh v minulém roce - zůstanou pro jednotlivé výrobce nevyplněny. Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnně - viz díl III, řádek 45.

       Řádek 22 - v příloze návrhu na zápis se pro jednotlivé výrobky (jsou-li značeny rozdílně) uvede, jakým způsobem budou výrobky značeny podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, značení pro účely zpětného odběru např. přiložená kopie použitého symbolu, značky.

 

       Vysvětlivky k dílu II.

 

       Díl II. se vyplňuje jednou, společně pro všechny výrobce daného kolektivního systému.

 

       Identifikační údaje provozovatele kolektivního systému

       V dílu II. Přílohy č. 3 se vyplňují údaje o provozovateli kolektivního systému zajišťujícím plnění povinností výrobců v rámci kolektivního systému.

       Řádek 23 - vyplňuje se název provozovatele kolektivního systému, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu

       Řádek 24 - vyplní se právní forma provozovatele kolektivního systému

       Řádek 25 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla společnosti provozovatele kolektivního systému - ulice, obec, PSČ

       Řádek 26 - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele kolektivního systému IČ a má-li ho přiděleno, vyplňuje se i daňové identifikační číslo DIČ. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

       Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, který návrh vyplnil

       V řádcích 27 až 32 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci provozovatele kolektivního systému uvedeného na řádku 23.

       Podpis - podpis statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému podávající návrh na zápis do Seznamu

       Řádek 33 až 42 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována. Popis k řádkům 33 až 42 může být vyplněn do společné přílohy s členěním dle požadavků uvedených na jednotlivých řádcích.

 

       Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis

       Řádek 33 - popis způsobu, jakým bude postupováno při nakládání s elektrozařízením uvedeným na trh po dni 13. srpna 2005, včetně potvrzení závazku na určité období, např. rok k financování např. formou:

 

       a. příspěvku na jeden odebraný a identifikovaný kus (výrobek) od jednotlivého výrobce. Jde o obdobu příspěvku na historické elektrozařízení a bude stanovován pro výrobce, kteří se rozhodnou řešit i elektroodpady z těchto zařízení kolektivním systémem. Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům také zajišťovat, a

 

       b. závazkem systému odebrat (např. veřejný příslib) elektrozařízení a elektroodpady od všech výrobců, kteří se zaváží v daném období plnit své povinnosti prostřednictvím daného systému.

 

       Řádek 34 - popis způsobu hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 - např. účtování sběrným místům, svozovým společnostem, zpracovatelům, informovanost. Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům zajišťovat viz řádek 33.

 

       Řádek 35 - nástroje provádění kontroly hospodaření s příspěvkem na nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby se zabránilo využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen. Předkládání plánu odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let). Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům zajišťovat viz řádek 33.

 

       Finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními (podle § 37n odst. 3 zákona) - přílohy návrhu na zápis

       Řádek 36 - popis stanovení příspěvku na historická elektrozařízení (uvedená na trh do dne 13. srpna 2005) podle skupin a výrobků ve skupinách, které kolektivní systém hodlá zajišťovat včetně uvedení výše příspěvků pro jednotlivé podskupiny.

       Způsob uvádění příspěvku podle § 37n odst. 3 zákona při prodeji elektrozařízení, který zvolí kolektivní systém. Zákon umožňuje uvádět příspěvek při prodeji nových elektrozařízení po dobu 8 (10) let od platnosti zákona.

       Řádek 37 - popis způsobu, jakým bude kolektivní systém hospodařit s příspěvkem na historická elektrozařízení - např. účtování sběrným místům, svozovým firmám, zpracovatelům, obecná informovanost

       Řádek 38 - popis způsobu kontroly hospodaření s příspěvkem na historická elektrozařízení, který chce kolektivní systém nastavit tak, aby se zabránilo využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen. Rozsah kontroly ze strany výrobců zapojených do kolektivního systému.

       Řádek 39 - podle § 89 zákona povinnost výrobců zajistit financování nakládání s historickými elektrozařízeními ode dne 13. srpna 2005. Popis způsobu, jakým kolektivní systém tuto povinnost za výrobce splní.

 

       Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis

       Řádek 40 - popis způsobu (metodika) financování elektroodpadu podle § 37o zákona - rozlišení zařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 a před dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými výrobky, které kolektivní systém sjedná s výrobci

       Řádek 41 - způsob, jakým bude kolektivní systém hospodařit s příspěvkem na zajištění nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona

       Řádek 42 - popis kontroly hospodaření kolektivního systému s finančními prostředky pro zajištění nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona tak, aby se zabránilo využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen

       Pokud kolektivní systém zajišťuje financování podle § 37n a § 37o zákona pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona, bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli a bez ohledu na datum, kdy bylo elektrozařízení uvedeno na trh, doloží přílohy dle řádků 36 až 39. V řádcích 33 až 35 a 40 až 42 se do řádku vyplňují k předepsanému požadovanému údaji odkaz na řádky 36 až 39.

       Na řádku 36 bude uvedena výše celkového příspěvku, kterou budou výrobci hradit ve prospěch kolektivního systému.

 

       Vysvětlivky k dílu III.

 

       Díl III. se vyplňuje jednou, společně pro všechny výrobce daného kolektivního systému.

 

       Způsob plnění povinností podle § 5 vyhlášky - přílohy návrhu

       Řádky 43 až 51 - vyplňují se názvy příloh k § 5 vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována.

       Řádek 45 - provozovatel kolektivního systému uvede seznam skupin, pro které zajišťuje povinnosti výrobců, včetně souhrnného množství elektrozařízení, které výrobci uvedli na trh v České republice v předcházejícím roce před rokem podání návrhu. Údaje se uvedou v tunách na tři desetinná místa a současně se uvede množství v kusech. K tomuto účelu se použije část dílu I - Seznam a popis elektrozařízení, řádky 12 - 21. Zároveň uvedou pro každou skupinu předpokládaný podíl na trhu všech výrobců zapojených do kolektivního systému.

 

       Další předané přílohy

       Řádek 52 - v prázdné buňce na řádku 52 se uvede počet úředně ověřených kopií živnostenských listů nebo výpisů z obchodního rejstříku všech výrobců a právnické osoby zajišťující kolektivní systém přiložených k návrhu.

       Řádek 53 - přílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se všemi výrobci daného kolektivního systému, resp. se všemi výrobci v případě kolektivního systému pro financování historického odpadu.

       Řádek 54 - v prázdné buňce na řádku 54 se uvede počet plných mocí od výrobců právnické osobě podle § 5 odst. 1 - provozovateli systému

       Kopie plných mocí i s jejich abecedním přehledem podle názvů výrobců jsou samostatnou přílohou Návrhu.

       Řádek 55 - v prázdné buňce na řádku 55 se uvede počet příloh k návrhu, které nejsou jinde v příloze uvedeny.

       Řádky 56 až 59 se nevyplňují, slouží pro záznamy ministerstva

       Řádek 58 - Evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru: pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (5 míst)/poslední dvojčíslí kalendářního roku - ECZ, kde E značí Elektrozařízení např. 00001/05-ECZ.

       Řádek 59 - Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru: Zkratka systému (2 místa) K - kolektivní, KH - finanční zajištění nakládání s historickým elektrozařízením, pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (3 místa)/poslední dvojčíslí rozhodnutí kalendářního roku (2 místa) - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. KH001/05-ECZ).

 

       Rozhodnutí o zápisu do Seznamu s přiděleným evidenčním číslem výrobce a evidenčním číslem provozovatele systému navrhovateli. Každý výrobce, který se zavázal plnit své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému, pokud návrh provozovatele tohoto kolektivního systému nebyl zamítnut, obdrží též samostatné rozhodnutí o zápisu do Seznamu s přiděleným evidenčním číslem.

 

Příl.4

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného                        Evidenční číslo   ---------------------

odběru elektrozařízení a odděleného sběru                        (Vyplní MŽP)

elektroodpadů                                                                      ---------------------

 

Vykazovaný rok ....

                                                                                         ---------------

                                                                 List č.

                                                                                         ---------------

                                                                 Počet listů celkem

                                                                                         ---------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Výrobce elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Evidenční číslo výrobce - Seznam:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

IČ:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Výrobce elektrozařízení (název):               Evidenci vyplnil:

 

                                               Telefon:                      Fax:

----------------------------------------------

Ulice, č. p.:                                  E-mail:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

                                               Datum vyhotovení dokladu:

----------------------------------------------                                           ---------------

Obec:                                          Za správnost:

----------------------------------------------

PSČ:

----------------------------------------------

Kód ORP (SOP):                                 Razítko:

----------------------------------------------

IČZÚJ:

----------------------------------------------

OKEČ:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

                                                                                               ---------

Tabulka č. 1                                                     List č.

                                                                                               ---------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Skupina    1           2           3           4           5           6           7           8

           ------------------------------------------------------------------------------- --------------

           Vlastní výroba          Dovoz                   Vývoz                   Uvedeno na trh v ČR

           ------------------------------------------------------------------------------- --------------

           tuny        ks          tuny        ks          tuny        ks          tuny        ks

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 1.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 2.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 3.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 4.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 5.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 5a

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 6.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 7.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 8.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 9.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

10.

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

Tabulka č. 2                             List č.

                                         Počet listů tabulky č. 2

 

---------------------------------------------------------------------------

Skupina elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona

--------------------------------------------------------------------------

Množství elektrozařízení stanovených v příloze č. 1     tuny    kusy

vyhlášky, na které se povinnost zpětného odběru

vztahuje pro vyplňovanou skupinu

--------------------------------------------------------------------------

Množství zpětně odebraných elektrozařízení

od spotřebitelů celkem:

z toho:          - na sběrných dvorech

                 - u posledních prodejců

                 - jiný způsob zpětného odběru

--------------------------------------------------------------------------

Množství odděleně sebraných elektroodpadů

od konečných uživatelů celkem:

Z toho:          - na sběrných dvorech

                 - u posledních prodejců

                 - u konečných uživatelů

                 - jiný způsob odděleného sběru

--------------------------------------------------------------------------

Způsob nakládání s elektrozařízeními:

                 - opětovné použití (N8)

--------------------------------------------------------------------------

Způsob nakládání s elektroodpady:

                 - materiálové využití  (R3, R4, R5,  R6, R9, R11,

                   N10)

                 - energetické využití (R1)

                 - odstranění (D1, D5, D12)

                 - odstranění spalováním (D10)

                 - jiný způsob nakládání

                 - zůstatek   na  skladu   ke  dni   31.  prosince

                   vykazovaného roku (N5, R13, D15)

                 - vývoz do zemí Evropské unie

                 - vývoz mimo země Evropské unie

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tabulka č. 3                                                                             ---------------

Údaje o způsobech nakládání s elektroodpady a partnerech         List č.

                                                                                         ---------------

                                                                 Počet listů tabulky č. 3

                                                                                         ---------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

IČ:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Skupina elektrozařízení:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Způsob nakládání       Předané množství (t)          Partner

                                                     IČ, název provozovny, sídlo provozovny, kód ORP

                                                     (SOP), IČ ZÚJ provozovny

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

1                      2                             3

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

Tabulka č. 4                                                                             ---------------

Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána                List č.

                                                                                         ---------------

                                                                 Počet listů tabulky č. 4

                                                                                         ---------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Pořadové         Výrobce (název)               Evidenční číslo výrobce -           IČ:

číslo                                          Seznam:

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

1                2                             3                                   4

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

Tabulka č. 5                                                                             ---------------

Plnění povinností podle § 37m odst. 3 zákona                     List č.

                                                                                         ---------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Skupina          Celkové množství              Využití           Opětovné          Materiálové

                 zpracovaných elektroodpadů                      použití           využití

                 ------------------------------------------------------------------------------- --------

                 tuny                          %                 %                 %

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

1                2                             3                 4                 5

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 1

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 2

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 3

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 4

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 5

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 5a

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 6

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 7

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 8

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 9

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

10

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

Tabulka č. 6                                                                             ---------------

Přehled samostatných příloh roční zprávy vyhlášky                List č.

                                                                                         ---------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Přehled požadovaných příloh                                                        Označení přílohy

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

1    2                                                                             3

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

1    Čestné prohlášení, že došlo/nedošlo ke změnám údajů uvedených

     v zápisu do Seznamu

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

2    Příloha s popisem změn údajů, ke kterým došlo

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

3    Příloha s uvedením hospodaření s prostředky získanými jako příspěvek

     podle § 37n odst. 3 zákona a stanovení výše tohoto příspěvku

     v následujícím kalendářním roce

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

4    Doklad o zárukách podle § 37n odst. 2 u individuálního systému,

     včetně výpisu z účelově vázaného bankovního účtu, je-li založen

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

5    Příloha s popisem způsobu a četností kontrol funkčnosti celého systému

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

6    Jiné přílohy

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

 

       V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů

 

       Vysvětlivky k tabulce Výrobce elektrozařízení

 

       Evidenční číslo (vyplní MŽP) - evidenční číslo v pravém horním rohu slouží k záznamu o přijetí zaslané zprávy a výrobce elektrozařízení ho nevyplňuje.

 

       Počet listů celkem - uvede se počet všech listů, které roční zpráva obsahuje, tzn. součet všech listů vyplněných k jednotlivým tabulkám. Toto číslo by mělo být shodné s číslem uvedeným na posledním listu vyplněném v tabulce č. 6.

 

       Evidenční číslo výrobce - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu. Neuvádí se v případě plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému a tento řádek je nahrazen Seznamem výrobců, kteří se účastní na systému.

 

       Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu

 

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce; pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Výrobce elektrozařízení (název) - vyplňuje se název výrobce elektrozařízení, podle § 38 zákona o odpadech, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu

 

       Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa výrobce elektrozařízení.

 

       Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo výrobce elektrozařízení nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněné ve sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb. (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ).

 

       IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy výrobce elektrozařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS.

 

       OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti výrobce elektrozařízení podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

       Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, e-mail, číslo telefonu a faxu osoby, která hlášení vyplnila

 

       Za správnost - uvede se jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce výrobce elektrozařízení.

 

       Upozornění:

 

       V případě zasílání roční zprávy za solidární systém se v tabulce Výrobce elektrozařízení uvádí všechny údaje vztahující se k tomu výrobci, který je pověřen vypracováním a zasláním roční zprávy za solidární systém.

 

       V případě zasílání roční zprávy za kolektivní systém se v tabulce Výrobce elektrozařízení uvádí všechny údaje vztahující se k provozovateli kolektivního systému.

 

       Údaje o jednotlivých výrobcích elektrozařízení, za které je roční zpráva zasílána, jsou uvedeny v tabulce č. 4.

 

       Vysvětlivky k tabulce č. 1

 

       Ve sloupcích 1 až 8 se vyplňují údaje pro skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona. Do řádku 5a se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou skupiny 5.

 

       Hodnoty uváděné v tabulce musí odpovídat následující rovnici:

 

       Vlastní výroba + dovoz - vývoz = uvedeno na trh v ČR

 

       Údaje o množství elektrozařízení se vypočtou z takových podkladů, které lze kontrolnímu orgánu u výrobce doložit na místě.

 

       Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech

 

       V případě, že roční zprávu podává kolektivní systém, uvádí se celkové údaje za všechny výrobce účastnící se kolektivního systému.

 

       Vlastní výroba - uvede se celkové množství vyrobených výrobků podle jednotlivých skupin v tunách a kusech.

 

       Dovoz - uvede se množství výrobků v tunách a kusech uvedených na trh ze zemí EU a dovezených do ČR z ostatních států

 

       Vývoz - uvede se množství výrobků v kusech a tunách z vlastní výroby uvedených na trh v jiných zemích než v ČR

 

       Uvedeno na trh v ČR - vypočte se podle vzorce: vlastní výroba + dovoz - vývoz = uvedeno na trh v ČR

 

       Vysvětlivky k tabulce č. 2

 

       Vyplňuje se pro každou skupinu elektrozařízení v souladu s přílohou č. 7 zákona samostatně. Vyplní se samostatně i pro skupinu 5a, tzn. pouze výbojky a zářivky, které jsou podskupinou skupiny 5. Pro způsoby nakládání s elektroodpady jsou použity kódy způsobů nakládání z přílohy č. 8 tabulka č. 3 (tj. z vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

 

       Do kolonky vpravo vedle názvu tabulky se doplní číslo skupiny, pro které je tabulka vyplňována. Počet vyplněných tabulek č. 2 a č. 3 musí být stejný.

 

       Množství elektrozařízení stanovených v příloze č. 1 vyhlášky, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje pro vyplňovanou skupinu - uvedou se údaje z tabulky č. 1 ve sloupcích 7 a 8 vždy pro vyplňovanou skupinu.

 

       Množství zpětně odebraných elektrozařízení od spotřebitelů celkem - Jedná se o elektrozařízení pocházející z domácností!

 

       Uvádí se celkové množství odebraných elektrozařízení skupiny, pro kterou je tabulka č. 1 vyplňována, v tunách a kusech. Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění místa zpětného odběru v tabulce.

 

       Množství odděleně sebraných elektroodpadů od konečných uživatelů celkem - Jedná se o elektrozařízení nepocházející z domácností! Uvádí se celkové množství sebraných elektroodpadů od všech konečných uživatelů skupiny, pro kterou je tabulka č. 1 vyplňována, v tunách a kusech.

 

       Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění místa odděleně sbíraných elektroodpadů v tabulce.

 

       Způsob nakládání s elektrozařízením - uvádí se celkové množství elektrozařízení v tunách a kusech, které byly opětovně použity

 

       Způsob nakládání s elektroodpady - uvádí se celkové množství elektroodpadů v tunách a kusech, s jakými bylo nakládáno uvedenými způsoby.

 

       Důležité: u vývozu do zemí Evropské unie se uvádí celkové množství vyvezených elektroodpadů bez ohledu na způsob nakládání, tj. opětovné použití, využití nebo odstranění.

 

       Poznámky:

       - Údaje o množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů a nakládání s nimi se přebírají z podkladů, na základě kterých je hodnoceno plnění smluvních vztahů (např. podklady pro fakturaci) a které lze kontrolnímu orgánu u povinné osoby doložit na místě.

 

       - Uveďte jiné způsoby zpětného odběru elektrozařízení a/nebo odděleného sběru elektroodpadů, pokud nejsou odebírány v místech v tabulce uvedených.

 

       - Uveďte jiné způsoby nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními a odděleně sebranými elektroodpady, pokud s nimi není nakládáno způsoby uvedenými v tabulce, dle možnosti se použije kódování z tabulky č. 3 přílohy č. 8 vyhlášky.

 

       - Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech.

 

       - U způsobů nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady se množství uvádí vždy v tunách, a je-li to možné, i v kusech.

 

       - V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy.

 

       - V kolonce "Počet listů tabulky č. 2" se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č. 2.

 

       Vysvětlivky k tabulce č. 3 - Údaje o způsobech nakládání s elektroodpady a partnerech

 

       Tabulka č. 3 se vyplňuje pro každou skupinu v souladu s přílohou č. 7 zákona samostatně, případně na dalších listech.

 

       Počet vyplněných tabulek č. 2 a č. 3 musí být stejný.

 

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce elektrozařízení, který zprávu zasílá, odpovídající údaji uvedenému u výrobce elektrozařízení na první stránce; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

       Skupina elektrozařízení - vyplňuje se číslo a název skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona a odpovídající skupině, pro kterou je vyplňována tabulka č. 2.

 

       Ve sloupci 1 - uvádí se název způsobu nakládání odpovídající tabulce č. 3 přílohy č. 7. Každý způsob nakládání se uvádí na samostatném řádku.

 

       Ve sloupci 2 - uvádí se celkové množství předané jednotlivému partnerovi, uvedenému ve sloupci 3. Každý partner s odpovídajícím množstvím uvedeným ve sloupci 2 se uvádí na samostatný řádek.

 

       Ve sloupci 3 - partnerem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které byl díl výrobku z použitého výrobku předán k opakovanému použití nebo oprávněná osoba, které byl odpad předán k dalšímu nakládání. Uvádí se IČ, obchodní název každé právnické, fyzické nebo oprávněné osoby (příjemce), sídlo provozovny příjemce a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na kterém se provozovna příjemce dílu výrobku nebo příjemce odpadu nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněném ve sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb. (uvedeném také na internetových stránkách ČSÚ).

 

       Důležité - bilančně se součet všech množství uvedených ve sloupci 2, předaných všem partnerům pro jeden způsob nakládání, musí rovnat množství stejného způsobu nakládání uvedenému v Tabulce č. 1.

 

       Poznámky:

       - Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech.

 

       - V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy.

 

       - V kolonce "Počet listů tabulky č. 3" se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č. 3.

 

       Vysvětlivky k tabulce č. 4 - Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána

 

       Poř. č. - vyplňuje se pořadové číslo záznamu.

 

       Výrobce - vyplňuje se název výrobce podle § 37g písm. e) zákona, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

       Evidenční číslo výrobce - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu

 

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce elektrozařízení; pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

 

       Poznámky:

       - V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy.

 

       - V kolonce "Počet listů tabulky č. 4" se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č. 4

 

       Vysvětlivky k tabulce č. 5 - Plnění povinností podle § 37m odst. 3 zákona

 

       Sloupec Skupina - čísla značí skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona.

 

       Do řádku 5a se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou skupiny 5.

 

       V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. Výrobce elektrozařízení (výrobce nebo provozovatel kolektivního systému) uvede samostatně vypočtené údaje o splnění povinností dle § 37m odst. 3 zákona. Údaje v procentech jsou vypočítávány pro jednotlivé způsoby zpracování ve vztahu k celkovému množství zpracovaných elektroodpadů v daném roce.

 

       Celkové množství zpracovaných elektroodpadů - vznikne součtem jednotlivých množství uvedených u všech způsobů nakládání v tabulce č. 2 kromě hodnoty u N5, R13 a D15 (zůstatek na skladu k 31. prosinci).

 

       Využití - uvede se hodnota v procentech vypočtená z celkového množství zpracovávaných elektroodpadů pro způsoby nakládání z tabulky č. 2: materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, R11, N10) a energetické využití (R1) případně doplněná o hodnotu u jiného způsobu nakládání spadající pod způsoby využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona.

 

       Opětovné použití - uvede se hodnota v procentech vypočtená z celkového množství zpracovávaných elektroodpadů pro způsob nakládání: opětovné použití (N8)

 

       Materiálové využití - uvede se hodnota v procentech vypočtená z celkového množství zpracovávaných elektroodpadů pro způsoby nakládání: materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, R11, N10) případně doplněná o hodnotu u jiného způsobu nakládání spadající pod způsoby využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona odpovídající charakteru materiálového využití.

 

       Vysvětlivky k tabulce č. 6 - Plnění povinností podle dílu 8 zákona

 

       V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. Jedná se o poslední list přílohy č. 4 vyhlášky a uvede se do kolonky "Počet listů celkem" na listu č. 1.

 

       Ve sloupci 2 - jsou seřazeny odkazy na § 7, podle kterých musí být výrobci vypracovány samostatné přílohy k Roční zprávě podle § 37h odst. 2 zákona.

 

       Do sloupce 3 - do jednotlivých řádků se vyplní název přílohy zpracované k příslušnému odkazu např. příloha č. 1 nebo její název

 

       Jiné přílohy - uvádí se zde přílohy, které jsou např. komentářem ke zprávě podle § 6.

 

Příl.5

Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3

 

1. Rtuť v kompaktních zářivkách v množství nepřekračujícím 5 mg na zářivku.

 

2. Rtuť v trubicových zářivkách pro obecné účely v množství nepřekračujícím hodnoty pro

- halofosfát                                      10 mg

- trifosfát, s normální životností zářivek         5 mg

- trifosfát, s prodlouženou životností zářivek     8 mg.

 

3. Rtuť v trubicových zářivkách pro zvláštní účely.

 

4. Rtuť v jiných světelných zdrojích konkrétně neuvedených v této příloze.

 

5. Olovo ve skle obrazovek, elektronických součástí a zářivek.

 

6. Olovo jako přísada v ocelích obsahujících až 0,35 % hmotnostních olova, ve slitinách hliníku až 0,4 % hmotnostních olova a ve slitinách mědi obsahujících až 4 % hmotnostních olova.

 

7. Olovo v pájkách s vysokou teplotou tavení (například slitiny cínu - olova obsahující maximálně 85 % hmotnostních olova),

- olovo v pájkách pro zásobování, skladování a systémy skladování, pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace,

 

- olovo v keramických elektronických dílech (například piezoelektronické přístroje).

 

8. Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech a pokovení kadmiem s výjimkou aplikací zakázaných zvláštním právním předpisem. 6)

 

9. Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách.

 

Výjimky

 

       1. Maximální hmotnostní koncentrace přípustná v homogenních materiálech * je stanovena na 0,1 % pro olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyléthery (PBDE) a na 0,01 % pro kadmium.

 

       2. Omezení použití nebezpečných látek dle § 37j odst. 3 se nevztahuje na zařízení, která jsou určena k zajištění nepřerušovaného provozu a životních funkcí.

 

       Poznámky:

       * Homogenním materiálem se rozumí materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na různorodé materiálové složky a který má neměnné složení ve všech svých částech.

       (Příklady homogenních materiálů: plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, desky, gumy, potahové vrstvy)

 

Příl.6

Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů

 

       Vzor č. 1

 

       Označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37j odst. 2 zákona

 

Obrázek 352-205a.pcx

 

       Rozměry definovány v ČSN EN 50419

 

       Vzor č. 2

 

       Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů podle § 37k odst. 2 zákona

 

Obrázek 352-205b.pcx

 

       Rozměry definovány v ČSN EN 61429 a její změně Z1.

 

Příl.7

 

       1. Technické požadavky na skladování a zpracování elektroodpadů

 

       Sklady a zařízení ke zpracování elektroodpadů jsou provozovány v souladu se zvláštními právními předpisy 7) a splňují následující minimální technické požadavky:

 

       1.1 Místo ke shromažďování nebo skladování elektroodpadů je vybaveno:

       - zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy,

 

       - pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,

 

       - zařízením umožňujícím přemisťování elektroodpadů.

 

       1.2 Místo ke zpracování elektroodpadů je vybaveno:

       - vhodným zařízením ke stanovení hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu,

 

       - zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy,

 

       - vhodnými nádobami pro skladování baterií, akumulátorů, pro kondenzátory obsahující PCB či PCT a jiné nebezpečné odpady, jako např. radioaktivní odpady, 8)

 

       - vhodným skladovacím prostorem pro demontované konstrukční díly a součásti,

 

       - zařízením pro čištění odpadních vod v souladu se zvláštními právními předpisy. 10)

 

       2. Technické požadavky na zpracování elektroodpadů

 

       2.1. Zařadit vyjmuté a demontované části elektroodpadů pod jednotlivá čísla podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 a roztřídit je podle jednotlivých druhů.

 

       2.2. Používat pouze technologie určené pro zpracování elektroodpadu zaručující, že nedojde k úniku látek ohrožujících životní prostředí.

 

       2.3. Elektroodpady s obsahem regulovaných látek 10) (CFC a HCFC), elektroodpady ze zařízení, při jejichž výrobě bylo použito regulovaných látek nebo jejichž trvalá funkce byla na regulovaných látkách závislá, zpracovávat závaznou technologií podle zvláštního právního předpisu. 11) V případě demontáže zařízení nebo výrobků s obsahem regulovaných látek, která nejsou v této závazné technologii uvedena, postupovat pouze podle bodu 2 této přílohy.

 

       2.4. Z elektroodpadů přednostně demontovat:

 

a) kondenzátory obsahující PCB,

 

b) součásti obsahující rtuť, jako jsou např. přepínače nebo fluorescenční lampy na podsvěcování displejů,

 

c) baterie a akumulátory,

 

d) tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů, pokud je povrch tištěného spoje větší než 10 cm 2,

 

e) inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, stejně jako barevné tonery,

 

f) plasty obsahující bromované retardéry hoření,

 

g) azbestové odpady a konstrukční součásti obsahující azbest,

 

h) obrazovky,

 

i) regulované látky,

 

j) roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení,

 

k) všechny ostatní kapaliny, zejména oleje a žíraviny, 12)

 

l) výbojky, zářivky,

 

m) displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm 2 (pokud možno společně s pouzdrem) a všechny displeje podsvícené výbojkami,

 

n) vnější elektrické kabely,

 

o) součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna,

 

p) součásti obsahující radioaktivní látky, se kterými se dále nakládá podle zvláštního právního předpisu, 8)

 

q) elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo srovnatelného objemu.

 

       2.5. Části, součásti a materiály přednostně demontované z elektroodpadů podle bodu 2.4. využít nebo odstranit v souladu se zvláštními právními předpisy 12) upravujícími nakládání s nebezpečnými látkami v nich obsaženými. Uvedené části, materiály a součásti odstranit nebo využít v souladu se zákonem nebo zvláštním právním předpisem. 13)

 

       2.6. Stanovené způsoby zpracování vybraných elektroodpadů:

 

a) z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový zdroj,

 

b) z elektroodpadu obsahujícího regulované látky definované zákonem č. 86/2002 Sb. (zákon o ochraně ovzduší), které poškozují ozónovou vrstvu nebo mají potenciál globálního oteplování (GWP) vyšší než 15, pokud je obsahují pěny a chladící obvody řádně odsát plyny a řádně zpracovat. S plyny poškozujícími ozónovou vrstvu nakládat v souladu se zvláštním právním předpisem, 11)

 

c) u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k zabránění emisí rtuti.

 

       3. Provozní řád zařízení ke sběru elektroodpadů a skladu elektroodpadů obsahuje:

 

       3.1. Základní údaje o zařízení a skladu: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení a skladu včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných orgánů veřejné správy (Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad aj.).

 

       3.2. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů), 5) účel, k němuž je zařízení určeno.

 

       3.3. Stručný popis technického a technologického vybavení zařízení, skladu (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř, apod.).

 

       3.4. Popis technologie a postup při obsluze zařízení nebo skladu při všech technologických operacích v zařízení, postup při přejímce odpadu, např. postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), popis dalšího nakládání s odpadem (např. způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení).

 

       3.5. Způsob monitorování provozu zařízení a skladu - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy).

 

       3.6. Organizační zajištění provozu zařízení, skladu.

 

       3.7. Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení, skladu i odpadů v zařízení produkovaných, vznikajících.

 

       3.8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie.

 

       3.9. Popis zajištění bezpečnosti provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

 

       4. Provozní deník zařízení ke sběru elektroodpadů, případně skladu elektroodpadů obsahuje minimálně:

 

a) jméno a příjmení pracovníka odpovědného za vedení jednotlivých záznamů a za obsluhu zařízení nebo skladu,

 

b) všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů,

 

c) údaje z monitorování zkušebního i trvalého provozu zařízení,

 

d) záznamy o školení pracovníků, provedených kontrolách apod.,

 

e) postup ohlášení nepřijetí odpadu do zařízení orgánu kraje,

 

f) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let.

 

       5. Provozní řád zařízení ke zpracování elektroodpadů:

 

       Provozní řád zařízení ke zpracování elektroodpadů obsahuje kromě údajů uvedených v bodě 3 minimálně:

 

5.1. Podrobnou kvalitativní charakteristiku odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

 

5.2. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady).

 

5.3. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu).

 

5.4. Energetickou náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů.

 

5.5. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení.

 

5.6. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.

 

Příl.8

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování                                                       -----------------------

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání           Evidenční číslo pro vnitřní potřebu úřadu

s odpady za rok                                                                                      -----------------------

 

                                                       List č. 1                                           -----------------

                                                                             Strana č.

                                                                                                           -----------------

                                                                             Celkový počet stran hlášení

                                                                                                           -----------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Zpracovatel elektroodpadů                                        Samostatná provozovna zpracovatele

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

IČ:                                                              Číslo provozovny:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Obchodní název                                                   Název provozovny:

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Ulice, č. p.:                                                    Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Místo:                                                           Místo:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

PSČ:                                                             PSČ:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Kód ORP (SOP)                                                    Kód ORP (SOP)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

IČZÚJ:                                                           IČZÚJ:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

OKEČ:                                                            Hlášení vyplnil:

----------------------------------------------------------------

Celkový počet provozoven zpracovatele:

----------------------------------------------------------------

Datum vyhotovení dokladu:                                        Telefon:          e-mail:           FAX:

                                               -----------------------------------------------------------------------------

                                                                 Poznámka

Razítko a podpis:

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

za rok:

 

                                                       List č. 2

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Poř.    Označení odpadů                         Označení   Množství odpadu (tuny)  Kód         Partner

číslo   --------------------------------------- skupiny    ----------------------  způsobu IČ, název provozovny, IČZÚJ

        Kód      Název druhu odpadu   Kategorie elektro-   Celkem   Z toho dle     nakládání   a adresa provozovny, kód

        druhu                         odpadu    zařízení            sloupce 8                  obce s rozšířenou

        odpadu                                                                                 působností provozovny

        nebo

        číslo

        z tab.

        č. 1

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1       25)      35)                  45)       5          6        7              8           9

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

       Vysvětlivky k příloze č. 8

 

       Důležité:

       Souhlasy vydané před dnem účinnosti této vyhlášky podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení k nakládání s elektroodpadem uvedeným pod katalogovými čísly stanovenými v Katalogu odpadů se posuzují jako souhlasy k provozování zařízení k nakládání se všemi elektroodpady uvedenými pod dodatkovými čísly stanovenými v tabulce č. 1.

 

       Provozovatel zařízení na zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání se všemi odpady a již nevyplňuje přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 

       1. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 8 Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok na tři desetinná místa.

 

       List č. 1 - slouží k identifikaci zpracovatele elektroodpadů

 

       Zpracovatel elektroodpadů - pokud zpracovatel elektroodpadů nemá více samostatných provozoven, pak vyplní pouze levou polovinu hlavičky listu č. 1 a v pravé polovině vyplní pouze údaje o osobě, která hlášení vyplnila. V celkovém počtu provozoven uvede 1.

 

       IČ - vyplňuje se identifikační číslo zpracovatele elektroodpadů přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČ lze najít na internetu např. stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

 

       Obchodní název - vyplňuje se název zpracovatele elektroodpadů tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

 

       Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa zpracovatele elektroodpadů

 

       Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo zpracovatele elektroodpadů nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněném ve sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb. (uvedeném také na internetových stránkách ČSÚ).

 

       IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, tj. místa adresy zpracovatele elektroodpadů. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu stránka www.czso.cz nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

 

       OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti zpracovatele elektroodpadů podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. OKEČ lze najít na internetu např. stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

 

       Celkový počet provozoven - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má zpracovatel elektroodpadů na území ČR.

 

       Samostatná provozovna zpracovatele elektroodpadů - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle obou zákonů se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována, nebo v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou zpracovatele elektroodpadů, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

 

       Číslo samostatné provozovny zpracovatele elektroodpadů - vyplní se interní číslo provozovny, pokud zpracovatel elektroodpadů má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

       Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

 

       Ulice, místo, č. p., PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

 

       Kód ORP (SOP) - uvádí se kód obce s rozšířenou působností (správního obvodu hl. m. Prahy), na jejímž správním území má provozovna zpracovatele elektroodpadů adresu, podle číselníku správních obvodů obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy (ORP i SOP - Sdělení Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb.). Kódy správních obvodů obcí s rozšířenou působností lze najít např. na stránce www.czso.cz.

 

       IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, tj. místa adresy provozovny zpracovatele elektroodpadů. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu stránka www.czso.cz v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů o IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

 

       Hlášení vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mail osoby, která hlášení vyplnila a která odpovídá za pravdivost uvedených údajů.

 

       List č. 2 - slouží k hlášení údajů o zpracování, využívání a odstraňování převzatých elektroodpadů

 

       Tento list slouží zároveň k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a již se nevyplňuje příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 

       a) List č. 2 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží k hlášení údajů o zpracování, využívání a odstraňování - elektroodpadů a z nich vzniklých odpadů. Každá strana musí mít v záhlaví uvedeno IČ provozovatele zařízení, který hlášení podává shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. V případě, že ohlašující samostatná provozovna má své interní číslo, musí být uvedeno i číslo provozovny.

 

       b) Každý druh odpadu s uvedenou kategorií odpadu a skupinou elektroodpadů je nutno uvést na samostatném řádku.

 

       c) Všechny druhy odpadů vzniklé zpracováním elektroodpadů se pro potřeby evidence zařazují výhradně podle čísel uvedených v tabulce č. 1

 

       Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo elektroodpadu nebo vzniklého druhu odpadu ze zpracování elektroodpadu nebo pořadové číslo jiného odpadu, pro které je roční hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracováváno.

 

       Ve sloupci 2 - uvádí se kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů 5) (u celých elektrozařízení z podskupin 16 02 nebo 20 01), u druhů odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů se uvádí číslo podle tabulky č. 1.

 

       Ve sloupci 3 - u celých elektrozařízení se uvádí název druhu odpadu a jiných odpadů dle Katalogu odpadů, 5) u druhů odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů se uvádí název druhu podle tabulky č. 1 (může být uveden i zkrácený název). U odpadů, zařazených pod kód končící na dvojčíslí 99, se místo "odpady jinak blíže neurčené" uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název).

 

       Ve sloupci 4 - uvádí se kategorie druhu odpadu a elektroodpadu (u celých elektrozařízení) dle Katalogu odpadů, 5) u druhů odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů se kategorie odpadu uvádí podle tabulky č. 1.

 

       Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie "N" pro odpad nebezpečný, "O" pro odpad ostatní a označení "O/N" pro odpady, které nejsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné a nemají zde ani tzv. "zrcadlovou položku" a kategorie "nebezpečný odpad" jim byla přiřazena na základě skutečných vlastností v souladu s § 6 odst. 2 zákona o odpadech.

 

       Jako nebezpečné odpady (kategorie "N") jsou tedy označovány odpady, které:

 

a) jsou označené v Katalogu odpadů 5) ( příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) hvězdičkou a zároveň uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.)

 

b) jsou smíseny nebo znečištěny některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k zákonu o odpadech, nebo smíseny nebo znečištěny některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., pokud nebyly nebezpečné vlastnosti takového odpadu vyloučeny osvědčením, vydaným pověřenou osobou. Tyto nebezpečné odpady nejsou uvedeny na Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. V Katalogu odpadů, uvedeném v příloze č. 1 téže vyhlášky, jsou ve většině případů tyto kontaminované odpady vyznačeny symbolem " *" v rámci tzv. zrcadlových položek. Jedná se o druhy odpadů, kterým jsou v Katalogu odpadů 5) přiřazena dvě po sobě následující katalogová čísla, přičemž první z nich se přiřazuje tomuto druhu odpadu v případě, že obsahuje škodliviny a druhé v případě, že není kontaminován a nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností odpadů. Pokud kontaminovaný odpad nemá v Katalogu odpadů "zrcadlovou položku", přiřazuje se mu odpovídající katalogové číslo bez označení hvězdičkou a kategorie se uvádí jako "O/N".

 

d) Při předání dílů pro opětovné použití (kód nakládání N8) se nejedná o předání odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, a proto se tyto díly nemusí předávat pouze oprávněným osobám, ale i právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání.

 

       Ve sloupci 5 - uvádí se označení skupiny elektrických a elektronických zařízení dle tabulky č. 2, do které zpracovávané elektrozařízení patří nebo ze které byl druh odpadu přepracováním získán

 

       Ve sloupci 6 - uvádí se celkové odebrané množství skupiny elektroodpadů nebo celkové množství druhu odpadu získaného zpracováním jedné skupiny elektroodpadu (pro toto množství získané zpracováním je přijatelný i odborný odhad), v tunách na tři desetinná místa.

 

       V případě ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které nepatří do skupin elektroodpadů a vzniklých jejich zpracováním, se uvádí vždy celkové množství v tunách, na tři desetinná místa:

 

a) celkové množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu dle tabulky č. 1 (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného sběrným zařízením (vlastního odpadu), s kódem A00 ve sloupci 8, nebo

 

b) v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu dle tabulky č. 1, které bylo odebráno od jiného původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 8.

 

c) v případě skladových zásob se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu dle tabulky č. 1, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 8.

 

       Ke každému druhu odpadu (kódu odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 6 na samostatném řádku.

 

       Ve sloupci 7 - uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu dle tabulky č. 1, se kterým bylo nakládáno jedním způsobem, uvedeným ve sloupci 8, v tunách na tři desetinná místa. Způsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce č. 3.

 

       Důležité - bilančně, pro jednu skupinu elektroodpadů a jeden druh odpadu nebo jedno číslo odpadu dle tabulky č. 1 se součet všech celkových množství uvedených v sloupci 6 musí rovnat součtu všech množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu dle tabulky č. 1 uvedených v sloupci 7, včetně zůstatků na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku.

 

       Ve sloupci 8 - uvádí se kód způsobu nakládání k množství uvedenému ve sloupci 7, dle tabulky č. 3.

 

       Ve sloupci 9 - Partner - partnerem se rozumí provozovatel zařízení ke sběru elektroodpadů, původce nebo oprávněná osoba, od které byl elektroodpad převzat nebo které byly použitelné díly nebo vzniklý odpad předán k dalšímu využití nebo nakládání. Uvádí se požadované údaje o samostatné provozovně partnera (v případě, že vykazovatel předává odpady jiné vlastní provozovně, název a IČ vykazovatele se ve sloupci 9 neuvádí). V případě výkupu nebo převzetí od fyzických (občanů) se v sloupci 9 uvede název obce, ve které fyzické osoby mají trvalý pobyt, s celkovým množstvím za obec uvedeným v sloupci 6 a s kódem B00 v sloupci 8.

 

       Tabulka č. 1 Číslování pouze pro evidenci odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů

------------------------------------------------------------------

Dodatkové  Kategorie   ODPADY VZNIKLÉ Z ELEKTROODPADŮ

číslo

------------------------------------------------------------------

50 01 01               Železné kovy

------------------------------------------------------------------

50 01 02               Neželezné kovy

------------------------------------------------------------------

50 01 03               Odpady s obsahem drahých a ostatních kovů

                       neuvedené pod čísly 50 01 01 a 50 01 02

------------------------------------------------------------------

50 01 04               Směs kovů

------------------------------------------------------------------

50 01 05               Kabely a vodiče

------------------------------------------------------------------

50 01 06               Malé elektrické motorky

------------------------------------------------------------------

50 01 07               Plasty

------------------------------------------------------------------

50 01 08               Sklo

------------------------------------------------------------------

50 01 09   N           Sklo aktivované

------------------------------------------------------------------

50 01 10               Keramické materiály

------------------------------------------------------------------

50 01 11   N           Olověné akumulátory

------------------------------------------------------------------

50 01 12   N           Ni-Cd baterie a akumulátory

------------------------------------------------------------------

50 01 13   N           Baterie obsahující rtuť

------------------------------------------------------------------

50 01 14               Alkalické baterie (kromě baterií uvedených

                       pod číslem 50 01 13*)

------------------------------------------------------------------

50 01 15               Jiné baterie a akumulátory

------------------------------------------------------------------

50 01 16   N           Odděleně soustřeďované elektrolyty

                       z baterií a akumulátorů

------------------------------------------------------------------

50 01 17   N           Odpady obsahující rtuť

------------------------------------------------------------------

50 01 18   N           Odpady obsahující PCB

------------------------------------------------------------------

50 01 19   N           Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné

                       látky

------------------------------------------------------------------

50 01 20               Nemrznoucí kapaliny neuvedené

                       pod číslem 50 01 19*

------------------------------------------------------------------

50 01 21   N           Odpady s obsahem chlorfluoruhlovodíků

------------------------------------------------------------------

50 01 22   N           Odpady s obsahem azbestu

------------------------------------------------------------------

50 01 23   N           Zářivky a výbojky

------------------------------------------------------------------

50 01 24   N           Nebezpečné odpady neuvedené pod čísly

                       50 01 16* až 50 01 19*

                       a 50 01 21* až 51 01 23*

------------------------------------------------------------------

50 01 25               Tonery

------------------------------------------------------------------

50 01 26               Nevyužitelná frakce z drcení

------------------------------------------------------------------

50 01 99               Odpady jinak blíže neurčené

------------------------------------------------------------------

 

 

 

       Poznámka: Písmeno N značí nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona, které jsou v Katalogu odpadů označeny symbolem " *". Jestliže se při vyplňování listu 2 ve sloupci 2 použije číslo z tabulky č. 1, u kterého je ve sloupci kategorie uvedeno písmeno N, použije se toto pro vyplnění sloupce 4. Není-li u čísla v tabulce č. 1 ve sloupci kategorie uvedeno žádné písmeno, sloupec 4 na listu 2 se nevyplňuje.

 

       Tabulka č. 2. Skupiny elektrických a elektronických zařízení

------------------------------------------------------------------

Číslo      Označení    Název skupiny

skupiny    skupiny

------------------------------------------------------------------

 1.        V           Velké domácí spotřebiče

------------------------------------------------------------------

 2.        M           Malé domácí spotřebiče

------------------------------------------------------------------

 3.        T           Zařízení telekomunikační a zařízení

                       informačních technologií

------------------------------------------------------------------

 4.        S           Spotřebitelská zařízení

------------------------------------------------------------------

 5.        O           Osvětlovací zařízení

------------------------------------------------------------------

 6.        N           Elektrické a elektronické nástroje

                       (s výjimkou velkých stacionárních

                       průmyslových nástrojů)

------------------------------------------------------------------

 7.        H           Hračky, zařízení pro volný čas a sporty

------------------------------------------------------------------

 8.        L           Lékařské přístroje (s výjimkou všech

                       implantovaných a infikovaných výrobků)

------------------------------------------------------------------

 9.        K           Přístroje pro monitoring a kontrolu

------------------------------------------------------------------

10.        D           Automatické dávkovače

------------------------------------------------------------------

 

 

 

       Kódování způsobů nakládání s odpady

 

       Pro způsoby nakládání se použijí kódy nakládání z tabulky č. 3. Způsob nakládání s odpady se označuje kódem, přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem. (Pozn.: Kódování způsobů nakládání je shodné se všemi dosud vedenými evidencemi.)

 

Původ odpadu:

 

X = A = pro vlastní odpad

 

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

 

X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

 

to znamená, že:

 

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

 

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku (skladu), se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

Přičemž dle tabulky č. 3:

 

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

 

Z = 0 nebo poslední číslo třímístného kódu (složeného z 2 písmen a čísla) z tabulky č. 3

 

označuje původ odpadu        X      Y         Z         označuje způsob nakládání

určuje se dle původu odpadu <------|  |------->         určuje se kódem dle tabulky č. 1

       Tabulka č. 3 - Kódování původu a způsobů nakládání s odpady

------------------------------------------------------------------

1. Způsob                                                  Kód

------------------------------------------------------------------

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)              A00

------------------------------------------------------------------

Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby (sběr, výkup,

shromažďování), nebo jiné provozovny                       B00

------------------------------------------------------------------

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek

na skladu k 1.1. vykazovaného roku)                        C00

------------------------------------------------------------------

2. Využívání odpadů

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo

jiným způsobem k výrobě energie                            XR1

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace rozpouštědel                            XR2

------------------------------------------------------------------

Získání/regenerace organických látek, které se

nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických

procesů mimo kompostování)                                 XR3

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin           XR4

------------------------------------------------------------------

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů   XR5

------------------------------------------------------------------

Regenerace kyselin a zásad                                 XR6

------------------------------------------------------------------

Obnova látek používaných ke snižování znečištění           XR7

------------------------------------------------------------------

Získání složek katalyzátorů                                XR8

------------------------------------------------------------------

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného

použití olejů                                              XR9

------------------------------------------------------------------

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství

nebo zlepšuje ekologii                                     XR10

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého

z postupů uvedených pod označením R1 až R10                XR11

------------------------------------------------------------------

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů

uvedených pod označením R1 až R11                          XR12

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů

uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného

skladování na místě vzniku před sběrem)                    XR13

------------------------------------------------------------------

3. Odstraňování odpadů

------------------------------------------------------------------

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)     XD1

------------------------------------------------------------------

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad

kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)                    XD2

------------------------------------------------------------------

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných

odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního

původu, apod.)                                             XD3

------------------------------------------------------------------

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění

kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních

nádrží, lagun, apod.)                                      XD4

------------------------------------------------------------------

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek

(např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených

prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí,

apod.)                                                     XD5

------------------------------------------------------------------

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,

jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,

které se odstraňují některým z postupů uvedených

pod označením D1 až D12                                    XD8

------------------------------------------------------------------

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze

nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např.

odpařování, sušení, kalcinace)                             XD9

------------------------------------------------------------------

Spalování na pevnině                                       XD10

------------------------------------------------------------------

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání

v kontejnerech do dolů)                                    XD12

------------------------------------------------------------------

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením

D1 až D12                                                  XD13

------------------------------------------------------------------

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté

do D13) před jejich odstraněním některým z postupů

uvedených pod označením D1 až D13)                         XD14

------------------------------------------------------------------

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým

z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou

dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním

potřebného množství)                                       XD15

------------------------------------------------------------------

4. Ostatní

------------------------------------------------------------------

Využití odpadů na terénní úpravy apod.                     XN1

------------------------------------------------------------------

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě              XN2

------------------------------------------------------------------

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

nebo jiné provozovně                                       XN3

------------------------------------------------------------------

Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku             XN5

------------------------------------------------------------------

Dovoz odpadu                                               BN6

------------------------------------------------------------------

Vývoz odpadu                                               XN7

------------------------------------------------------------------

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití                XN8

------------------------------------------------------------------

Zpracování autovraku                                       XN9

------------------------------------------------------------------

Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny")          XN10

------------------------------------------------------------------

Využití odpadu na rekultivace skládek                      XN11

------------------------------------------------------------------

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění

skládky                                                    XN12

------------------------------------------------------------------

Kompostování                                               XN13

------------------------------------------------------------------

Biologická dekontaminace                                   XN14

------------------------------------------------------------------

Protektorování pneumatik                                   XN15

------------------------------------------------------------------

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU       XN16

------------------------------------------------------------------

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU       XN17

------------------------------------------------------------------

Zpracování elektroodpadů                                   XN18

------------------------------------------------------------------

 

Příl.9Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prostředí s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu zřízeného výrobcem za účelem financování nakládání s elektroodpady

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. Zřizovatel vázaného bankovního účtu - Výrobce elektrozařízení

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Evidenční číslo výrobce - Seznam

------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Výrobce elektrozařízení (název):

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ulice, č. p.:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Obec:                                                                  PSČ

------------------------------------------------------------------------------- -----------

2. Banka

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Název banky:                                                     Kód banky:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Adresa pobočky:                                                        PSČ

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Číslo zřízeného vázaného účtu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Konstantní symbol                              Variabilní symbol

------------------------------------------------------------------------------- -----------

                                               Specifický symbol

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Datum:                                         Datum:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

 

Razítko banky a podpis odpovědné osoby         Razítko a podpis majitele účtu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

3. Celková výše čerpaných peněžních prostředků z vázaného účtu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Finanční částka v Kč podle přílohy č. 1

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Finanční částka slovy podle přílohy č. 1

------------------------------------------------------------------------------- -----------

4. Ministerstvo životního prostředí České republiky

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Adresa sídla:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Odpovědná úřední osoba ministerstva:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Telefon:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

e-mail:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Datum:

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

                 Razítko a podpis odpovědné úřední osoby ministerstva

------------------------------------------------------------------------------- -----------

 

       Příloha č. 1 Doklady o vynaložených nákladech na financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005

 

       Příloha č. 2 Výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu za uplynulý kalendářní rok

 

       Vysvětlivky k příloze č. 9

 

       K části 1

 

       Tuto část vyplňuje výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti podle § 5 odst. 3

 

       Výrobce je oprávněn čerpat peněžní prostředky z účelově vázaného bankovního účtu výhradně na plnění povinností nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, nebo jej zrušit pouze s tímto souhlasem ministerstva.

 

       Pokud výrobce v individuálním systému neplní své povinnosti financovat nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, ministerstvo na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona vydá souhlas s výší peněžních prostředků, které výrobce převede ze svého účelově vázaného bankovního účtu na účet provozovatele kolektivního systému financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností stejné skupiny elektrozařízení, která výrobce uvádí nebo uváděl na trh po dni 13. srpna 2005.

 

       Pokud se výrobce v individuálním systému rozhodne plnit své povinnosti jiným způsobem než individuálním, v rámci správního řízení podle § 37i odst. 4 zákona vydá ministerstvo souhlas s převedením peněžních prostředků z vázaného účtu v souladu s předloženými údaji.

 

       K části 2

 

       Tuto část vyplňuje banka, u které je vázaný účet založen Správnost údajů uvedených v obou částech potvrzují podpisem a razítkem zástupce banky a majitel účtu.

 

       K části 3

 

       Výrobce elektrozařízení uvede výši požadované finanční částky. Příloha č. 1 obsahuje všechny podklady, faktury a jejich sumarizaci, na základě kterých je vypočtena částka, kterou požaduje výrobce čerpat z vázaného účtu. Všechny podklady pro čerpání musí být pouze za uplynulý kalendářní rok před rokem, kdy je roční zpráva s návrhem čerpání finančních prostředků předkládána.

 

       K části 4

 

       Tuto část vyplňuje ministerstvo. V případě souhlasu s čerpáním s navrženou částkou je tato část vyplněna. V případě, že ministerstvo nesouhlasí s navrženou výší k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu, tuto část nepotvrdí a upozorní výrobce elektrozařízení na přepracování podkladů pro finanční čerpání.

 

       Na základě potvrzeného "Souhlasu" ministerstvem je banka oprávněna uvedenou finanční částku z vázaného účtu uvolnit majiteli účtu.

 

       Příloha č. 2 Součástí vydání "Souhlasu" je i předložení výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu za uplynulý kalendářní rok.

 

____________________

 

1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

 

2) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb.

 

3) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

 

4) Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.

 

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

 

5) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

 

6) Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

 

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

 

8) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, ve znění pozdějších předpisů.

 

11) § 29 zákona č. 86/2002 Sb.

 

12) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 86/2002 Sb.

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

13) Zákon č. 86/2002 Sb.